Generalforsamling 2016

Årets generalforsamling med beretninger om året 2015 og planer for det indeværende år er fastsat til

TOR 17 MAR kl. 19:00

 i

Menighedshuset på hjørnet af Østergade og Kongevej.

Foreningens vedtægter bestemmer, hvordan generalforsamlingen skal afvikles. Den skal holdes hvert år i marts måned. Indkaldelse skal sker ved annoncering i dagspressen eller ved skriftlig meddelelse til hvert medlem med mindst 21 dages varsel og med en dagsorden, der skal indeholde følgende punkter:

1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning
3: Regnskabsaflæggelse.
4: Behandling af indkomne forslag.
5: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6: Valg af 3 bestyrelsessuppleanter.
7: Valg af revisorer og revisorsuppleant.
8: Eventuelt.

Årets generalforsamling blev annonceret i forbindelse med kontingentopkrævningen for 2016 med mail MAN 11 JAN til alle medlemmer registreret med en email-adresse og med brev til alle øvrige medlemmer et par dage senere.

De tre bestyrelsesmedlemmer på valg er Ole Andersen, Henning Ladefoged Sørensen og Frede Tychsen. De tre bestyrelsessuppleanter, de to revisorer og revisorsuppleanten er på valg hvert år. Alle på valg har tilkendegivet, at de er villige til at påtage sig bestyrelsesarbejdet endnu en valgperiode. Bestyrelsen foreslår derfor genvalg af alle på valg.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

I forlængelse af generalforsamlingen vil museumsinspektør Axel Johnsen fortælle om arbejdet på Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot.

Efter det traditionelle kaffebord er der igen i år et lotteri om mange spændende bogpræmier.

Efter kaffen holder museumsinspektør Axel Johnsen aftenens foredrag med titlen "Sønderjylland i Europa-debatten 1957-1963".

Axel Johnsen arbejder for tiden på en bog om Grænseforeningens historie og er i den forbindelse stødt på flere kilder, der kan sætte betydningen af København-Bonn Erklæringerne i 1955 og udviklingen i årene derefter i nye perspektiver.

{flike id=347}