Vedtægter pr. 20 MAR 2014

 

 

§1
Foreningens navn er Historisk Samfund for Als og Sundeved.

§2
Foreningens formål er:
- at fremme kendskabet til og interessen for området, dets fortid, historie og kultur.
- at støtte Museum Sønderjylland – Kulturhistorie – Sønderborg Slot og dets arbejde.

§3
Foreningen udgiver skrifter og arrangerer foredrag om området og dets historie. Desuden gennemføres udflugter , ekskursioner og andre arrangementer, som understøtter foreningens formål.

§4
Enhver, som kan acceptere foreningens vedtægter, kan blive medlem ved at betale det årlige kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen.
Alle medlemmer modtager foreningens vedtægter. Kvittering for kontingentbetalingen gælder som adgangskort for medlemmet samt evt. samlever til Museum Sønderjylland – Kulturhistorie – Sønderborg Slot.
Medlemmet modtager desuden foreningens årbog.
Flytning eller udmeldelse meddeles til sekretariatet.

§5
Foreningen ledes af en bestyrelse på indtil 9 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen. Desuden vælges hvert år 3 suppleanter.
Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næst-formand, kasserer og ad hoc udvalg.
Museum Sønderjylland – Kulturhistorie – Sønderborg Slot udpeger en repræsentant, som med taleret, men uden stemmeret deltager i bestyrelsens møder.
Hvert år fratræder 3 medlemmer efter tur. Genvalg er tilladt.
Formand, næstformand og kasserer danner et forretningsudvalg, som varetager foreningens daglige forretninger.
Formanden skal indkalde til mindst 2 bestyrelsesmøder om året.


§6
Generalforsamlingen vælger 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

§7
Der afholdes generalforsamling hvert år i marts måned.
Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved annoncering i dagspressen eller ved meddelelse til hvert medlem med mindst 21 dages varsel og med en dagsorden, der skal indeholde følgende punkter:
1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning
3: Regnskabsaflæggelse.
4: Behandling af indkomne forslag.
5: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6: Valg af 3 bestyrelsessuppleanter.
7: Valg af revisorer og revisorsuppleant.
8: Eventuelt.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

§8
Bestyrelsen kan med mindst 8 dages varsel indkalde til ekstraordinær generalforsamling; men den kan også indkaldes, hvis mindst 40 medlemmer fremsætter skriftligt ønske med angivelse af dagsorden.

§9
Der føres protokol over forhandlingerne på alle bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.
Referaterne godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

§10
Alle valg og afgørelser træffes ved simpelt flertal.
Ved stemmelighed trækkes lod.
Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af deltagerne i generalforsamlingen.

§11
Foreningen kan nedlægges, hvis et flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen samt et tilsvarende flertal på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling stemmer for det.
Hvis foreningen bliver nedlagt, skal dens formue og arkivalier tilfalde Museum Sønderjylland – Kulturhistorie – Sønderborg Slot.

Vedtaget på generalforsamlingen 20 MAR 2014