Generalforsamling 2015

Årets generalforsamling med beretninger om året 2014 og planer for det indeværende år er fastsat til

TOR 26 MAR kl. 19:00

 i

Menighedshuset på hjørnet af Østergade og Kongevej.

Foreningens vedtægter bestemmer, hvordan generalforsamlingen skal afvikles. Den skal holdes hvert år i marts måned. Indkaldelse skal sker ved annoncering i dagspressen eller ved skriftlig meddelelse til hvert medlem med mindst 21 dages varsel og med en dagsorden, der skal indeholde følgende punkter:

1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning
3: Regnskabsaflæggelse.
4: Behandling af indkomne forslag.
5: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6: Valg af 3 bestyrelsessuppleanter.
7: Valg af revisorer og revisorsuppleant.
8: Eventuelt.

De tre bestyrelsesmedlemmer på valg er Christian Fægteborg, Egon Bauer og Henning Jepsen. Christian Fægteborg og Egon Bauer har efter mange års bestyrelsesarbejde valgt at udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen vil foreslå genvalg af Henning Jepsen og nyvalg af den nuværende suppleant, Sigga Henriksen.

Siden generalforsamlingen i 2014 er Ivan Skjoldager udtrådt af bestyrelsen og erstattet af suppleanten Henning Ladefoged Sørensen. Desuden er suppleanten Kristian Knutzen fratrådt som suppleant til bestyrelsen.

Der skal således i år vælges yderligere et bestyrelsesmedlem og tre suppleanter, men bestyrelsen har  haft kontakt med mulige kandidater til alle ledige pladser.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

I forlængelse af generalforsamlingen vil overinspektør Carsten Porskrog Rasmussen fortælle om arbejdet på Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot.

Efter det traditionelle kaffebord er der selvfølgelig igen i år et lotteri om mange spændende bogpræmier.

Efter kaffen vil Inge Adriansen fortælle om sine 45 år på Sønderborg Slot Det må forventes, at rigtig mange gerne vil høre Inge Adriansen fortælle, så der kan bllive rift om pladserne i år

De senere år er indkaldelse til generalforsamlingen sket med brev til alle medlemmer sammen med girokort til betaling af årets kontingent. I år vil indkaldelsen ske ved annoncering i Sønderborg Ugeavis. Desuden sendes indbydelsen med mail til de 952 medlemmer, der nu er registreret i foreningens nye medlemssystem på adressen http://hsaos.memberlink.dk/

Der er stadig en del medlemmer, der endnu ikke har betalt kontingent for 2015, men det kan jo nås endnu.

{flike id=324}