En generalforsamling ligeud ad landevejen - TOR 17 MAR 2016

logo til kuvertDa generalforsamlingen i Historisk Samfund for Als og Sundeved  i Menighedshuset i Østergade TOR 17 MAR  efter godt tre kvarter var vel overstået, takkede formanden de ca. 90 deltagere for afviklingen med bl.a. at konstatere, at det havde været en generalforsamling ligeud ad landevejen.

Efter formandens velkomst og fællessangen "Lysfyldt morgen, til marven kold"  blev Henning Steen Jensen foreslået af bestyrelsen som aftenens dirigent. Han blev valgt uden forslag om modkandidat. Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet i henhold til vedtægterne og dermed beslutningsdygtig.

Formanden Frede Tychsen indledte beretningen med at minde om foreningens dobbelte formål - at fremme kendskabet til områdets historie og at støtte arbejdet på Museet på Sønderborg Slot. Han betragtede årets beretning som en beskrivelse af, hvordan der er arbejdet for dette dobbelte formål i 2015.

Formanden omtalte årets foredragsvirksomhed, der indledtes med tre foredrag i januar om hertuginde Louise Augusta i forbindelse med museets køb af et Jens Juel-maleri af hertuginden. I oktober var foreningen medarrangør ved et foredrag om gartner­familien Voetmann i forbindelse med Gråsten Æblefestival. Og i november blev der afholdt tre foredrag i tilknytning til årets årbog om kaserneliv i Sønderborg. Årbogen blev præsenteret ved et arrangement først i december.

 

Formanden kunne oplyse, at årbogen med titlen ”Sønderborgs Soldater - Kasernen i Sønderborg 1907-2014”  er blevet godt modtaget og har været af interesse langt ud over medlemskredsen. Der har været særdeles god tilslutning til alle foredragene. Foredragsarrangementerne bliver normalt lavet i samarbejde med Museet på Sønderborg Slot og med Folkeuniversitetet i Sønderborg. Formanden fortalte, at der i indeværende år er der planer om yderligere samarbejder - dels med Historisk Samfund for Sønderjyllands Sønderborg-afdeling om en foredragsrække om Sønderborg Havn og dels med Ældresagen i Sønderborg om et foredrag om De hvide Busser.

I januar i år var der en rundvisning i særudstillingen ”Breaking News” med fremvisning af de pressebilleder fra 1864, som vores forening har hjulpet Museet på Sønderborg Slot med at anskaffe.

Formanden omtalte og kommenterede de tre ture og udflugter, der blev afholdt i 2015 – turen til Rom over seks dage i maj-juni med 33 deltagere på foreningens foreløbig dyreste tur, turen til Kongeåen i juni med 52 deltagere og endelig turen i september til Moesgaard med 102 deltagere i to busser.

I 2016 er der også planlagt tre ture. En tur over tre dage til Sjælland i maj stadig med ledige pladser, en heldagstur til Kongernes Jelling 18. juni og en tur til Mürwik i efteråret. I 2017 er der planer om en større tur til Gotland.

Formanden fortsatte med at omtale de tilskud til andres formidlings­virksomhed, der er ydet i 2015.  Hertugbyens Bevaringsforening har modtaget et tilskud på 15.000,- kr. til etablering af foreningen. Til Museet på Sønderborg Slot er der købt en meget sjælden pikkelhue fra Treårskrigen 1848-51, et teleslyngeanlæg i Foredragssalen til ca. 6.000.- kr. og et lærred til Riddersalen til ca. 11.000,- kr. Desuden  er det givet tilsagn om køb af nyt klaver til Foredragssalen, og der er hensat 100.000,- kr. til nyopsætningen af den permanente udstilling om slottets bygningshistorie. To medlemmer af bestyrelsen, Tom Specht og Henning Ladefoged Sørensen har virket som guider ved en række rundvisninger på museet.

Foreningen har været repræsenteret ved Kulturforum, Sønderborg Kommunes fortsatte arbejde med en kulturstrategi, og foreningen har atter budt ind med tilbud om at arrangere busture for tilflyttere.

Formanden sluttede sin beretning med at takke for det gode samarbejde med museets ledelse og ansatte, med bestyrelsen og dens aktive udvalg, med Bjarne Andersen og  med Hanne Thrane, der stadig hjælper i mange sammenhænge.

Beretningen blev godkendt uden spørgsmål eller kommentarer.

Kassereren Jens Verner Nielsen gennemgik det omdelte regnskab for 2015 ved at knytte uddybende kommentarer til de enkelte konti. Årets resultat blev et overskud på godt 25.000,- kr. Regnskabet blev godkendt uden spørgsmål eller kommentarer. Kassereren gennemgik derefter det ligeledes omdelte budgetforslag for 2016, og det blev også godkendt uden spørgsmål eller kommentarer.

Dirigenten havde ved generalforsamlingens indledning oplyst, at der ikke var indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

Igen i år var valgene hurtigt afviklede, idet alle på valg havde oplyst på forhånd, at de gerne ville fortsætte i bestyrelsesarbejdet og derfor var villige til at tage imod genvalg. Og sådan blev det; genvalg over hele linien.

De tre genvalgte bestyrelsesmedlemmer var Ole Andersen,  Frede Tychsen og Henning  Ladefoged Sørensen.

De tre genvalgte bestyrelsessuppleanter var Jette Knapp, Poul Callesen og  Sten Boye Poulsen.

Revisorerne Kirsten Todsen og Claus Kejser og revisorsuppleanten Hanne Thrane blev også genvalgt.

Under punktet eventuelt fortalte Jytte Urban om turen til Middelalderens Sjælland og Jens Verner besvarede et spørgsmål fra salen om udskrivning af kvittering for kontingent. 

Med formandens tak til dirigenten for god styring og til forsamlingen for  god ro og orden ved en lige-ud-ad-landevejen-generalforsamling var den egentlig generalforsamling afviklet på lige godt tre kvarter.

. . . o o o O o o o . . .

I forlængelse af generalforsamlingen fortalte museumsinspektør Axel Johnsen om årets arbejde på museet på Sønderborg Slot – Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot. Axel Johnsen indledte med en hilsen fra overinspektør Carsten Porskrog Rasmussen, der denne aften deltog i et privat fødselsdagsselskab og fortsatte med at fortælle om betydningen af den nyligt indkøbte pikkelhue, der var omtalt flere gange i løbet af generalforsamlingen.

Museumsinspektøren betegnede året 2015 som noget mindre hektisk end jubilæumsåret 2014 havde været. Der havde været to særudstillinger i årets løb. I april og maj vistes vandreudstillingen "Fra fjendskab til forsoning", der havde været vist rundt om i Europa og i Folketinget. I årets anden halvdel vistes udstillingen "Breaking News" med ca. 100 samtidige pressebilleder fra krigen i 1864. Desuden havde museet lagt lokaler til to kunstudstillinger i 2015.

Museet arbejder lige nu på etablering af to nye permanente udstillinger - den ene med emner fra Treårskrigen og den anden om far og søn Dinesen og deres krigsdeltagelse. Desuden arbejdes der med planer om fornyelse af den permanente udstilling om tiden efter 1920. Til dette arbejde er der modtaget tilsagn om en million-bevilling fra A.P.Møllers Fond.

Det skriftlige formidlingsarbejde på museet har omfattet årbogen om Sønderborg Kaserne, som fem inspektører og to eksterne skribenter har medvirket ved. Desuden er der udgivet en bog om følgerne af krigen i 1864 og en mindre bog om Treårskrigen.

Besøgstallet i 2015 var lavere end i jubilæumsåret 2014, men dog højere end i 2013. I den forbindelse var der en tak til de frivillige omvisere, Tom Specht og Henning Ladefoged.

I 2015 har museet medvirket ved tre større internetprojekter. René Rasmussen arbejder videre med det store webprojekt "Sønderjyderne og Den store Krig 1914-1918", der nu har ca. 40.000 besøg om måneden. René Rasmussen har også medvirket ved projektet "100 år i Syd- og Sønderjylland" med 10 film á 30 minutters varighed. Desuden har medarbejdere medvirket ved "Jellingprojektet" med et websted med 20 fortællinger og en quiz og 10 små film.

Blandt museets nyerhvervelser i 2015 er ud over den omtalte sjældne pikkelhus fra Treårskrigen også et maleri, der skildrer 1864 fra en tysk vinkel.

Museumsinspektøren sluttede med tak for samarbejdet med og forskellige tilskud fra Historisk Samfund for Als og Sundeved.

Og så var det tid til kaffen med det sædvanlige store kagebord med både boller med smør, høj flødeskumslagkage og flere slags småkager. Som afslutning på kaffebordet blev det traditionelle boglotteri med mange fine præmier afviklet.

Aftenens foredrag blev holdt af senest ansatte museumsinspektør Axel Johnsen, der fortalte om og viste billeder fra tiden fra 1955 til 1963 om forholdene mellem Danmark og Tyskland og de skiftende interesser landene imellem med konsekvenser for mindretallene på begge sider af grænsen. Det var en spændende redegørelse med nye synspunkter på periodens historie.

Efter den afsluttende aftensang "Fred hviler over land og by" kunne de ca. 90 medlemmer ved 21:30-tiden tage hjem med nye indtryk og informationer om den del af det lokale kulturliv og historieformidling, som Historisk Samfund for Als og Sundeved bidrager til.

{flike id=350}