Generalforsamling med englelyd

De senereår har Historisk Samfund for Als og Sundeved haft et musisk indslag ved den årlige generalforsamling. I år var det Sønderjysk Pigekors Spirekor og Sønderjysk Drengekor, der med dirigenterne Mette Rasmussen og Cristina Ana i spidsen på den allermest charmerende måde skabte en god stemning fra aftenens start. Af hensyn til de meget unge sangeres sengetid indledte korene aftenen.

I sin velkomst til generalforsamlingen med tak til korene fortalte formanden, Lorenz P. Christensen, at han tit havde gjort sig tanker om, hvordan det lyder, når englene synger. Det mente han nu at vide!

Igen i år blev generalforsamlingen et tilløbsstykke. I Menighedshuset i Østergade var der dækket til de 140, som var til generalforsamlingen sidste år. Men der måtte hentes yderligere stole og service ind - der kom 165 medlemmer i år!

Efter formandens velkomst og en fælles forårssang blev Finn Larsen fra Sønderborg valgt til aftenens dirigent. Han kunne konstatere generalforsamlingen lovligt varslet og dermed beslutningsdygtig.

Formanden indledte sin beretning med at takke Jørgen Dahl, der havde valgt at forlade bestyrelsen, for mange års godt samarbejde. I  beretningen om foreningens virksomhed i 2011 redegjorde formanden for årets udflugter – halvdagsturen i juni til Løjt Land med gentagelse i september pga. overvældende tilslutning, heldagsturen i september til Sydfyn og turen over 5 dage til Sydengland i august - med særlig omtale af forholdene omkring tilmeldingen til turen til Sydengland, der var fuldtegnet i løbet af et øjeblik.

Udgivelsen af årets årbog om Fem Fyrsteslotte med de dertil knyttede efterårsforedrag ved bogens forfattere, Inge Adriansen og Peter Dragsbo blev også omtalt i beretningen.

Formanden kom også ind nogle af indeværende års planlagte arrangementer – bl.a. en tur over to dage til Ditmarsken og den kommende årbog om egnens kirker.

Efter en afsluttende tak til museets ansatte og til bestyrelsen for årets samarbejde - og specielt til forretningsføreren Hanne Thrane – afrundede formanden sin beretning med et indlæg om, hvordan historiske tildragelser er medbestemmende for, hvorfor vi er, som vi er, og om historiefortællingens betydning for et folks overleven med en afsluttende opfordring til medlemmerne om også at få venner og naboer til at blive medlem af Historisk Samfund for Als og Sundeved.

Beretningen blev godkendt uden spørgsmål, men med en kommentar fra Preben Sørensen fra Sønderborg, der på vegne af Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark takkede for Historisk Samfund for Als og Sundeveds værtsskab ved sammenslutningens årsmøde.

Kassereren, Jens Verner Nielsen aflagde i år regnskabet uden den traditionelle oplæsning af de enkelte poster, men med uddybende kommentarer til det omdelte regnskab. Året sluttede med et overskud på godt 57.000,- kr. efter hensættelse af 50.000,- kr. til en jubilæumsford til i 2014 at kunne markere 1864 og verdenskrigen 1914-18.

Regnskabet blev godkendt uden spørgsmål eller kommentarer og det samme gjorde forslaget til budget for 2012.

Der var i år kommet et forslag til behandling fra Povl Hellerøe i Sønderborg. Han foreslog, at foreningens ture og udflugter skulle være forbeholdt foreningens medlemmer. Formanden kunne her oplyse, at det allerede er gældende praksis, men at det er svært at kontrollere hver enkelt tilmelding. Formandens besvarelse blev godkendt med en opfordring til at nævne i annoncerne, at turene er forbeholdt medlemmer.

Valgene var også i år hurtigt overstået, idet alle på valg var villige til at fortsætte i arbejdet. Christian Fægteborg, Egon Bauer og Henning Jepsen blev genvalgt til bestyrelsen, Lise Bruun Rasmussen og Tom Specht blev genvalgt som suppleanter til bestyrelsen. Som ny suppleant efter Ivan Skjoldager, der  indtrådte i bestyrelsen efter Jørgen Dahl, blev Kristian Knutzen fra Sønderborg  valgt efter forslag fra bestyrelsen. Claus Kejser og Kirsten Todsen blev genvalgt til revisorer og Poul Bølling til revisorsuppleant.

Der var intet at behandle under punktet eventuelt, så dermed var den ordinære generalforsamling 2012 afviklet i god ro og orden.

Inden det store kaffebord med både boller med smør, flødeskumslagkage og småkager fortalte overinspektør Peter Dragsbo udførligt og detaljeret om arbejdet på museet på Sønderborg Slot. Det blev klart for forsamlingen, at museets virksomhed er særdeles mangeartet og omfattende med forskning og formidling, registrering og bevaring. Der skrives bøger og artikler, etableres særudstillinger og laves nyopsætning af de permanente udstillinger, og museet er vært for mange arrangementer i årets løb.

Under kaffen blev det traditionelle boglotteri med mange fine præmier afviklet under formandens muntre ledelse og med ekstraordinært mange fine præmier i år.

Aftenens foredrag blev holdt af den nyansatte museumsinspektør på Museet på Sønderborg Slot, René Rasmussen. Han fortalte levende og spændende om de danske, der i starten af Første Verdenskrig af sikkerhedshensyn blev interneret på Sønderborg Slot. Foredraget var ledsaget af en lang række portrætter af internerede og af mange interessante billeder fra Sønderborg under Første Verdenskrig. Der var sikkert mange, der fik ny historisk viden fra det lokale sat i sammenhæng med globale hændelser.

Så det blev igen i år en lang aften med mange og afvekslende oplevelser i en god stemning af samhørighed og fælles forståelse omkring den virksomhed, Historisk Samfund for Als og Sundeved udøver.