En generalforsamling i god ro og orden - TOR 23 MAR 2017

logo til kuvertPå trods af at det flotte forårsvejr fristede til at blive hjemme i haven eller gå en tur i skoven, var der alligevel mødt næsten 100 medlemmer til generalforsamlingen i Historisk Samfund for Als og Sundeved i Menighedshuset i Østergade torsdag den 23. marts.

Efter formandens velkomst og fællessangen "Det er så køhnt, det er så dejle" blev Henning Steen Jensen foreslået af bestyrelsen som aftenens dirigent. Han blev valgt uden forslag om modkandidat. Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet i henhold til vedtægterne og dermed beslutningsdygtig.

Formanden Frede Tychsen indledte beretningen med at konstatere, at 2016 havde været et godt år for foreningen med mange aktiviteter.

Formanden omtalte årets foredragsvirksomhed, der indledtes med et foredrag i februar af Leif Hansen Nielsen om tyske flygtninge under Anden Verdenskrig. I oktober samarbejdede foreningen med Ældre Sagen Sønderborg-Sundeved om et foredrag af museumsinspektør Henrik Skov Kristensen om ”De Hvide Busser”. I september indledtes så foredragsrækken om Sønderborg Havn i samarbejde med Historisk Samfund for Sønderjylland - Sønderborg Afdeling med et foredrag af direktør Inge Olsen fra Sønderborg kommune med titlen ”Byens havn - Sønderborgs nye bæredygtige bydel” om nutidens og den nærmeste fremtids havn og i oktober det andet foredrag af Sten Boye Poulsen med billeder fra havnen gennem de seneste 100 år.

 

Formanden fremhævede, at det var noget nyt, at Historisk Samfund for Als og Sundeved og Historisk Samfund for Sønderjylland – Sønderborg Afdeling samarbejder om et sådant fælles arrangement. Han redegjorde for de historiske forskelle mellem de to foreningers formål og virksomhed.

Foredragsvirksomheden fortsatte i november med to foredrag i tilknytning til årets årbog om ”Hertuggodser” af bogens forfatter, overinspektør Carsten Porskrog Rasmussen.

I sin gennemgang af foreningens foredragsvirksomhed refererede formanden hovedlinjerne i indholdet af alle året foredrag, og han understregede, at alle var arrangeret i samarbejde med museet på Sønderborg Slot.

Formanden omtalte herefter årets store årbog ”Hertuggodser”, der blev udsendt til alle medlemmer midt i december.

Formanden omtalte og kommenterede herefter årets tre ture og udflugter – halvdagsturen til Marinestation Mürwick i maj med 54 deltagere og med Jens Jørgen Todsen som turleder, turen over tre dage i maj til ”Middelalderens Sjælland” med 27 deltagere og med Jytte Urban og Sigga Henriksen som turledere og med Tom Specht som guide og endelig heldagsturen til ”Kongernes Jelling”  i juni med 54 deltagere med Jens Verner Nielsen og Henning Ladefoged Sørensen som turledere.

I 2017 er der også planlagt tre ture. En tur over tre dage fra 30. maj til 1. juni til Lolland, Falster og Møn, en heldagstur til Christiansfeld og Haderslev den 24. juni og en tur over seks dage til Gotland fra 25. til 31. august.

Formanden omtalte de tilskud, der i 2016 er givet til andre foreningers og institutioners formidlings­virksomhed. Cathrinesmindes Venner har modtaget et tilskud på 8.000,- kr. til egnsspillet ”Fare, Fare, Krigsmand”. Til museet på Sønderborg Slot er der købt et el-klaver og to portrætter af Jens Raben og hustru. Der er desuden givet tilskud til indretning af den genopstillede permanente udstilling om slottets historie og til et nyudviklet, digitalt læringsspil, ”MuseumsMysteriet”.

Som noget nyt har foreningen i 2016 deltaget i Sønderborgs Kultur- og Idrætsnat den 19. august. Det gav så mange kontakter, at det er besluttet også at deltage i 2017.

Formanden fortalte herefter om bestyrelsens ønsker om bedre udendørs belysning ved slottet med enkelte projektører mod facaderne og med bedre belysning af især parkeringspladsen og af opkørselen til parkeringspladsen.

Formanden sluttede sin beretning med at takke de to afgående bestyrelsesmedlemmer Ole Andersen og Jens Jørgen Todsen for mangeårigt samarbejde. Ligeledes takkede formanden for det gode samarbejde med museets ledelse og ansatte, med bestyrelsen,  med Bjarne Andersen og med Hanne Thrane. Og endelig en tak til alle medlemmer for opbakning om foreningen.

Beretningen blev godkendt uden spørgsmål eller kommentarer.

Kassereren Jens Verner Nielsen gennemgik det omdelte regnskab for 2016 ved at knytte uddybende kommentarer til de enkelte konti. Årets resultat blev et lille overskud på godt 3.000,- kr. Regnskabet blev godkendt uden spørgsmål eller kommentarer.

Kassereren gennemgik derefter det ligeledes omdelte budgetforslag for 2017 med et forventet underskud på godt 40.000,- kr, og det blev også godkendt uden spørgsmål eller kommentarer.

Dirigenten havde ved generalforsamlingens indledning oplyst, at der ikke var indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

De tre  bestyrelsesmedlemmer på valg var var Tom Specht, Jens Verner Nielsen og Jens Jørgen Todsen. Tom Specht og Jens Verner Nielsen blev genvalgt uden forslag til modkandidat, men Jens Jørgen Todsen havde oplyst, at han ikke ønskede at tage imod et eventuelt forslag om genvalg. Desuden havde Ole Andersen tilkendegivet, at han efter mange års bestyrelsesarbejde ønskede at udtræde af bestyrelsen.

Der skulle således vælges to nye medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsens forslag om at lade suppleanterne Poul Callesen og  Sten Boye Poulsen erstatte henholdsvis Jens Jørgen Todsen og  Ole Andersen fandt tilslutning uden forslag om modkandidater.

Til de tre poster som suppleanter til bestyrelsen blev Jette Knapp genvalgt uden forslag til modkandidat, og bestyrelsens forslag om valg af Karin Kaad fra Mintebjerg og Lisbeth Kistrup fra Gråsten fandt tilslutning uden forslag om modkandidater.

Revisorerne Kirsten Todsen og Claus Kejser og revisorsuppleanten Hanne Thrane blev også genvalgt.

Under punktet eventuelt foreslog Frede Tychsen, at de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer rejste sig og kort præsenterede sig selv. Et forslag fra Arne Boldsen om at medlemmer selv afhenter årbogen på museet for at spare portoen blev besvaret af formanden med, at det havde været overvejet og var fundet uhensigtsmæssigt.  Jytte Urban fortalte om turen til Lolland, Falster og Møn og oplyste, at der stadig er ledige pladser, men turen gennemføres. Til slut overrakte formanden vingaver til Ole Andersen og Jens Jørgen Todsen for mangeårigt bestyrelsesarbejde og til Hanne Thrane for stor hjælpsomhed.

Med dirigentens tak til forsamlingen for god ro og orden, og formandens tak til dirigenten for god styring var den egentlig generalforsamling afviklet på lige godt tre kvarter.

. . . o o o O o o o . . .

I forlængelse af generalforsamlingen fortalte museeets leder, overinspektør Carsten Porskrog Rasmussens  om årets arbejde på museet på Sønderborg Slot – Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot.

Carsten Porskrog indledte med at fortælle, at 2016 havde været et lidt besværligt år for Museum Sønderjylland med krav om så store besparelser, at flere afdelinger havde måttet lukkes og flere medarbejdere havde måttet afskediges og med den hidtidige leder Orla Madsens fratrædelse.

Her i 2017 vil den nye leder Henrik Harnow, der kommer fra en stilling som direktør for Danmarks Jernbanemuseum i Odense,  forestå en omfattende omstrukturering af hele Museum Sønderjylland, men Carsten Porskrog mente ikke, at de besøgende på Sønderborg Slot ville mærke meget til den nye omorganisering.

På Sønderborg Slot var der i 2016 lavet nye udstillinger og genopstilling af gamle i tre af museets 40 rum, et nyeindrettet rum om Treårskrigen, et nyoprettet rum om familien Dinesen og genopstilling af en permanente udstilling om Sønderborg Slots bygningshistorie. Denne genopstillede udstilling er suppleret med flere genstande og med ny digital formidling, den er ført op til nutiden og de nye tekster er på tre sprog, dansk, engelsk og tysk.

Der arbejdes nu på den store nye permanente udstilling om tiden efter Genforeningen under overskriften ”Fra 1920 til 2019”. På grund af det omfattende arbejde med de permanente udstillinger har der ikke været nogen særudstilling i 2016 og det vil der heller ikke blive hverken i 2017 eller i 2018.

Besøgstallet på museet var i 2016 50.700. Det er en lille nedgang i forhold til 2015, hvor der kom 52.500 besøgende. Carsten Porskrog kunne godt ønske sig, at der kom flere besøgende, men fandt ikke det faldende besøgstal alarmerende.

Museets medarbejdere udfører en omfattende foredragsvirksomhed. Selv havde Carsten Porskrog holdt foredrag 30 gange i 2016 og René Rasmussen holdt et tilsvarende antal foredrag.

Specielt  René Rasmussen har også i 2016 brugt mange kræfter på at vedligeholde og opdatere det store webprojekt ”denstorekrig1914-1918.dk”. Men arbejdet er så også blevet belønnet med 1,5 millioner sidevisninger.

Medarbejdernes forskning har i 2016 resulteret i Carsten Porskrogs egen bog ”Hertuggodser”, der jo er årbogen for Historisk Samfund for Als og Sundeved. Desuden har flere medarbejdere skrevet artikler til flere tidsskrifter og webprojekter, og Axel Johnsen er lige nu i gang med at skrive Grænseforeningens historie.

Museets leder sluttede med tak for samarbejdet med og forskellige tilskud fra Historisk Samfund for Als og Sundeved.

Og så var der kaffe med det sædvanlige store kagebord med både boller med smør, høj flødeskumslagkage og flere slags småkager. Som afslutning på kaffebordet blev det traditionelle boglotteri med mange fine præmier afviklet.

I år var der ikke noget foredrag efter generalforsamlingen, men i stedet musikalsk underholdning ved Tim Hansen, der muntert og charmerende spillede og sang på alsisk og rigsdansk og med munter inddragelse af et medsyngende publikum.

Efter den afsluttende aftensang "Vort modersmål er dejligt" kunne de næsten 100 medlemmer klokken halv ti tage hjem med nye indtryk og informationer om den del af det lokale kulturliv og den historieformidling, som Historisk Samfund for Als og Sundeved bidrager til.


 Det officielle, kortfattede referat af generalforsamlingen kan hentes eller læses lige her link

... og formandens beretning kan tilsvarende hentes eller læses lige her link