En generalforsamling med oplevelser

Igen i år blev generalforsamlingen i Historisk Samfund for Als og Sundeved  lidt af et tilløbsstykke.  I Menighedshuset i Østergade var der dækket til 120, men der måtte hentes yderligere stole og service ind  - der kom 140 medlemmer!

Efter formandens velkomst og en fælles forårssang blev Knud Valbjørn fra Nordborg valgt til aftenens dirigent. Han kunne konstatere generalforsamlingen lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

I sin beretning om foreningens virksomhed i 2010 indledte formanden, Lorenz P. Christensen med at oplyse, at bestyrelsen også i år havde forsøgt at planlægge aftenen med oplysende og underholdende indslag, så det måske lidt kedelige med beretning og regnskabsfremlæggelse ikke blev altdominerende.

Årets udflugter – henholdsvis halvdagsturen i juni til ”Jollmands Gaard” i Holm og videre til Nydamselskabet bådeværft i Sottrupskov og den store tur over 5 dage til Berlin i august - blev grundigt gennemgået i beretningen.

Efterårets foredragsrække om Genforeningen med Henrik Becker-Christensen, Inge Adriansen og Peter Dragsbo som foredragsholdere havde haft interesse for medlemmerne, og der havde været et godt fremmøde til alle foredragene.

Foreningens økonomi har de seneste år været så god, at bestyrelsen nu har lavet retningslinier for at kunne hjælpe og støtte lokale projekter og udgivelser.

Det har betydet, at foreningen har kunnet stå bag udgivelsen af en CD med orgelmusik spillet af Karsten Munk på det gamle orgel i Dronning Dorotheas Kapel.

I 2010 er der desuden givet tilskud til Nydambådens Laug til bygning af kopien af Nydambåden, til Cathrinesminde Teglværk til udgivelse af bogen om flensborgsten,  til  Broagerlands Lokalhistoriske Forening til udgivelse af en DVD om Broagerland, til Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet til udgivelse af Martin Reimers bog om værnemagtens brug af Nordborg Slot under Besættelsen og endelig til Ringridermuseet til indkøb af flag til museet i Kirkegade. Desuden har foreningen foræret Museet på Sønderborg Slot to grafiske tryk af Per Kirkeby med Sct. Marie Kirkes kommende glasmosaikker som motiv.

Formanden kom i sin beretning også ind på indeværende års planlagte arrangementer – efterårets heldagtur til det sydlige Fyn og den store bustur over en lille uge til det sydlige England.

Inden formandens kommentarer til aktuelle debatemner om byplanlægning og -udvikling med en opfordring til at støtte foreningen Bedre Bymiljø rettede formanden en særlig tak til Erik Manthei Nielsen fra Nordborg, der efter mange  års arbejde for foreningen nu har valgt at udtræde af bestyrelsen.

Det blev i forbindelse med omtalen af de løbende debatter om byens udvikling fremhævet, at museets ansattes mange udadvendte aktiviteter medvirker til at holde den historiske interesse levende i lokalbefolkningen.

Efter formandens afsluttende tak til bestyrelsen for årets samarbejde - og specielt til forretningsføreren Hanne Thrane – og til alle de nu 1550 medlemmer blev beretningen godkendt uden kommentarer eller bemærkninger fra forsamlingen.

Kassereren, Jens Verner Nielsen aflagde regnskabet med enkelte uddybende  kommentarer til de enkelte poster. Året sluttede med et overskud på knap 38.000,- kr. efter at der er givet godt 48.000,- kr. i tilskud til udgivelser og projekter. Regnskabet blev godkendt efter forslag fra forsamlingen om fremover at forenkle regnskabsaflæggelsen og om at bruge B-post til medlemshenvendelser. Forslaget til budget for 2011 med et forventet overskud på 15.000,- ved uændret medlemstal blev godkendt uden kommentarer.

Der var ingen forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen.

Valgene var hurtigt overstået, idet alle på valg var villige til at fortsætte i arbejdet. Lorenz P. Christensen, Jens Verner Nielsen og Jens Jørgen Todsen  blev genvalgt til bestyrelsen, Lise Bruun Rasmussen og Ivan Skjoldager blev genvalgt som suppleanter til bestyrelsen. Som ny suppleant efter Henning Jepsen, der var indtrådt i bestyrelsen efter Erik Manthei, blev Tom Specht fra Østerholm valgt efter forslag fra bestyrelsen. Claus Kejser og Kirsten Todsen blev genvalgt til revisorer og Poul Bølling til revisorsuppleant.

Under punktet eventuelt takkede Preben Sørensen fra Sønderborg på vegne af Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark for det gode samarbejde med Historisk Samfund for Als og Sundeved, og Jens Verner Nielsen fortalte kort om foreningens websted med opfordring til at abonnere på nyhedsbrevet.

Og hermed var den ordinære generalforsamling 2011 afviklet i god ro og orden.

Inden det store kaffebord med både smørsmurte boller, lagkage og småkager fortalte overinspektør Peter Dragsbos om arbejdet på museet på Sønderborg Slot. Det blev klart for forsamlingen, at museets virksomhed er mangeartet og omfattende med både forskning og formidling, registrering og bevaring. Der skrives bøger og artikler, etableres særudstillinger og laves genopsætning af de permanente udstillinger, og museet er vært for mange arrangementer i årets løb – og så reddes der bygningstegninger fra genbrugspladser! Også kommende projekter som restaureringen af bygningerne omkring Dybbøl Mølle og arbejdet i forbindelse med, at Sønderborg kan blive europæisk kulturby i 2017, blev omtalt.

Under kaffen blev det traditionelle boglotteri med mange fine præmier afviklet under formandens muntre ledelse. Og så var der musikalsk underholdning med sanggruppen Canzone. I godt en halv time underholdt de fire dygtige sangere med danske viser og sange i raffinerede arrangementer støttet af Kai Møller ved klaveret. Der var så stor begejstring for ensemblets friske og charmerende optræden, at de måtte give ekstranummer.

Ved generalforsamlingen i 2010 var der for første gang i foreningens historie ikke noget fagligt foredrag, men i stedet munter oplæsning på alsisk dialekt. Men i år var der så igen foredrag som afslutning på aftenen. Museumsinspektør Henrik Skov Kristensen fra Frøslevlejrens Museum fortalte om den lille koncentrationslejr i Ladelund, der i en kort periode i 1944 fungerede som en afdeling under den store lejr i Neuengamme. Selv om teknikken drillede, så foredraget måtte afvikles uden billedledsagelse, kunne det dystre emne i den grad fange tilhørernes interesse, og mange fik ny viden og indsigt om et hjørne af det nazistiske regimes umenneskelighed.

Og så var den aften ellers gået! Igen en generalforsamling med oplysning og oplevelse i en rar stemning af samhørighed og fælles forståelse omkring den virksomhed, Historisk Samfund for Als og Sundeved udøver.