Atter en generalforsamling i god ro og orden - TOR 22 MAR 2018

logo til kuvertIgen i år var generalforsamlingen i Historisk Samfund for Als og Sundeved velbesøgt. Lige knap 100 medlemmer havde torsdag den 22. marts fundet vej til Menighedshuset i Østergade.

Efter formandens velkomst og fællessangen "Det er så køhnt, det er så dejle" blev Henning Steen Jensen foreslået af bestyrelsen som aftenens dirigent. Han blev valgt uden forslag om modkandidat. Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet i henhold til vedtægterne og dermed beslutningsdygtig.

Formanden Frede Tychsen indledte formandsberetningen med at konstatere, at 2017 havde været et godt år for foreningen, der sluttede året med 1422 medlemmer.

Formanden omtalte årets foredragsvirksomhed, der indledtes med de to sidste foredrag i foredragsrækken om Sønderborg Havn i samarbejde med Historisk Samfund for Sønderjylland - Sønderborg Afdeling. Den 15. marts fortalte overinspektør Mette Guldberg fra Esbjerg om havnen fra 1600 til 1800, og den 26. april fortalte Christian Bo Bojesen om Sønderborg Havn i Middelalderen.

 

Foredragsvirksomheden fortsatte i efteråret med yderligere to foredrag. Det første foredrag 14. november om Christian III og Dronning Dorothea knyttede sig til markeringen af Reformationen og blev holdt af museumsinspektør Carsten Porskrog Rasmussen. Det andet efterårs­foredrag 21. november var det første i rækken af tre foredrag i tilknytning til den nye årbog om historiemalerier på Sønderborg Slot. Det var museumsinspektør René Rasmussen, der fortalte om historiemalerier fra De Slesvigske Krige 1848- 1850 og 1864.

Formanden refererede hovedlinjerne i alle året foredrag og understregede, at alle var arrangeret i samarbejde med museet på Sønderborg Slot.

Formanden omtalte herefter indholdet af årets årbog ”Historien på væggen” med artikler om og fotogengivelser af 43 af de billeder, der hænger på Sønderborg Slot. Artiklerne er skrevet af Inge Adriansen, Axel Johnsen, Nikolaj Kirk Flyman, Maria Kræmer Hansen, René Rasmussen og Carsten Porskrog Rasmussen. Årbogen kan bruges som et opslagsværk og desuden som en vejleder ved en tur rundt på museet. Årbogen er som altid lavet i et samarbejde mellem museet og foreningen. Ansatte ved museet har skrevet artiklerne, og foreningen har betalt  fremstilling og udgivelse.

De to sidste foredrag i tilknytning til årbogen blev holdt i 2018. Den 1. februar fortalte Carsten Porskrog Rasmussen om malerierne af Christian II, og den 8. marts fortalte museumsinspektør Morten La Cour fra Aabenraa om historiemaleri som genre.

Formanden omtalte og kommenterede herefter årets tre ture og udflugter. Den første var turen over tre dage i maj til Lolland, Falster og Møn med 36 deltagere med Jytte Urban og Sigga Henriksen var turledere og med Tom Specht som guide. Heldagsturen til Christiansfeld og Haderslev den 24. juni havde 41 deltagere med Henning Ladefoged Sørensen, Jens Verner Nielsen og Poul Callesen som turledere. Den store tur over seks dage fra 25. til 31. august til Gotland havde 56 deltagere med Carsten Porskrog Rasmussen som guide og med Henning Jepsen og Frede Tychsen som turledere.

I 2018 er der planer om tre ture. En tur over tre dage til Odsherred fra 23. til 25. maj, en heldagstur til Sikringsstilling Nord den 16. juni og en tur over seks dage fra 25. til 31. august til Første Verdenskrigs slagmarker i Frankrig.

Formanden omtalte de tilskud til andres formidlings­virksomhed, der er ydet i 2017. Cathrinesminde Teglværksmuseum har modtaget et tilskud på 15.000,- kr. til en ny præsentationsfilm. Til Museet på Sønderborg Slot er der givet tilskud til køb af montre til 50.000,- kr. til nyerhvervede uniformer og et tilskud på på 25.000,- kr. til et læringsspil, en digital skattejagt med titlen ”MuseumsMysteriet”. Formanden forklarede, at der er et bytteforhold mellem forening og museum - foreningens medlemmer har gratis adgang til Sønderborg Slot og til Catrinesminde og som kompensation yder foreningen tilskud til museet afledt af foreningens formålsparagrafs formulering om, at foreningen skal støtte arbejdet på Sønderborg Slot.

Formanden orienterede om bestyrelsens planer om under overskriften ”Medlemmer skaffer medlemmer” at forsøge vende den igangværende udvikling med svagt vigende medlemstal ved bl.a at udarbejde en ny hvervefolder, der i digital form kan sendes til alle medlemmer med opfordring til at sende den videre til venner og bekendte og ved at medvirke i Kulturnatten i Sønderborg og ved andre lokale arrangementer og markedsdage.

Formanden omtalte den nye organisation pr. 1. januar 2018 af Museum Sønderjylland  med Henrik Harnow som direktør og udtrykte forventning om, at venneforeningernes forhold til museet ikke vil ændres væsentligt. Formanden understregede, at forholdet mellem forening og museum er ændret flere gang siden foreningens start i 1908 med navnet ”Altertumsverein, Verein zur Plege der Heimatkunde für Alsen und Sundewitt”, men at der altid har været et tæt samarbejde mellem museum og forening.

Formanden sluttede sin beretning med at takke for det gode samarbejde i det forløbne år. Der var en særlig tak til Carsten Porskrog Rasmussen, der nu får en ny rolle i den nye museumsorganisation, men til alt held fortsat skal være kontaktperson mellem Historisk Samfund for Als og Sundeved og Museum Sønderjylland. Der var tak til bestyrelsen for engageret arbejde og til Bjarne Andersen og til Hanne Thrane. Og endelig en tak til alle medlemmer for opbakning om Historisk Samfund for Als og Sundeved.

Beretningen blev godkendt uden spørgsmål eller kommentarer.

Kassereren Jens Verner Nielsen gennemgik det omdelte regnskab for 2017 ved at knytte uddybende kommentarer til de enkelte konti. Årets resultat blev et underskud på godt 18.000,- kr. mod de budgetterede 40.000,- kr. Regnskabet blev godkendt uden spørgsmål eller kommentarer.

Kassereren gennemgik derefter det opstillede budgetforslag for 2018 med et forventet overskud på 1.000,- kr, og det blev også godkendt uden spørgsmål eller kommentarer.

Dirigenten havde ved generalforsamlingens indledning oplyst, at der ikke var indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen, så det dagsordenspunkt var hurtigt overstået.

De tre  bestyrelsesmedlemmer på valg var i år Henning Jepsen, Sigga Henriksen og Jytte Urban. De havde alle tre udtrykt villighed til at tage imod et forslag om genvalg og blev alle tre blev genvalgt uden forslag om modkandidater.

Også de tre suppleanter til bestyrelsen, Jette Knapp, Karin Kaad og Lisbeth Kistrup havde tilkendegivet villihed til at tage imod et forslag om genvalg, og de blev også alle tre genvalgt uden forslag om modkandidater.

Revisorerne Kirsten Todsen og Claus Kejser og revisorsuppleanten Hanne Thrane blev også genvalgt uden forslag om modkandidater.

Under punktet eventuelt fortalte Jytte Urban lidt om turen til Odsherred fra 23. til 25. maj og oplyste, at der stadig var ledige pladser i bussen.

Med dirigentens tak til forsamlingen for god ro og orden, og formandens tak til dirigenten for god styring var den egentlig generalforsamling afviklet i løbet af en halv time.

. . . o o o O o o o . . .

I forlængelse af generalforsamlingen fortalte overinspektør Carsten Porskrog Rasmussens  om årets arbejde på museet på Sønderborg Slot – Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot.

Carsten Porskrog indledte med at fortælle, at 2017 havde stået i forandringernes tegn med en helt ny struktur og omorganisering af Museum Sønderjylland. Men Carsten Porskrog mente ikke, at de besøgende på Sønderborg Slot ville mærke meget i det daglige til den nye organisation.

På Sønderborg Slot er der ikke indrettet nye rum eller lavet nye udstillinger i 2017, men der er sket en del opdateringer af og nyerhvervelser til de faste udstillinger. Der er bl.a. opstilling på vej af nyerhvervede generalsuniformer og af en minibiograf med 20 allerede producerede film om den sønderjyske historie. Der arbejdes fortsat på den nye permanente udstilling "Fra 1920 til 2019" med en ny midlertidigt ansat museumsinspektør som projektleder.

De guidede ture rundt i museets samlinger har været en stor succes, og Carsten Porskrog takkede de frivillige guider for deres medvirken.

Kurven for besøgstallet på museet gik op i 2017 bl.a. pga. besøg af ca. 4.000 børn og unge fra den store spejderlejr.

Museets medarbejdere er travlt beskæftigede med at svare på henvendelser og tage imod indleveringer. Arbejdet med de daglige opdateringer af www.denstorekrig1914-1918.dk har foreløbig resulteret i mere end 2 mill. sidevisninger.

Af nyerhvervelser til museet på Sønderborg Slot nævnte Carsten Porskrog specielt et brev med ikke bare Christian IIs underskrift, men også med hans dronning Elisabeths.

Medarbejdernes forskning har i 2017 bl.a. resulteret i årbogen ”Historien på væggen" ”, som medarbejderne også har lært nyt om ved at lave bogen. Inge Adriansen arbejdede på bogen til få dage før sin død i oktober efter mere end 45 års engageret virke for Sønderborg Slot. René Rasmussen er medforfatter af "Den sorte dag ved Moulin", der allerede har måttet genoptrykkes, Axel Johnsen har skrevet om Grænseforeningens historie og Carsten Porskrog om transportfirmaet H. P. Therkelsen A/S. Desuden er der udgået mange artikler fra Sønderborg Slot i den stolte tradition for skriftlige arbejde med forfattere som Jørgen Slettebo, Inge Adriansen og Peter Dragsbo.

Carsten Porskrog sluttede sin beretning med at konstatere, at han nu ikke længere er leder af museet på Sønderborg Slot, men han havde været meget glad for de fire år som leder af museet og for et godt samarbejde med Historisk Samfund for Als og Sundeved, et samarbejde, som jo nu vil fortsætte fremover.

Og så var der kaffe med det sædvanlige store kagebord med både boller med smør, høj flødeskumslagkage og flere slags småkager. Som afslutning på kaffebordet blev det traditionelle boglotteri med mange fine præmier afviklet - i år desværre med lidt koks i afviklingen, idet to medlemmer mente at have vundet den samme bogpræmie.

. . . o o o O o o o . . .

Aftenens foredrag blev holdt af den nye leder af Museum Sønderjylland, museumsdirektør Henrik Harnow, der fortalte om den nye omorganisering af museet. Henrik Harnow fortalte om baggrunden for omorganiseringen og om status for museet med hensyn finansiering og stat- og kommunale tilskud, de mange, spredte udstillingssteder og 60 magasiner.

Henrik Harnow gennemgik herefter den nye organisation opdelt i tre afdelinger for Økonomi & Drift, Viden & Samlinger og Publikum & Formidling med nye roller, opgaver og samarbejdsrelationer for de hidtidige ansatte, med nyformuleret strategi og med en ny sammensætning af bestyrelsen. En af de første store opgaver bliver at løst problemerne med de mange utidssvarende magasiner og få bygget et nyt, samlet magasin.

Efter et meget veldisponeret og oplysende foredrag besvarede Henrik Harnow uddybende spørgsmål fra forsamlingen, så alle blev rigtig godt oplyst om fremtidens museumsvæsen i Sønderjylland

Efter den afsluttende aftensang "Stille, hjerte, sol går ned" kunne de næsten 100 medlemmer klokken kvart i ti tage hjem med nye indtryk og mange nye informationer om den del af det lokale kulturliv og den historieformidling, som Historisk Samfund for Als og Sundeved bidrager til.


 Det officielle, kortfattede referat af generalforsamlingen kan hentes eller læses lige her link

... og formandens beretning kan tilsvarende hentes eller læses lige her link