Generalforsamling med enkeltværelse - TOR 24 MAR 2022

Generalforsamlingen for 2022 i Historisk Samfund for Als og Sundeved var tæt på at være som traditionen foreskriver med hensyn til tid og sted efter to usædvanlige og utraditionelle år ned coronarestriktioner. I 2020 blev generalforsamlingen udskudt til ONS 21 OKT og afholdt i Riddersalen på Sønderborg Slot. I 2021 var generalforsamlingen tilbage i Menighedshuset, men blev først holdt TIR 29 JUN. Men i år kunne generalforsamlingen så holdes i marts, som vedtægterne foreskriver.

Deltagerantallet er ikke helt tilbage som før coronaen. I mange år har deltagerantallet ligget på omkr. 100, men i 2020 var kun 40 medlemmer mødt op og i 2021 60 medlemmer. I år var der så 75 medlemmer, der havde fundet vej til Menighedshuset i Østergade.

Formanden Frede Tychsen startede aftenen med at byde velkommen til en normal generalforsamling efter coronatiden og gennemgik kort aftenens program inden fællessangen "Det er så køhnt, det er så dejle".

Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Jens Todsen som dirigent, og Jens Todsen blev valgt med applaus og uden forslag om modkandidat. Som noget nyt foreslog formanden, at der i år blev valgt stemmeoptællere, idet der var indkommet et forslag til behandling. Det ville muligvis kræve stemmeoptælling. Randi Jepsen og Erik Housted blev foreslået som stemmetællere og valgt uden forslag om modkandidater.

Læs mere: Generalforsamling med enkeltværelse - TOR 24 MAR 2022

Generalforsamling TOR 24 MAR 2022

Så kan vi igen indkalde til en helt ordinær generalforsamling på det tidspunkt, som vedtægterne bestemmer. Nu skal vi ikke længere lade os styre af hverken den ene eller den anden lille virus!

Generalforsamlingen blev annonceret allerede i forbindelse med kontingentopkrævningen først i januar, men nu er der helt styr på aftenens program, og der er truffet aftale med en spændende foredragsholder.

Derfor indkalder bestyrelsen nu til

Generalforsamling

 TOR 24 MAR 2022 kl. 19:00

 i

Menighedshuset på hjørnet af Østergade og Kongevej.

Læs mere: Generalforsamling TOR 24 MAR 2022

Sidste nyt om generalforsamling 2020

Da vi i begyndelsen af juli annoncerede den udsatte generalforsamling til ONS 21 OKT i Menighedshuset, var det i forventning om, at corona-restriktionerne til den tid var lempede så meget, at det ville være muligt at gennemføre generalforsamlingen uden andre ændringer end datoen.

Sådan gik det imidlertid ikke! De nugældende restriktioner betyder, at vi må være op til 80 personer i salen i menighedshuset, og vi må ikke synge. Vi plejer at være mellem 100 og 120 personer til generalforsamlingerne, så vi har været nødt til at finde en anden løsning i år.

Løsningen er så blevet, at vi fastholder dato og det meste af aftenens program, men med disse ændringer:

    1. Mødestedet flyttes fra Menighedshuset til Sønderborg Slot
    2. Det traditionelle kaffebord erstattes af en øl eller en vand
    3. Der bliver ikke fællessang
    4. Der bliver håndsprit og god afstand mellem stolene

Derfor lyder indkaldelsen til generalforsamlingen nu:

Generalforsamling

 ONS 21 OKT 2020 kl. 19:00

 i

Riddersalen på Sønderborg Slot

Foreningens vedtægter bestemmer, hvordan generalforsamlingen skal afvikles. Den skal holdes hvert år i marts måned. Indkaldelse skal sker ved annoncering i dagspressen eller ved skriftlig meddelelse til hvert medlem med mindst 21 dages varsel og med en dagsorden, der skal indeholde følgende punkter:

1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning
3: Regnskabsaflæggelse.
4: Behandling af indkomne forslag.
5: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6: Valg af 3 bestyrelsessuppleanter.
7: Valg af revisorer og revisorsuppleant.
8: Eventuelt.

Årets generalforsamling blev oprindeligt annonceret i forbindelse med kontingentopkrævningen for 2020 med mail ONS 8 JAN til alle medlemmer registreret med en email-adresse og med brev til alle øvrige medlemmer et par dage senere. Udsættelsen pga. covid-19 blev oplyst med mail til medlemmer TOR 12 MAR, og forvarsel om den nye dato blev meddelt med mail TIR 7 JUL. Den endelige indkaldelse sker med annonce i Ugeavisen Sønderborg TIR 23 SEP og en samtidig besked med mail til alle medlemmer med registreret mail-adresse.

De tre bestyrelsesmedlemmer på valg er Povl Callesen, Tom Specht og Jens Verner Nielsen. De tre bestyrelsessuppleanter, de to revisorer og revisorsuppleanten er på valg hvert år.

De tre bestyrelsesmedlemmer på valg har tilkendegivet, at de er villige til at påtage sig bestyrelsesarbejdet endnu en valgperiode.

Bestyrelsen foreslår derfor, at generalforsamlingen genvælger de tre bestyrelsesmedlemmer på valg - Povl Callesen, Tom Specht og Jens Verner Nielsen.

Bestyrelsen foreslår endvidere genvalg af de tre bestyrelsessuppleanter Jette Knapp, Lisbeth Kistrup og Gunnar Callesen, af de to revisorer Kirsten Todsen og Claus Kejser og af revisorsuppleanten Hanne Thrane.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Læs mere: Sidste nyt om generalforsamling 2020

En noget anderledes generalforsamling - ONS 21 OKT 2020

logo til kuvert

Det blev en noget anderledes generalforsamling i år!

Den var traditionen tro indkaldt til TOR 19 MAR, men ugen inden lukkede landet som bekendt ned i selvforsvar mod corona-virus. ForretningsUdvalget skønnede, at det ville være uforsvarligt at afvikle generalforsamlingen som planlagt, og 12 MAR blev der udsendt meddelelse om, at generalforsamlingen måtte udsættes indtil videre.

Midt i juni mødtes bestyrelsen og besluttede i forventning om yderligere lempelser af restriktionerne, at generalforsamlingen kunne afvikles helt som oprindeligt planlagt, men ONS 21 OKT. Det blev oplyst til medlemmerne i begyndelsen af juli.

Den endelige indkaldelse til generalforsamlingen blev udsendt og annonceret ONS 23 SEP med de ændringer i forhold til den oprindelige indkaldelse, at mødestedet flyttes fra Menighedshuset til Sønderborg Slot, at det traditionelle kaffebord erstattes af en øl eller en vand, at der ikke bliver fællessang og at der bliver håndsprit og den påbudte afstand mellem stolene.

De seneste år har der været omkr. 100 deltagere til generalforsamlingerne i Menighedshuset, men i år havde blot omkr. 40 medlemmer mod på og lyst til at deltage i generalforsamlingen i Riddersalen på Sønderborg Slot med håndsprit og den påbudte meters afstand mellem stolene.

Læs mere: En noget anderledes generalforsamling - ONS 21 OKT 2020

Generalforsamling 2020

Opdatering MAN 6 JUL 20:

Der er nu fundet er ny dato for den generalforsamling, der oprindeligt var annonceret til TOR 19 MAR, men 12 MAR blev udsat indtil videre pga. smittefare.

Generalforsamling

 ONS 21 OKT 2020 kl. 19:00

 i

Menighedshuset på hjørnet af Østergade og Kongevej.

Foreningens vedtægter bestemmer, hvordan generalforsamlingen skal afvikles. Den skal holdes hvert år i marts måned. Indkaldelse skal sker ved annoncering i dagspressen eller ved skriftlig meddelelse til hvert medlem med mindst 21 dages varsel og med en dagsorden, der skal indeholde følgende punkter:

1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning
3: Regnskabsaflæggelse.
4: Behandling af indkomne forslag.
5: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6: Valg af 3 bestyrelsessuppleanter.
7: Valg af revisorer og revisorsuppleant.
8: Eventuelt.

Årets generalforsamling blev annonceret i forbindelse med kontingentopkrævningen for 2020 med mail ONS 8 JAN til alle medlemmer registreret med en email-adresse og med brev til alle øvrige medlemmer et par dage senere.

De tre bestyrelsesmedlemmer på valg er Povl Callesen, Tom Specht og Jens Verner Nielsen. De tre bestyrelsessuppleanter, de to revisorer og revisorsuppleanten er på valg hvert år.

De tre bestyrelsesmedlemmer på valg har tilkendegivet, at de er villige til at påtage sig bestyrelsesarbejdet endnu en valgperiode.

Bestyrelsen foreslår derfor, at generalforsamlingen genvælger de tre bestyrelsesmedlemmer på valg - Povl Callesen, Tom Specht og Jens Verner Nielsen.

Bestyrelsen foreslår endvidere genvalg af de tre bestyrelsessuppleanter Jette Knapp, Lisbeth Kistrup og Gunnar Callesen, af de to revisorer Kirsten Todsen og Claus Kejser og af revisorsuppleanten Hanne Thrane.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Læs mere: Generalforsamling 2020