Her er du : Forsiden Nyheder
 
Nyheder - og hvad der har været det!
Fra Fjendskab til Forsoning - foredrag TOR 9 APR PDF Udskriv Email
Skrevet af Jens Verner Nielsen   

frafjendskabtilforsoning

Den vandreudstilling om 200 års grænselandshistorie, som museet på Sønderborg Slot lavede sidste år på Folketingets bestilling i forbindelse med markeringen af 150-året for krigen i 1864, er nu tilbage på Sønderborg Slot, hvor den bliver vist indtil udgangen af maj måned.

Udstillingen har i det forløbne år været vist i syv europæiske byer, bl.a. Berlin, Kiel, Bruxelles og København.

I forbindelse med åbningen af udstillingen på Sønderborg Slot holder overinspektør Carsten Porskrog Rasmussen et foredraget med samme titel som udstillingen - Fra fjendskab til forsoning.

Foredraget finder sted TOR 9 APR kl. 19:30 på Sønderborg Slot.

carstenporskrograsmussenCarsten Porskrog vil fortælle om 200 års grænselandshistorie fra de nationale konflikters begyndelse over de slesvigske krige og tiden under tysk styre til genforening, mindretalsordninger og nutidens åbne grænser. Det bliver historier om hvordan skellet mellem dansk og tysk opstod i grænselandet og om alle de konflikter og fortrædeligheder, de nationale spændinger medførte indtil de helt afgørende mindretalsordninger efter Anden Verdenskrig og til nutidens samarbejde mellem danske og tyske.

Der er gratis adgang til foredraget og til den samtidige officielle åbning af vandreudstillingen med taler af Museum Sønderjyllands formand, Jens Møller og af byrådsmedlem Peter Jørgensen fra Sønderborg.

 
Generalforsamling med udskiftning i bestyrelsen PDF Udskriv Email
Skrevet af Jens Verner Nielsen   
Mandag, 30. marts 2015 18:19

logo300Som altid var der et stort fremmøde til generalforsamlingen i Historisk Samfund for Als og Sundeved i Menighedshuset i Østergade TOR 26 MAR. De godt 140 deltagere fyldte den store sal helt ud.

Efter formandens velkomst og den omdelte forårssang af Benny Andersen som fællessang blev Henning Steen Jensen valgt til aftenens dirigent. Han kunne konstatere generalforsamlingen lovligt varslet og dermed beslutningsdygtig.

Formanden Frede Tychsen indledte sin beretning med at fortælle om de aktiviteter, foreningen har medvirket til i forbindelse med årets to store begivenheder – markeringerne af 150-året for krigen i 1864 og af 100-året for starten af Første Verdenskrig.

Foreningen var repræsenteret ved det store arrangement 18 APR og havde medvirket ved nyopsætningen museets permanente 1864-udstilling i forbindelse med årets store særudstilling ”Mennesker i krigen – 1864” og ved de ledsagende foredrag om krigen. I august deltog foreningen i kransenedlæggelserne og de ledsagende foredrag,  og de fire efterårsforedrag havde Første Verdenskrig som tema. Også årets årbog "Füsilierregiment "Königin" Nr. 86" havde tilknytning til 100-års markeringen. Den blev udsendt til alle medlemmer i begyndelsen af december.

Beretningen fortsatte med en grundig gennemgang af foreningens øvrige aktiviteter i 2014. Formanden fortalte udførligt om årets tre ture og udflugter – den store tur til Rügen i maj, heldagsturen til Föhr i juni og heldagsturen til Flensborg og Frøslev i september. Alle tre ture var fuldtegnede, og der er kun hørt om tilfredse turdeltagere.

Formanden fortsatte beretningen med at omtale de tilskud til andres formidlings­virksomhed, som foreningen har ydet i 2014 og om disse tilskuds sammenhængen med årets driftsunderskud på ca. 90.000,- kr. Der er ud over tilskuddene til museet på Sønderborg Slot i forbindelse med markeringen af 1864 ydet tilskud til en bogudgivelse som opfølgning på et seminar om 1864, tilskud til ”Cathrinesmindes Venner” til egnsspillet ”Skudt i grus” og tilskud til ”Bevarings- og Forskønnelsesudvalget ved Lokalhistorisk Arkiv for Augustenborg og Omegn” til arbejdet med at sikre byens fredede bygninger.

Sønderborg Kommune arbejder med en kulturstrategi, og foreningen har budt ind med et tilbud om at arrangere busture for nye tilflyttere.

Formanden omtalte arbejdet med at tage det nye MemberLink medlemssystem i brug og fortsatte med at fortælle om de ændringer, der er sket i bestyrelsens sammensætning i 2014, hvor Ivan Skjoldager er erstattet af suppleanten Henning Ladefoged Sørensen og suppleanten Kristian Knutzen er trådt ud. 2014 blev også det sidste år med Hanne Thrane som foreningens forretningsfører. Opgaverne som forretningsfører vil fremover blive varetaget af Bjarne Andersen fra Høruphav, mens Hanne Thrane vil virke som foreningens ambassadør i kontakten med museets besøgende.

Formanden sluttede beretningen med at fortælle om bestyrelsens visionsdebat i efteråret. Den har nu resulteret i en forretningsorden for bestyrelsen og i etablering af flere faste udvalg med forventning om mere dynamik i bestyrelsesarbejdet. Formanden takkede til sidst specielt Hanne Thrane og museets ansatte og bestyrelsesmedlemmerne for det gode samarbejde i det forløbne år.

Beretningen blev godkendt uden spørgsmål eller kommentarer.

Kassereren, Jens Verner Nielsen gennemgik det omdelte regnskab for 2014 ved at knytte uddybende kommentarer til de enkelte konti. Året sluttede med et planlagt underskud på ca. 90.000,- kr. Regnskabet blev godkendt uden spørgsmål eller kommentarer, og det samme gjorde bestyrelsens forslag til budget for 2015.

Kassereren fortalte afslutningsvis om erfaringer med ibrugtagning af det nye MemberLink-system til bogholderi og medlemshåndtering.

I år var der ikke kommet forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen.

Igen i år var valgene hurtigt overstået. De tre bestyrelsesmedlemmer på valg var Christian Fægteborg, Egon Bauer og Henning Jepsen. Christian Fægteborg og Egon Bauer havde inden generalforsamlingen oplyst, at de efter mange år i bestyrelsen nu fandt tiden inde til at udtræde af bestyrelsen. Til erstatning for Christian Fægteborg foreslog bestyrelsen den nuværende suppleant Sigga Henriksen fra Nordborg. Sigga Henriksen blev valgt uden forslag om modkandidat. Til erstatning for Egon Bauer blev Jytte Urban fra Augustenborg foreslået. Efter en kort præsentation blev Jytte Urban valgt uden forslag om modkandidat. Henning Jepsen blev genvalgt uden forslag til modkandidat.

Til de tre ledige poster som suppleanter til bestyrelsen blev der stillet forslag om valg af Jette Knapp fra Adsbøl, af Poul Callesen fra Brobøl og af Sten Boye Poulsen fra Sønderborg. De blev alle tre valgt uden forslag om andre kandidater.
Claus Kejser og Kirsten Todsen blev genvalgt til revisorer og Hanne Thrane blev valgt til ny revisorsuppleant.

Under punktet eventuelt efterlyste skolehistorikeren Erik Nørr lærere, der som seminarieelever i 50'erne og 60'erne havde været vikarer under lærermangelen i Sønderjylland.

Egon Bauer takkede på egne og Christian Fægteborgs vegne tidligere og nuværende bestyrelsesmedlemmer for de mange års gode samarbejde i bestyrelsen.

Frede Tychsen takkede på bestyrelsens vegne Christian Fægteborg og Egon Bauer for de mange års solide arbejde i bestyrelsen. Ligeledes takkede formanden den afgående forretningsfører, Hanne Thrane for de 12 år som bestyrelsens blæksprutte, altid parat til med godt humør at hjælpe i alle forhold.

Med formandens tak til aftenens dirigent for god styring og til forsamlingen for valg af en bestyrelse, der nu har repræsentanter fra alle de syv gamle kommuner var den egentlige generalforsamling afviklet på lige godt en time.

. . . o o o O o o o . . .

I forlængelse af generalforsamlingen fortalte museeets leder, overinspektør Carsten Porskrog Rasmussens  om årets arbejde på museet på Sønderborg Slot – Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot. Overinspektøren fortalte om 2014 som et travlt år, hvor besøgstallet steg fra ca. 50.000 til ca. 60.000 besøgende. Det store arrangement 18 APR havde blandt meget andet omfattet frokost for kongefamilien i Riddersalen. Den store særudstilling ”Mennesker i krig 1864” blev suppleret med flere mindre udstillinger med samme tema afsluttende med vandreudstillingen ”Fra Fjendskab til forsoning”, der efter en tur rundt til syv byer, bl.a. til Berlin og Bruxelles og til  Foketinget i København nu er tilbage på Sønderborg Slot.

Blandt museets nyerhvervelser i 2014 er et portræt af hertuginde Louise Augusta malet af Jens Juel. Auktionskøbet afledte en foredragsrække i foråret om maleriet. Et stort samling avisudklip med samtidige billeder fra krigen i 1864 er erhvervet med støtte fra Historisk Samfund for Als og Sundeved. Desuden har museet erhvervet et maleri af den tyske maler J.H. Kretzschmer med motiv fra Nybøl i 1864.

Også på de digitale medier er museet repræsenteret. Foruden bidrag til den fælles hjemmeside for Museum Sønderjylland styrer museet også en Facebook-gruppe og har været med i udviklingen af tre apps til mobile enheder.
Årets foredragsrækker var om hertuginde Louise Augusta i foråret og om Første Verdenskrig i efteråret.

Museets større bogudgivelser har ud over årbogen om "Füsilierregiment "Königin" Nr. 86" været festskriftet ”Forundringsparat” til Inge Adriansen, det store udstillingskatalog til årets særudstilling ”mennesker i krigen – 1864” og Peter Dragsbos bog om ”Arkitektur til grænsen”.

Det nye initiativ med gratis rundvisninger på museet i sommerperioden vil fortsætte i 2015, med nu udelukkende på dansk.

På personalesiden har den store ændring været museumsinspektør Inge Adriansens fratræden sidst på året. Som hendes efterfølger er Axel Johnsen fra  Museet på Koldinghus netop blevet valgt blandt 63 ansøgere.

Carsten Porskrog omtalte planerne for indeværende år og nævnte bl.a., at der ikke bliver nogen stor særudstilling i år, men en mindre om de nyerhvervede avisbilleder fra 1864. Desuden arbejdes der med foreløbige planer om nye permanente udstillinger om tiden efter 1920 og om slottets bygningshistorie. Lige nu arbejdes der med omlægning af museets publikumsmodtagelse med ny  garderobe og velkomstområde i sydfløjen.

Museumslederen sluttede med tak for samarbejdet med og forskellige tilskud fra Historisk Samfund for Als og Sundeved og glædede sig til fortsat samarbejde med det nydannede aktivitetsudvalg.

Og så var det tid til kaffen med det sædvanlige store kagebord med både boller med smør, høj flødeskumslagkage og flere slags småkager. Som afslutning på kaffebordet blev det traditionelle boglotteri med mange fine præmier afviklet.

Aftenens foredrag blev holdt af tidligere museumsinspektør Inge Adriansen, der fortalte medrivende om 45 års virksomhed på Sønderborg Slot fra hun som ganske ung uopfordret henvendte sig om en endnu ikke oprettet stilling som museumspædagog til pensioneringen som museumsinspektør med en ph.d. forskeruddannelse og en alenlang liste over udgivne bøger og artikler. Det blev en spændende time om et meget aktivt formidlingsliv krydret med muntre erindringsglimt – et flittigt museumsliv, der ikke alene har præget lokalområdet, men også har sat sig spor i resten af landet og med tråde ud i Europa.

Ved 22-tiden kunne de ca. 140 medlemmer tage hjem med nye indtryk og informationer om den del af det lokale kulturliv og historieformidling, som Historisk Samfund for Als og Sundeved bidrager til.


 Det officielle, kortfattede referat af generalforsamlingen kan hentes eller læses lige her link

... og ovenstående udførlige omtale kan også læses hos JydskeVestkysten lige her link

 
Generalforsamling 2015 PDF Udskriv Email
Skrevet af Jens Verner Nielsen   
Fredag, 20. februar 2015 17:38

Årets generalforsamling med beretninger om året 2014 og planer for det indeværende år er fastsat til

TOR 26 MAR kl. 19:00

 i

Menighedshuset på hjørnet af Østergade og Kongevej.

Foreningens vedtægter bestemmer, hvordan generalforsamlingen skal afvikles. Den skal holdes hvert år i marts måned. Indkaldelse skal sker ved annoncering i dagspressen eller ved skriftlig meddelelse til hvert medlem med mindst 21 dages varsel og med en dagsorden, der skal indeholde følgende punkter:

1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning
3: Regnskabsaflæggelse.
4: Behandling af indkomne forslag.
5: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6: Valg af 3 bestyrelsessuppleanter.
7: Valg af revisorer og revisorsuppleant.
8: Eventuelt.

De tre bestyrelsesmedlemmer på valg er Christian Fægteborg, Egon Bauer og Henning Jepsen. Christian Fægteborg og Egon Bauer har efter mange års bestyrelsesarbejde valgt at udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen vil foreslå genvalg af Henning Jepsen og nyvalg af den nuværende suppleant, Sigga Henriksen.

Siden generalforsamlingen i 2014 er Ivan Skjoldager udtrådt af bestyrelsen og erstattet af suppleanten Henning Ladefoged Sørensen. Desuden er suppleanten Kristian Knutzen fratrådt som suppleant til bestyrelsen.

Der skal således i år vælges yderligere et bestyrelsesmedlem og tre suppleanter, men bestyrelsen har  haft kontakt med mulige kandidater til alle ledige pladser.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

I forlængelse af generalforsamlingen vil overinspektør Carsten Porskrog Rasmussen fortælle om arbejdet på Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot.

Efter det traditionelle kaffebord er der selvfølgelig igen i år et lotteri om mange spændende bogpræmier.

Efter kaffen vil Inge Adriansen fortælle om sine 45 år på Sønderborg Slot Det må forventes, at rigtig mange gerne vil høre Inge Adriansen fortælle, så der kan bllive rift om pladserne i år

De senere år er indkaldelse til generalforsamlingen sket med brev til alle medlemmer sammen med girokort til betaling af årets kontingent. I år vil indkaldelsen ske ved annoncering i Sønderborg Ugeavis. Desuden sendes indbydelsen med mail til de 952 medlemmer, der nu er registreret i foreningens nye medlemssystem på adressen http://hsaos.memberlink.dk/

Der er stadig en del medlemmer, der endnu ikke har betalt kontingent for 2015, men det kan jo nås endnu.

 

 
6 dages tur med bus og fly til Rom 28 MAJ - 2 JUN PDF Udskriv Email
Skrevet af Administrator   
Mandag, 02. februar 2015 20:53

Med udgangspunkt fra Hotel Galles - med morgenmad hver dag og halvpension de tre af dagene - arrangeres der daglige rundture til alle den indre bys kendte, historiske steder fra oldtidens Capitol og Colosseum til nutidens travle Trastevere i  en komfortabel panoramabus.

trevi fontaenenVi skal se og høre om blandt andet Peterskirken og Vatikanet, på panorama rundtur i Rom hvor vi ser Qurinalhøjen med præsidentpaladset, Piazza della Repubblica , Cirkus Maximus  m. m. Oldtidens Rom med Colosseum bygget af kejser Vesperian, Forum Romanum, Capitol højen, herfra ned til Pza Venezia, hvor vi ser det imponerende Victor Emanuel monument og Pantheon, et imponerende bygningsværk, der har stået i 2000 år. San Paulus Kirken, en af Roms hovedkirker, Cestius Pyramiden og Roms latinerkvarter, Trastevere. Roms dagligstue,  Piazza Navona, hvor vi spiser den ene af vore middage, Den Spanske Trappe, Trevi Fontænen og meget mere.

Der er guider på hele turen og lokale guider i Peterskirken og på Forum Romanum. Alle entreer og transport i Metroen er inkluderet i prisen.

Prisen for turen er pr. person kr. 6.395,- . Tillæg for enkeltværelse er kr. 1100-.

Tilmelding til - og spørgsmål om - turen sker ved henvendelse til Henning Jepsen på tlf. 20 14 11 57 eller 74 42 11 57 fra TOR 12 FEB kl 13:00 - og ikke før!

Se mere om Hotel Calles lige her link

Der er uendeligt meget at læse om Roms fortid og nutid på internettet, men et godt sted at begynde kunne være på den danske WikiPedias side om Rom lige her link - og om Romerriget lige her link

 
Kontingent for 2015 PDF Udskriv Email
Skrevet af Jens Verner Nielsen   
Lørdag, 31. januar 2015 19:41
kontingentlogoSå skulle opkrævningerne til betaling af kontingent for 2015 gerne være ude hos alle medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved. Kontingentet er ikke forhøjet de seneste år, så også for 2015 er det kun 200,- kr. for årbog og foredrag og udflugter og ture og fri adgang til Sønderborg Slot og til Cathrinesmindes Teglværk. Det er da billigt!
 
Godt 900 kontingentopkrævninger er udsendt gennem det nye medlemssystem til alle de medlemmer, der har indskrevet deres email-adresse i systemet. De øvrige 635 medlemmer har modtaget kontingentopkrævningen helt som de foregående år i et brev med posten.

Det er så første gang, vi bruger det nye regnskabs- og medlemssystem til kontingentopkrævning, så det har været meget spændende, hvordan det hele ville forløbe. Det nye medlemssystem har faktisk været to år undervejs, og specielt de seneste uger og måneder har været en periode med en stejl læringskurve for IT-udvalget.

Heldigvis ser det ud til, at det nye edb-system virker som forventet. Der har været en del henvendelser fra medlemmer med problemer i forbindelse med åbning af mailen og adgang til regningen, men endnu - bank-bank-bank under bordet - har der ikke været problemer, vi ikke ved fælles hjælp har kunnet løse.

Men er der tvivl om noget i forbindelse med kontingentbetalingen eller med det nye medlemssystem, er ethvert medlem meget velkommen til at ringe eller maile til et medlem af IT-udvalget. Så må vi hjælpe hinanden med at finde løsninger.

Betaling
Opkrævningen er forsynet med de nødvendige oplysninger til betaling i banken eller online via NetBank. Betalingsfristen er sat til 27 FEB 2015.betaling

Som noget nyt - og sikkert for en del medlemmer ret træls - har brugen af det nye medlems- og bogføringssystem betydet, at det ikke længere er muligt at betale kontingentet kontant i Museumsbutikken på Sønderborg Slot. Det er surt, men sådan er det!

Kvittering som adgangstegn til museet
Når kontingentbetalingen er bogført, vil systemet automatisk sende en kvittering, der kan bruges som adgangstegn til Museet på Sønderborg Slot og også i år som adgangstegn til Cathrinesmindes Teglværk.

Der kan imidlertid gå en uge eller to, inden betalingen bogføres, så er der brug for en kvittering / et adgangskort til slottet inden da, er det nødvendigt at få en kvittering fra banken.

Der er plads til forbedringer i det nye medlems- og bogføringssystem. Vi har samlet nogle forslag til forbedringer, som vi efterfølgende vil drøfte med leverandøren af systemet. Men vi kan også selv forbedre systemet ved at få endnu flere medlemmer til at lade sig registrere i systemet med oplysning om email-adresse.

Registrering af email
Hvis du har en email-adresse, vil det gøre arbejdet for regnskabsføreren meget nemmere - og vi kan spare den dyre porto - hvis du registrerer dig i systemet. Du kan finde en grundig billedvejledning i registreringen lige her link

Hvis du har mistet det brev, der blev postomdelt til alle medlemmer i foråret med oplysninger om registreringen, er du meget velkommen til at ringe til et medlem af IT-udvalget. Så kan du hurtigt blive ført ind i systemet.

Husk at rette dine oplysninger i medlemssystemet
En af fordelene ved det nye medlems- og bogføringssystem er, at det enkelte medlem selv styrer sine oplysninger i medlemsregisteret. Men det virker altså kun, hvis medlemsregisteret bliver holdt ved lige!
 
Derfor er det vigtigt, at du husker selv at rette oplysningerne, hvis du skifter f.eks. adresse, mobilnummer eller email-adresse - eller navn :-).

 

 
<< Første < Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste > Sidste >>

Side 6 af 18