Generalforsamling med enkeltværelse - TOR 24 MAR 2022

Generalforsamlingen for 2022 i Historisk Samfund for Als og Sundeved var tæt på at være som traditionen foreskriver med hensyn til tid og sted efter to usædvanlige og utraditionelle år ned coronarestriktioner. I 2020 blev generalforsamlingen udskudt til ONS 21 OKT og afholdt i Riddersalen på Sønderborg Slot. I 2021 var generalforsamlingen tilbage i Menighedshuset, men blev først holdt TIR 29 JUN. Men i år kunne generalforsamlingen så holdes i marts, som vedtægterne foreskriver.

Deltagerantallet er ikke helt tilbage som før coronaen. I mange år har deltagerantallet ligget på omkr. 100, men i 2020 var kun 40 medlemmer mødt op og i 2021 60 medlemmer. I år var der så 75 medlemmer, der havde fundet vej til Menighedshuset i Østergade.

Formanden Frede Tychsen startede aftenen med at byde velkommen til en normal generalforsamling efter coronatiden og gennemgik kort aftenens program inden fællessangen "Det er så køhnt, det er så dejle".

Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Jens Todsen som dirigent, og Jens Todsen blev valgt med applaus og uden forslag om modkandidat. Som noget nyt foreslog formanden, at der i år blev valgt stemmeoptællere, idet der var indkommet et forslag til behandling. Det ville muligvis kræve stemmeoptælling. Randi Jepsen og Erik Housted blev foreslået som stemmetællere og valgt uden forslag om modkandidater.

Formanden indledte sin beretning om foreningens virksomhed i 2021 med at konstatere, at 2021 også havde været et år med mange udfordringer for foreningen på grund af coronaen. Restriktionerne havde igen ført til flere aflysninger. Forårets fire foredrag om Sønderjyllands historie siden Genforeningen måtte atter aflyses, og det samme måtte det planlagte aftenarrangement på Sandbjerg Slot i april. Der arrangement blev også aflyst for anden gang.

Derved blev årets første arrangement generalforsamlingen den 24. juni i Menighedshuset med ca. 60 fremmødte medlemmer.

I september var foreningen medindbyder til et arrangement på Alsion, hvor bogen "Union eller undergang" af Morten Nordhagen Ottosen og Rasmus Glenthøj blev præsenteret.

Formanden omtalte og refererede hovedlinjerne i efterårets foredragsrække om renæssancefyrster, hvor Carsten Porskrog Rasmussen fortalte om Christian 2., Mikkel Leth Jespersen om Hans den Ældre og Carsten Porskrog Rasmussen om Hans den Yngre.

Formanden omtalte foreningens deltagelse i åbningen den 18. juni af Museum Sønderjyllands særudstilling om Christian 2. i kunsten. En særudgave af kataloget til særudstillingen blev senere udgivet som årets årbog. Foreningen havde en informationsstand ved Museum Sønderjyllands historiefestival på Sønderborg Slot den 7. november også om Christian 2.

Formanden omtalte og kommenterede årets tre ture og udflugter. Den første var turen over fem dage i august til Skåne med Carsten Porskrog Rasmussen som guide undervejs. Foruden Carsten Porskrog Rasmussen var Henning Jepsen og Frede Tychsen med i planlægningsgruppen. Turen over tre dage i september havde overskriften "Midtjylland i St. St. Blichers fodspor". Der deltog 50 medlemmer på turen, der var tilrettelagt af Tom Specht, Sigga Henriksen og Jytte Urban. Heldagsturen i september med overskriften "Vi besøger det tyske mindretal" var oprindeligt tænkt som et bidrag til markeringen af Genforeningen i 2020, hvor den måtte udskydes pga. coronarestriktioner. Der deltog 48 medlemmer på turen, der var tilrettelagt af Jens Verner Nielsen, Povl Callesen og Gunnar Callesen med hjælp fra Henning Ladefoged Sørensen.

Formanden omtalte herefter samarbejdet med Museum Sønderjylland og oplyste, at foreningen i 2021 har ydet tilskud til formidlingsvirksomheden på Sønderborg Slot på godt 120.000,- kr. Beløbet er noget større end sædvanligt. Det skyldes en beslutning om, at det store driftsoverskud i 2020 pga. fondstilskud til årbogen "Sønderjylland mellem dansk og tysk ..." skulle konverteres til et øget tilskud til museet. Der er givet tilskud til køb af bøger til særudstillingen om Christian 2., til køb af møbler og æbletræer til slotsgården, til en IT-baseret udgave af det runde bord til den permanente udstilling om Christian 2 og til den kommende særudstilling om ”Makabre Mesterværker”. Desuden har foreningen ydet et tilskud til Cathrinesmindes Venners kommende egnsspil "Enkeland".

Formanden fortalte, at der er et initiativ i byen for at sætte et minde om Inge Adriansen. Her har foreningen foreslået at en gade opkaldes efter museumsinspektøren.

Endelig nævnte formanden det ret kraftigt vigende medlemtal og mente, at det kunne skyldes det lave aktivitetsniveau i foreningen i corona-tiden.

Formanden sluttede sin beretning med at takke for det gode samarbejde i bestyrelsen med speciel tak til Carsten Porskrog Rasmussen og til Museum Sønderjylland. Og endelig en tak til alle medlemmer for opbakning om foreningen.

Beretningen blev godkendt uden spørgsmål eller kommentarer.

Kassereren Jens Verner Nielsen gennemgik det omdelte regnskab for 2021 ved at knytte uddybende kommentarer til de enkelte konti. Årets resultat blev pga. det øgede tilskud til Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot et underskud på knap 94.000,- kr. Regnskabet blev godkendt uden spørgsmål eller kommentarer.

Kassereren gennemgik derefter hurtigt det ligeledes omdelte budgetforslag for 2022 med et forventet underskud på 16.000,- kr. Budgetforslaget blev ligeledes godkendt uden spørgsmål eller kommentarer.

Og så skete der noget nyt! Ved dagsordenens pkt. 4 - Behandling af indkomne forslag - oplyste dirigenten, at der i år faktisk var indkommet et forslag til behandling på generalforsamlingen, og han læste forslaget op. Det lød:

Forslag stilles om, at prisen på foreningens udbud af rejser og udflugter bliver ens for alle medlemmer uanset social status. Begrundelse: For nuværende kan en samlever, der ikke betaler kontingent, og dermed ikke er ordinært medlem, dele værelse med et betalende medlem, hvorved begge betaler en mindre pris end et enligt betalende medlem. Det klæder ikke foreningen at favorisere samboende på bekostning af enlige medlemmer.

Forslagsstilleren, Signe Gad kom herefter på talerstolen og uddybede sit forslag om samme deltagerpris for alle deltagere på foreningens ture hvad enten deltageren sov på enkelt- eller på dobbeltværelse. Signe Gad kommenterede også den mail, der kort før generalforsamlingen var udsendt til medlemmer med mailadresse.

Formanden oplyste, at en enig bestyrelse anbefalede at forkaste det fremsatte forslag. Han  fremførte enkelte begrundelser for at afvise forslaget og oplyste, at foreningen ikke skelner mellem ordinære og ikke-ordinære medlemmer.

Efter meningsudvekslinger mellem medlemmerne i salen om ikke bare det fremsatte forslag, men også om forståelsen af foreningens vedtægters bestemmelser om medlemskab satte dirigenten forslaget til afstemning blandt alle ca. 75 fremmødte ved håndsoprækning.

Dirigenten talte 11 stemmer for forslaget og skønnede, at der var så stort et flertal imod, at forslaget var forkastet. Efterfølgende kunne iagttagere oplyse, at der var ca. 35 medlemmer imod forslaget og ca. 30 medlemmer, der undlod at stemme.

De tre dagsordenspunkter om valg blev hurtigt afviklet. Der var genvalg på alle poster.

De tre bestyrelsesmedlemmer på valg var Sten Boye Poulsen, Karin Kaad og Frede Tychsen. De havde alle tre udtrykt villighed til at tage imod et forslag om genvalg og blev alle tre blev genvalgt uden forslag om modkandidater.

Også de tre suppleanter til bestyrelsen, Lisbeth Kistrup, Kim Løndal og Peter Jordt Jørgensen havde tilkendegivet villihed til at tage imod et forslag om genvalg, og de blev også alle tre genvalgt uden forslag om modkandidater.

Revisorerne Kirsten Todsen og Claus Kejser og revisorsuppleanten Hanne Thrane blev også genvalgt uden forslag om modkandidater.

Under punktet eventuelt blev bestyrelsen opfordret til lave et forslag til justering af vedtægterne i forhold til den faktiske aktuelle praksis. Ligeledes blev bestyrelsen opfordret til at overveje, om der måske skulle være et kontingentbeløb for enlige og et andet for ægtefæller.

Til slut rundede formanden den egentlige generalforsamling af med at takke aftenens dirigent, Jens Todsen for god styring.

...oooOOOooo...

I forlængelse af generalforsamlingen fortalte overinspektør Carsten Porskrog Rasmussen om årets arbejde på Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot.

Carsten Porskrog indledte med at fortælle, at 2021 også havde været et anderledes og underligt år med ned- og oplukninger af hensyn til coronaen. Af større arbejder på Sønderborg Slot er udskiftningen af taget. Det store arbejde blev sat i gang, fordi bindingerne, der holder tagstenene, rustede. Arbejdet har betydet meget byggerod omkring slottet, men det er en trøst, at staten betaler for udskiftningen.

Et højdepunkt i museumsarbejdet på Sønderborg Slot var den store særudstilling - "Kunstnernes Christian 2." - i de nyetablerede særudstillingslokaler på anden sal i vestfløjen.Udstillingens multimedie-installation af "Det runde bord" vil efter særudstillingens afslutning blive overført til den permanente udstilling om Christian 2.

Om organisationen i Museum Sønderjylland kunne Carsten Porskrog fortælle, at museumsdirektør Henrik Harnow sagde op, så han kunne vende tilbage til Odense som ny direktør for Odense Bys Museer. I hans sted er Axel Johnsen nu ansat som ny direktør for Museum Sønderjylland. Henrik Harnow forestod den store omorganisering af alle medarbejderfunktioner i Museum Sønderjylland, og det er besluttet, at den organisation skal ligge fast i årene fremover. Desuden forstod Harnow etableringen af det store fælles magasin til 80 mill. kr. i Rødekro, Bevaringscenter Sønderjylland.

Carsten Porskrog gjorde opmærksom på de spændende særudstillinger, der er på andre afdelinger af Museum Sønderjylland - "Det forsvundne hertugdømme: Hans den Ældre 500 år" i Haderslev, "Genforeningens Pris: H.P. Hanssens svære valg" i Aabenraa og "Franciska Clausen og det evige eksperiment" også i Aabenraa.

Endelig omtalte Carsten Porskrog det store bogværk "Sønderjysk Søfarts Historie 1-2", hvis ene medforfatter, Mikkel Leth Jespersen netop har forladt Museum Sønderjylland for at tiltræde en stilling som leder af "Historie Haderslev".

Og så var der kaffe med det sædvanlige store kagebord med både boller med smør, høj flødeskumslagkage og flere slags småkager.Helt som det plejer at være. Men af hensyn til aftenens foredrag var det besluttet at vente med boglotteriet til efter foredraget.

Mens deltagerne i tyggede den sidste småkage færdig begyndte den tidligere generalkonsul i Flensborg dr. phil. Henrik Becker-Christensen på sit meget medrivende og interessante foredrag om Sønderjyllands historie fra Genforeningen til i dag med mage overraskende iagttagelser og anderledes vinkler.Men kommunikationen havde bristet et eller andet sted, for det blev så ikke det annoncerede foredrag om de næsten tyve år, Becker-Christensen var dansk generalkonsul i Flensborg med udgangspunkt i erindringsbogen "Diplomat I Grænselandet".

Efter foredraget blev det traditionelle boglotteri så afviklet med en serie flotte gevinster.

Efter den afsluttende aftensang "Dagen går med raske fjed" kunne de ca.75 medlemmer klokken ti tage hjem med nye indtryk og informationer om den del af det lokale kulturliv og den historieformidling, som Historisk Samfund for Als og Sundeved bidrager til.


Det officielle, kortfattede referat af generalforsamlingen kan hentes eller læses lige her link

... og formandens beretning kan tilsvarende hentes eller læses lige her link