Forslag til vedtægter 2023

Forslag til vedtægter 2023

 

Tilføjelser er markeret med blåt, og hvad der er slettet, er mærket med grønt§1

Foreningens navn er Historisk Samfund for Als og Sundeved.

Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune.

 

§2

Foreningens formål er:

- at fremme kendskabet til og interessen for området, dets fortid, historie og kultur.

- at støtte Museum Sønderjylland – Kulturhistorie Sønderborg Slot og dets arbejde.

 

§3

Foreningen udgiver skrifter og arrangerer foredrag om området og dets historie. Desuden gennemføres udflugter, ekskursioner og andre arrangementer, som understøtter foreningens formål.

Foreningen samarbejder med Museum Sønderjylland-Sønderborg Slot i henhold til den til enhver tid gældende samarbejdsaftale

 

§4

Enhver, der som kan acceptere foreningens vedtægter, kan blive medlem ved at betale det årlige kontingent, der som fastsættes af generalforsamlingen. Èt medlemskab omfatter også det indmeldte medlems evt. ægtefælle/samlever.

Alle medlemmer modtager foreningens vedtægter. Kvittering for kontingentbetalingen gælder som medlemsbevis adgangskort for medlemmet samt evt. samlever til Museum Sønderjylland – Kulturhistorie – Sønderborg Slot.

Medlemmet Hvert medlemskab giver ret til ét eksemplar af modtager desuden foreningens årbog.

Flytning eller udmeldelse meddeles til sekretariatet.

 

§5

Foreningen ledes af en bestyrelse på indtil 9 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen. Desuden vælges hvert år 3 suppleanter, der med taleret, men uden stemmeret, deltager i bestyrelsens møder.

Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næst-formand, næstformand, kasserer og sekretær samt nedsætter ad hoc udvalg.

Museum Sønderjylland – Kulturhistorie - Sønderborg Slot udpeger en repræsentant, der med taleret, men uden stemmeret deltager i bestyrelsens møder.

Hvert år fratræder 3 medlemmer efter tur. Genvalg er tilladt.

Formand, næstformand og kasserer tegner i fællesskab foreningen og danner et forretningsudvalg, som varetager foreningens daglige forretninger.

Formanden skal indkalde til mindst 2 bestyrelsesmøder om året.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Museum Sønderjylland - Kulturhistorie - Sønderborg Slot udpeger en repræsentant, der med taleret, men uden stemmeret deltager i bestyrelsens møder.

Læs mere: Forslag til vedtægter 2023

Brug af persondata

EUs persondataforordning blev gældende lov i hele EU 25 MAJ 2018
 
Historisk Samfund for Als og Sundeved er i forordningens forstand dataansvarlig og databehandler, der udfører databehandling af medlemmernes persondata og derfor underlagt persondataforordningens bestemmelser.
 
Det overordnede mål med persondataforordningen er at sikre den enkeltes ret til og ejerskab af egne persondata. Den enkelte kan så bytte sine data for en modydelse som f.ex. et medlemskab af en forening.
 
Den enkelte bevarer sit principielle ejerskab og ret til at kende til brug af sine data, og dermed rettigheder til at få rettet i sine data og til at få slettet sine data.
 
Historisk Samfund for Als og Sundeved må som databehandler i forordningens forstand kun databehandle - indsamle, gemme, udveksle, slette - persondata i det omfang, det er nødvendigt for at yde modydelsen - altså medlemskabet.
 
Men der er altså nok ikke er nogen databehandler i hele Europa, der udfører mindre databehandling end Historisk Samfund for Als og Sundeved. Vi databehandler kun, hvad det enkelte medlem selv har oplyst og bruger kun dataene til den helt nødvendige drift af foreningen.
 
Som dataansvarlig har Historisk Samfund for Als og Sundeved en dokumentationspligt over for medlemmerne til at oplyse om, hvilke data vi indsamler, og om hvordan vi behandler og gemmer og udveksler og sletter disse persondata.
 
Historisk Samfund for Als og Sundeved har valgt at opfylde denne dokumentationspligt over for medlemmerne ved at formulere en privatlivspolitik, der beskriver vores databehandling af medlemmernes persondata og offentliggøre denne privatlivspolitik på foreningens websted www.hsaos.dk.
 
privatlivspolitik
 
Det direkte link til den nye privatlivspolitik er lige her link
 
 

Oplysninger om kontingent og arrangementer 2018

Kontingentopkrævning for 2018

Opkrævningerne til betaling af kontingent for 2018 er tidligere i dag udsendt gennem medlemssystemet til alle de medlemmer, der har deres email-adresse registreret i systemet.
Opkrævningen er forsynet med de nødvendige oplysninger til betaling i banken eller online med NetBank. Det er ikke muligt at betale kontant i Museums­butikken på Sønderborg Slot.
Når din kontingentbetaling er bogført, vil systemet automatisk sende dig en kvittering, der kan bruges som adgangstegn til Sønderborg Slot og Cathrinesminde Teglværk. Der kan gå nogle dage, inden din betaling bogføres, så har du brug for en kvittering / et adgangskort inden da, må du få en kvittering fra din NetBank.
Er der tvivl om noget i forbindelse med kontingentbetalingen eller med medlemssystemet, er du meget velkommen til at ringe eller maile til et medlem af IT-udvalget. Så må vi hjælpe hinanden med at finde løsninger!

 

Læs mere: Oplysninger om kontingent og arrangementer 2018

Indmeldelse

Bliv medlem af

Logo til ledsageskriv16

Alle, der kan tilslutte sig foreningens vedtægter, kan blive medlem af Historisk Samfund for Als og Sundeved.

Du kan læse foreningens vedtægter lige her link

Du er medlem af Historisk Samfund for Als og Sundeved, når dit kontingent er betalt og registreret i medlemsfortegnelsen.

Du bliver medlem af Historisk Samfund for Als og Sundeved ved at udfylde felterne i formularen "Opret medlemsskab". Her skal du oplyse

E-mail, Fornavn, Efternavn, Adresse, Postnummer og By
-
og evt. mobilnummer.

Disse oplysninger bliver gemt i foreningens medlemsfortegnelse så længe, du er medlem af Historisk Samfund for Als og Sundeved. Oplysningerne vil udelukkende blive brugt til kontakten mellem dig og Historisk Samfund for Als og Sundeved.

Du kan læse mere om, hvordan Historisk Samfund for Als og Sundeved behandler dine persondata i foreningens privatlivspolitik.

Desuden skal du på formularen "Opret medlemsskab" angive et selvvalgt Brugernavn og et selvvalgt Kodeord. Medlemssystemets administratorer har adgang til at se dit Brugernavn, men dit Kodeord kender kun du selv, så det er en god idé at skrive det ned et sted, hvor du kan finde det igen.

Endelig skal du på formularen "Opret medlemsskab" afmærke feltet "Acceptér betingelser". Disse betingelser er udelukkende, at du har læst og kan tilslutte dig foreningens vedtægter.

Når du har udfyldt alle felter og gemt oplysningerne i medlemsregisteret, vil medlemssystemet helt automatisk sende dig en mail med din første kontingentopkrævning. På denne faktura står de oplysninger, du skal bruge til betaling af dit kontingent.

Når dit kontingent er betalt, kan der gå nogle dage, inden betalingen bliver registreret i foreningens medlemssystem. Når det er sket, vil du modtage en mail med kvittering for din kontingentbetaling. Denne kvittering kan så udskrives og bruges som "medlemskort" / adgangstegn til museet på Sønderborg Slot.

Kontingentet er for tiden 200,- kr. om året. Kontingentet gælder for dig og din ægtefælle / samlever.

aarbog2015 aarbog2016 200 aarbog2017 250

Som medlem af Historisk Samfund for Als og Sundeved har du ret til at modtage foreningens årbog, der udgives i samarbejde med Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot. Du har som medlem mulighed for at købe yderligere eksemplarer af årbogen og af tidligere års årbøger til en favorabel medlemspris.

Du kan se en fortegnelse over alle foreningens årbøger lige her link

... og du kan se fortegnelsen over de årbøger, der er til salg til særlige medlemspriser, lige her link

Desuden har du adgang til foreningens arrangementer, foredrag og møder, ture og udflugter.

slottet

Og så har du og din ægtefælle / samlever fri adgang til Museum Sønderjyllands museumsafdeling på Sønderborg Slot - og for tiden også fri adgang til Museum Sønderjyllands museumsafdeling på Cathrinesmindes Teglværk.

Fortsæt til formularen Opret medlemsskab

 

Vejledning i registrering i medlemssystemet

registrering07bAlle medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved vil modtage et brev med posten om foreningens nye webbaserede medlemssystem.

Det nye system er anskaffet til styring af foreningens bogholderi og regnskab, men det skal også bruges til vedligeholdelse af foreningens medlemsliste og til kontingentbetalinger og til meddelelser direkte til foreningens medlemmer.

Systemet kan eventuelt udbygges til betaling for ture og udflugter og til køb af foreningens bøger, så det med tiden kan blive foreningens egentlige websted.

I det nye system foregår al kontakt med medlemmerne via email eller SMS, så det er meget vigtigt, at flest mulige medlemmer bliver registreret hurtigst muligt i det nye system for at få gavn af systemets forskellige funktioner.

Men det er vigtigt at understrege, at de medlemmer, der ikke har email eller slet ikke har en computer, ikke vil komme til at mærke nogen forskel. For dem vil kontakten til og fra foreningen foregå som hidtil med brevpost og girokort og annoncering i lokalpressen.

I det tilsendte brev er der en punkt-for-punkt gennemgang af, hvordan det enkelte medlem kan foretage den nødvendige indskrivning af egen mailadresse og eventuelt mobilnummer i det nye medlemssystem og kontrollere de oplysninger om navn og adresse, der allerede ligger i systemet

Læs mere: Vejledning i registrering i medlemssystemet