Generalforsamling TIR 21 MAR 2023

Så er det tid til den årlige generalforsamling, der heldigvis igen kan indkaldes helt efter reglerne i vedtægterne.

Generalforsamlingen blev annonceret allerede i forbindelse med kontingentopkrævningen først i januar. Nu er aftenens program fastlagt, og der er truffet de nødvendige aftaler om de praktiske forhold.

Der er sket ændringer i ansættelsesforholdene i Menighedshuset med det resultat, at vi ikke længere kunne indbyde til det sædvanlige store kaffebord. Vi har derfor søgt og fundet et andet sted at holde generalforsamling i år.

Derfor indkalder bestyrelsen nu til

Generalforsamling

 TIR 21 MAR 2022 kl. 19:00

Hotel Sønderborg Strand, Strandvej 1, Sønderborg

Foreningens vedtægter bestemmer, hvordan generalforsamlingen skal afvikles. Den skal holdes hvert år i marts måned. Indkaldelse skal sker ved annoncering i dagspressen eller ved skriftlig meddelelse til hvert medlem med mindst 21 dages varsel og med en dagsorden, der skal indeholde følgende punkter:

1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning

3: Regnskabsaflæggelse.
4: Behandling af indkomne forslag.
5: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6: Valg af 3 bestyrelsessuppleanter.
7: Valg af revisorer og revisorsuppleant.
8: Eventuelt.

De tre bestyrelsesmedlemmer på valg er Tom Specht, Povl Callesen og Jens Verner Nielsen. De tre bestyrelsessuppleanter, de to revisorer og revisorsuppleanten er på valg hvert år.

De tre bestyrelsesmedlemmer på valg har tilkendegivet, at de er villige til at påtage sig bestyrelsesarbejdet endnu en valgperiode. Bestyrelsen foreslår derfor, at generalforsamlingen genvælger de tre bestyrelsesmedlemmer på valg - Tom Specht, Povl Callesen og Jens Verner Nielsen.

Bestyrelsen foreslår endvidere genvalg af bestyrelsessuppleanterne Lisbeth Kistrup, Kim Løndal og Peter Jordt og af de to revisorer Kirsten Todsen og Claus Kejser og af revisorsuppleanten Hanne Thrane.

På generalforsamlingen i 2022 blev bestyrelsen opfordret til at  justere vedtægterne i forhold til den aktuelle praksis specielt med henblik på stemmeret ved generalforsamlingen. Der har været nedsat et VedtægtsUdvalg, der meget nøje har gennemgået de nugældende vedtægter, og der foreligger nu et forslag om nye, gennemrettede vedtægter. Forslaget til de nye vedtægter ligger til gennemsyn lige her link

De nye vedtægter vil blive fremlagt under dagsordenens pkt. 4: Behandling af indkomne forslag.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

I forlængelse af generalforsamlingen vil museumsinspektør Carsten Porskrog Rasmussen fortælle om det seneste års arbejde på Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot.

Efter kaffebordet er der igen i år det traditionelle lotteri om mange spændende bogpræmier.

   Diplomatigraenseland     
Sille Marcussen Dall

         

Efter kaffen vil Sønderborg Kommunes plan- og myndighedschef

Sille Marcussen Dall

holde aftenens foredrag. Sille Marcussen Dall vil fortælle om kommunens og byens fortsatte udvikling.