Generalforsamling 2019

Som tidligere annonceret er årets

Generalforsamling

 TOR 21 MAR 2019 kl. 19:00

 i

Menighedshuset på hjørnet af Østergade og Kongevej.

Foreningens vedtægter bestemmer, hvordan generalforsamlingen skal afvikles. Den skal holdes hvert år i marts måned. Indkaldelse skal sker ved annoncering i dagspressen eller ved skriftlig meddelelse til hvert medlem med mindst 21 dages varsel og med en dagsorden, der skal indeholde følgende punkter:

1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning
3: Regnskabsaflæggelse.
4: Behandling af indkomne forslag.
5: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6: Valg af 3 bestyrelsessuppleanter.
7: Valg af revisorer og revisorsuppleant.
8: Eventuelt.

Årets generalforsamling blev annonceret i forbindelse med kontingentopkrævningen for 2019 med mail TIR 8 JAN til alle medlemmer registreret med en email-adresse og med brev til alle øvrige medlemmer et par dage senere.

De tre bestyrelsesmedlemmer på valg er Frede Tychsen, Henning Ladefoged Sørensen og Sten Boye Poulsen De tre bestyrelsessuppleanter, de to revisorer og revisorsuppleanten er på valg hvert år.

De to bestyrelsesmedlemmer på valg - Frede Tychsen og Sten Boye Poulsen - har tilkendegivet, at de er villige til at påtage sig bestyrelsesarbejdet endnu en valgperiode. Henning Ladefoged Sørensen har oplyst, at han ikke ønsker at tage imod et forslag om genvalg.

Bestyrelsen foreslår derfor, at generalforsamlingen genvælger de to bestyrelsesmedlemmer på valg - Frede Tychsen og Sten Boye Poulsen - og nyvælger den hidtidige suppleant Karin Kaad til erstatning for Henning Ladefoged Sørensen.

Bestyrelsen foreslår endvidere genvalg af de to bestyrelsessuppleanter Jette Knapp og Lisbeth Kistrup, af de to revisorer Kirsten Todsen og Claus Kejser og af revisorsuppleanten Hanne Thrane. Endelig foreslår bestyrelsen nyvalg af en tredje suppleant til erstatning for Karin Kaad.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

 

I forlængelse af generalforsamlingen vil overinspektør Carsten Porskrog Rasmussen fortælle om arbejdet på Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot.

Efter det traditionelle kaffebord er der igen i år det traditionelle lotteri om mange spændende bogpræmier.

Peter Rathje portræt

Efter kaffen vil lederen af ProjectZero, direktør Peter Rathje fortælle om de første tolv år med Sønderborgs ProjectZero, der blev etableret i 2007 som et offentligt privat partnerskab af SE, Bitten & Mads Clausens Fond, Sønderborg Kommune, DONG Energy og Nordea-fonden.

Peter Rathje, der har det ledelsesmæssige ansvar for ProjectZero-sekretariatet på Alsion, vil fortælle om status for Sønderborg-områdets klimaomstilling, den netop godkendte Roadmap2025 og de opnåede resultater på vejen mod et CO2-neutralt Sønderborg-område i 2029. Klimaforandringerne udfordrer os alle og Sønderborgs omstilling lykkes kun såfremt borgere i alle aldre deltager aktivt.

Det bliver et foredrag om lokal samtidshistorie med blik ind i en grøn fremtid med fokus på effektiv energianvendelse og mere vedvarende energiforsyning baseret på områdets egne ressourcer og med udsyn til den globale interesse, der er for hvordan Sønderborg løser klimaomstillingen i tæt samarbejde mellem områdets aktører.

Læs mere om ProjectZero lige her link