Generalforsamling med nye vedtægter - TIR 21 MAR 2023

Logo bedste 500ppi 003399

Som noget helt nyt blev generalforsamlingen i holdt i Sønderborgsalen på Hotel Sønderborg Strand. De seneste årtier har de årlige generalforsamlinger ellers været holdt i Menighedshuset på hjørnet af Kongevej og Østergade. Men tiderne skifter! Menighedshuset har fået ny forpagter, der har andre ansættelsesvilkår, så det ikke længere er muligt at få det traditionelle, solide kaffebord til generalforsamlingen. Bestyrelsen fandt, at det var helt nødvendigt at fastholde traditionen med boller med smør og lagkage med flødeskum. Så sådan blev det så også i år - bare et andet sted.

Knap 90 medlemmer mødte i år op til generalforsamlingen, så vi er endnu ikke helt tilbage til forholdene før Corona-pandemien, hvor der normalt kom omkr. 100 medlemmer til det årlige møde. I 2022 var vi 75 og året før 60 og i Corona-året 2020 kun 40 medlemmer til generalforsamlingerne. Så det går da den rigtige vej!

Det var i forbindelse med indkaldelsen annonceret, at bestyrelsen i årets løb har arbejdet med at revidere foreningens vedtægter. Det er sket i forlængelse af opfordringerne fra sidste års generalforsamling til at justere vedtægterne i forhold til den aktuelle praksis og til at overveje en særlig pris for ægtefæller. Bestyrelsens forslag til reviderede vedtægter med markering af tilføjelser og sletninger var udsendt til alle medlemmer med mail og fremlagt på foreningens websted. 

Læs mere: Generalforsamling med nye vedtægter - TIR 21 MAR 2023

Generalforsamling TIR 21 MAR 2023

Så er det tid til den årlige generalforsamling, der heldigvis igen kan indkaldes helt efter reglerne i vedtægterne.

Generalforsamlingen blev annonceret allerede i forbindelse med kontingentopkrævningen først i januar. Nu er aftenens program fastlagt, og der er truffet de nødvendige aftaler om de praktiske forhold.

Der er sket ændringer i ansættelsesforholdene i Menighedshuset med det resultat, at vi ikke længere kunne indbyde til det sædvanlige store kaffebord. Vi har derfor søgt og fundet et andet sted at holde generalforsamling i år.

Derfor indkalder bestyrelsen nu til

Generalforsamling

 TIR 21 MAR 2022 kl. 19:00

Hotel Sønderborg Strand, Strandvej 1, Sønderborg

Læs mere: Generalforsamling TIR 21 MAR 2023

Generalforsamling TOR 24 MAR 2022

Så kan vi igen indkalde til en helt ordinær generalforsamling på det tidspunkt, som vedtægterne bestemmer. Nu skal vi ikke længere lade os styre af hverken den ene eller den anden lille virus!

Generalforsamlingen blev annonceret allerede i forbindelse med kontingentopkrævningen først i januar, men nu er der helt styr på aftenens program, og der er truffet aftale med en spændende foredragsholder.

Derfor indkalder bestyrelsen nu til

Generalforsamling

 TOR 24 MAR 2022 kl. 19:00

 i

Menighedshuset på hjørnet af Østergade og Kongevej.

Læs mere: Generalforsamling TOR 24 MAR 2022

Generalforsamling med enkeltværelse - TOR 24 MAR 2022

Generalforsamlingen for 2022 i Historisk Samfund for Als og Sundeved var tæt på at være som traditionen foreskriver med hensyn til tid og sted efter to usædvanlige og utraditionelle år ned coronarestriktioner. I 2020 blev generalforsamlingen udskudt til ONS 21 OKT og afholdt i Riddersalen på Sønderborg Slot. I 2021 var generalforsamlingen tilbage i Menighedshuset, men blev først holdt TIR 29 JUN. Men i år kunne generalforsamlingen så holdes i marts, som vedtægterne foreskriver.

Deltagerantallet er ikke helt tilbage som før coronaen. I mange år har deltagerantallet ligget på omkr. 100, men i 2020 var kun 40 medlemmer mødt op og i 2021 60 medlemmer. I år var der så 75 medlemmer, der havde fundet vej til Menighedshuset i Østergade.

Formanden Frede Tychsen startede aftenen med at byde velkommen til en normal generalforsamling efter coronatiden og gennemgik kort aftenens program inden fællessangen "Det er så køhnt, det er så dejle".

Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Jens Todsen som dirigent, og Jens Todsen blev valgt med applaus og uden forslag om modkandidat. Som noget nyt foreslog formanden, at der i år blev valgt stemmeoptællere, idet der var indkommet et forslag til behandling. Det ville muligvis kræve stemmeoptælling. Randi Jepsen og Erik Housted blev foreslået som stemmetællere og valgt uden forslag om modkandidater.

Læs mere: Generalforsamling med enkeltværelse - TOR 24 MAR 2022

Generalforsamling 2021

Så prøver vi igen!

I forbindelse med kontingentopkrævningen først i januar blev årets generalforsamling annonceret til TOR 25 MAR. Det skulle vise sig at være lidt for optimistisk, så 28. februar blev der udsendt en besked om, at den varslede generalforsamling udsættes indtil myndighederne finder det forsvarligt, at vi mødes igen. 

Det gør de så nu om ikke ret længe. Derfor indkalder bestyrelsen nu til

Generalforsamling

 TIR 29 JUN 2021 kl. 19:00

 i

Menighedshuset på hjørnet af Østergade og Kongevej.

Foreningens vedtægter bestemmer, hvordan generalforsamlingen skal afvikles. Den skal holdes hvert år i marts måned. Indkaldelse skal sker ved annoncering i dagspressen eller ved skriftlig meddelelse til hvert medlem med mindst 21 dages varsel og med en dagsorden, der skal indeholde følgende punkter: I år blev vi så tvunget til at finde et andet tidspunkt end i marts måned.

Generalforsamlingen vil blive afviklet efter gældende corona-restriktioner om vaccinationspas, mundbild, håndsprit og afstand. Og så regner vi med, at de allerfleste af foreningens medlemmer er vaccinerede sidst i juni.

Foreningens vedtægter bestemmer, at den ordinære generalforsamling skal have dagsordenspunkterne:

1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning
3: Regnskabsaflæggelse.
4: Behandling af indkomne forslag.
5: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6: Valg af 3 bestyrelsessuppleanter.
7: Valg af revisorer og revisorsuppleant.
8: Eventuelt.

De tre bestyrelsesmedlemmer på valg er Sigga Henriksen, Jytte Urban og Henning Jepsen. De tre bestyrelsessuppleanter, de to revisorer og revisorsuppleanten er på valg hvert år.

De to bestyrelsesmedlemmer på valg - Sigga Henriksen og Henning Jepsen - har tilkendegivet, at de er villige til at påtage sig bestyrelsesarbejdet endnu en valgperiode. Jytte Urban har oplyst, at hun ikke ønsker at tage imod et forslag om genvalg.

Bestyrelsen foreslår derfor, at generalforsamlingen genvælger de to bestyrelsesmedlemmer på valg - Sigga Henriksen og Henning Jepsen - og nyvælger den hidtidige suppleant Gunnar Callesen til erstatning for Jytte Urban.

Bestyrelsen foreslår endvidere genvalg af bestyrelsessuppleanten Lisbeth Kistrup, af de to revisorer Kirsten Todsen og Claus Kejser og af revisorsuppleanten Hanne Thrane. Endelig foreslår bestyrelsen nyvalg af Kim Løndal og Peter Jordt som suppleanter til bestyrelsen.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Læs mere: Generalforsamling 2021