Generalforsamling 2010

Årets generalforsamling bliver

TOR 25 MAR kl. 19:00

i

Menighedshuset i Østergade

Foreningens vedtægter bestemmer, at generalforsamlingen skal holdes hvert i marts måned. Indkaldelse til generalforsamlingen skal sker ved annoncering i dagspressen eller ved skriftlig meddelelse til hvert medlem med mindst 21 dages varsel og med en dagsorden, der skal indeholde følgende punkter:

1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning
3: Regnskabsaflæggelse.
4: Behandling af indkomne forslag.
5: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6: Valg af 3 bestyrelsessuppleanter.
7: Valg af revisorer og revisorsuppleant.
8: Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage inden generalforsamlingen.

De tre bestyrelsesmedlemmer på valg er i år Frede Tychsen, Ole Andersen og Jørgen Dahl, og suppleanterne på valg er Lise Bruun Rasmussen, Ivan Skjoldager og Henning Jepsen.

Efter generalforsamlingen og kaffebordet med det traditionelle boglotteri er der musikalsk underholdning og oplæsning på dialekt.

"Ulkebøl Salonorkester" spiller festlig wienermusik som den i dampradioens tid blev transmiteret fra restaurant Wivex i København og Christian Jessen fra Holm læser op på alsisk.

Alle nuværende medlemmer vil i den første uge i marts modtage skriftlig indkaldelse til generalforsamlingen sammen med et girokort til kontingentbetaling, så medlemsskabet kan være i orden inden generalforsamlingen.