Generalforsamling TIR 19 MAR 2024

Så er det tid til den årlige generalforsamling, der nu indkaldes efter reglerne i de nye vedtægter fra 2023.

Generalforsamlingen blev annonceret allerede i forbindelse med kontingentopkrævningen først i januar. Nu er aftenens program fastlagt, og der er truffet de nødvendige aftaler om de praktiske forhold.

For et år siden var vi afskåret fra at holde generalforsamlingen - som traditionen ellers har været - i Menighedshuset i Østergade. I stedet blev generalforsamlingen holdt på Hotel Sønderborg Strand til almindelig tilfredshed.

Derfor indkalder bestyrelsen nu til

Generalforsamling

 TIR 19 MAR 2024 kl. 19:00

Hotel Sønderborg Strand, Strandvej 1, Sønderborg

Foreningens vedtægter bestemmer, hvordan generalforsamlingen skal afvikles. Den skal holdes hvert år i marts måned. Indkaldelse skal sker ved annoncering i den lokale presse eller ved e-mail til alle medlemmer med kendt e-mail adresse med mindst 21 dages varsel og med en dagsorden, der skal indeholde følgende punkter:

1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning
3: Regnskabsaflæggelse til godkendelse.
4: Behandling af indkomne forslag.
5: Budget og fastsættelse af kontingent
6: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7: Valg af 3 bestyrelsessuppleanter.
8: Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
9: Eventuelt.

De tre bestyrelsesmedlemmer på valg er Henning Jepsen, Sigga Henriksen og Lisbeth Kistrup. De tre bestyrelsessuppleanter, de to revisorer og revisorsuppleanten er på valg hvert år.

De tre bestyrelsesmedlemmer på valg har tilkendegivet, at de er villige til at påtage sig bestyrelsesarbejdet endnu en valgperiode. Bestyrelsen foreslår derfor, at generalforsamlingen genvælger de tre bestyrelsesmedlemmer på valg - Henning Jepsen, Sigga Henriksen og Lisbeth Kistrup.

Bestyrelsen foreslår endvidere genvalg af bestyrelsessuppleanterne Kim Løndal og Peter Jordt og af de to revisorer Kirsten Todsen og Claus Kejser og af revisorsuppleanten Hanne Thrane.

Lisbeth Kistrup blev for et år siden valgt som den tredje bestyrelsessuppleant, men hun indgik i bestyrelsen efter Gunnar Callesen, der udtrådte pga. sygdom i maj 2023.

Til den derved ledige plads som bestyrelsessuppleant foreslår bestyrelsen valg af kultur- og fritidskonsulent ved Sønderborg Kommune, Bjarne Kjær Christensen fra Nordborg.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skulle være bestyrelsen i hænde senest 1. februar. Der er ikke indgået forslag til årets generalforsamling.

En eventuel afstemning på generalforsamlingen skal nu foregå efter de nye regler, der siger, at et medlemskab giver ret til to stemmer på generalforsamlingen.

I forlængelse af generalforsamlingen vil museumsinspektør Carsten Porskrog Rasmussen fortælle om det seneste års arbejde på Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot.

Efter kaffebordet er der igen i år det traditionelle lotteri om mange spændende bogpræmier.

   Diplomatigraenseland     
A.P.Hansen

         

Efter kaffen vil fhv. borgmester i Sønderborg

A.P.Hansen

fortælle om sin interesse for sølvtøj og om sin private samling af specielt sønderjysk sølv samlet gennem mange år.

Medlemmerne opfordres til at tage eget sølvtøj med til evt. identificering og tidsbestemmelse.