Årbogen for 2022

Frederik Visbys billeder fra krigen 1864

af Erik Housted

Historisk Samfund for Als og Sundeveds årbog for 2022 har titlen "Frederik Visbys billeder fra krigen 1864". Årbogen udgives som altid i et samarbejde mellem Historisk Samfund for Als og Sundeved og Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot. Bogen er nummer 100 i skriftrækken "Fra Als og Sundeved". Årbogen er redigeret af enhedsleder ved Museum Sønderjylland dr.phil. Carsten Porskrog Rasmussen.

aarbog2018

Bogens forfatter er Erik Housted, der også skrev Historisk Samfund for Als og Sundeveds årbog for2018 "Skanser" om skiftende tiders befæstning af Sønderborg. Erik Housted blev for et par år siden kontaktet af bestyrelsesmedlemmer fra foreningen Kastellets Venner, der fortalte, at de havde 16 akvareller med motiver fra Sønderborg og Dybbølstillingen fra krigen i 1864. Kontakten mellem Housted og Kastellets Venner resulterede i, at foreningen Kastellets Venner overdrog de 16 akvareller til Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot og i, at Erik Housted påtog sig at udforske billedernes oprindelse og historie med henblik på en årbog til Historisk Samfund for Als og Sundeved. Billederne blev overdraget af Kastellets Venner i februar 2020 og årbogen om billedernes historie foreligger nu i december 2022.

Under sit arbejde med maleren Frederik Visbys liv og virke, der foregik mellem 1839 og 1926, har Erik Housted fundet mange nye og overraskende oplysninger om, hvordan den stille tandlæge i Aarhus havde haft et meget broget og til tider ret så dramatisk liv, inden han sluttede med at reparere århusianernes tænder. Bogen er disponeret med et indledende afsnit om Visbys opværst og uddannelse og senere virksomhed med mange forskellige gøremål og beskæftigelser. Derefter er det et afsnit til hver af de 16 akvareller med omfattende oplysninger om billedernes motiver. Disse 16 afsnit suppleres med en håndfuld afsnit om andre billeder med tilknytning til 1864 og Sønderjylland, som kendes fra Frederik Visbys hånd.

Overalt er teksten illustreret med et væld af supplerende billeder i sort/hvid og farver. Og hver af de 16 akvareller gengives i over en hel side på tonet baggrund. Teksten er sat i to læsevenlige spalter med mange afsnit med beskrivende overskrifter til støtte for overblik og hukommelse. Bogen er i samme næsten kvadratiske format som flere af de senere års årbøger, men er med sine 136 sider knap så omfangsrig som flertallet af de seneste årbøger. For den læser, der ønsker yderligere information, er der bagerst i bogen en oversigt over de trykte og utrykte kilder, som Erik Housted har benyttet under arbejdet med bogen om Frederik Visby og hans billeder.

Årbogen slutter som altid med udførlige årsberetninger fra Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot og fra Historisk Samfund for Als og Sundeved. Denne gang er det så aktiviteterne i 2021, som Carsten Porskrog Rasmussen og Frede Tychsen fortæller om.

Medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved kan købe yderligere eksemplarer af årbogen til en specialpris til f.eks. gaver og foræringer i museumsbutikken på Sønderborg Slot.

Oversigten over alle de 100 årbøger i skriftrækken "Fra Als og Sundeved" - plus en enkelt, der er dukket op senere - kan findes lige her link

 

 

Privatlivspolitik

Logo til ledsageskriv16

 

Privatlivspolitik

Ver. 25-05-2018

 

Historisk Samfund for Als og Sundeveds dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Historisk Samfund for Als og Sundeved er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Jens Verner Nielsen

Adresse: Bagergyden 1, Høruphav, 6470 Sydals

CVR: 38697773

Telefonnr.: 7441 5580

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Website: www.hsaos.dk

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

Almindelige personoplysninger:

Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, mobilnummer, e-mailadresse.

Vi behandler ingen personfølsomme oplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse.

 

Her indsamler vi oplysninger fra

Vi behandler de personoplysninger, vi har fået fra dig, og knytter dem til de oplysninger om kontingentbetalinger, vi modtager fra Sydbank.

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)

At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig

Behandling efter lovkrav

Behandling med samtykke

 

Formålene:

Formål med behandling af medlemsoplysninger:

Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning

Som led i foreningens arrangementer

Opfyldelse af lovkrav

Levering af årbøger

Administration af din relation til os

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling

Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.

Afholdelse af foredrag, udflugter og ture og andre arrangementer.

Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen

 

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

 

 Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 5 år efter din udmeldelse af foreningen

Vi opbevarer dog oplysninger til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

 

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

Retten til indsigt i egne personoplysninger

Retten til berigtigelse

Retten til sletning

Retten til begrænsning af behandling

Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

 

Her er oplysninger om

Velkommen til Historisk Samfund for Als og Sundeved

Her er lidt om

... foreningens baggrund og historie.
... medlemmernes rettigheder og fordele.
... arrangementer, foredrag og udflugter.
... foreningens årbøger.
 

På webstedet vil vi holde medlemmer og andre interesserede ajour med de nyeste oplysninger om foreningens virksomhed og arrangementer.

Vi vil også fortælle om foreningens formål og baggrund og vise, hvordan foreningen søger at opfylde sit formål med bogudgivelser, foredragsvirksomhed og støtte til arbejdet på museumsafdelingen på Sønderborg Slot.

Vi vil bruge webstedet som en forbindelse mellem bestyrelsen og medlemmerne.

Og så vil vi bruge webstedet til at vise alle de fordele, der er ved at være medlem af Historisk Samfund for Als og Sundeved.

Skriv til os - på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. - med forslag til udbygning af webstedet!