Igen, igen en generalforsamling i god ro og orden - TOR 21 MAR 2019

logo til kuvertIgen i år var generalforsamlingen i Historisk Samfund for Als og Sundeved velbesøgt. Lige knap 100 medlemmer havde torsdag den 21. marts fundet vej til Menighedshuset i Østergade.

Efter formandens velkomst og fællessangen "Det er så køhnt, det er så dejle" blev Henning Steen Jensen foreslået af bestyrelsen som aftenens dirigent. Han blev valgt uden forslag om modkandidat. Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet i henhold til vedtægterne og dermed beslutningsdygtig.

Formanden Frede Tychsen indledte formandsberetningen om foreningens virksomhed i 2018 med at konstatere, at 2018 også havde været et godt år for foreningen, der sluttede året med lidt over 1400 medlemmer.

Formanden omtalte årets foredragsvirksomhed, der indledtes i foråret med de to sidste foredrag i foredragsrækken i forbindelse med årbogen for 2017 om historiemalerier på Sønderborg Slot. Den 1. februar fortalte Carsten Porskrog Rasmussen om historiemalernes billeder af Christian II, og den 8. marts fortalte Morten la Cour om historiemaleriets historie.

Efterårets eneste foredrag den 4. december knyttede til årbogen for 2018 om skanser ved Sønderborg. Årbogens forfatter Erik Housted havde kaldt sit foredrag " Festung Sonderburg-Düppel". Formanden refererede hovedlinjerne i alle året foredrag og takkede specielt Erik Housted for arbejdet med årets årbog ”Skanser – Befæstningsanlæg Sønderborg – Dybbøl fra 1657 til i dag”. Årbogen blev udsendt til alle medlemmer i begyndelsen af i december.

Formanden omtalte og kommenterede herefter årets tre ture og udflugter. Den første var over tre dage i maj til Odsherred med 31 deltagere og planlagt af Tom Specht, Jytte Urban og Sigga Henriksen, Heldagsturen "På sporet af Første Verdenskrig i Sønderjylland" lørdag den 16. juni med 50 deltagere gik til Zeppelinerbasen i Tønder og til Sikringsstilling Nord med afslutning ved mindehøjen i Broager. Sten Boye Poulsen, Henning Ladefoged Sørensen og Frede Tychsen fortalte undervejs. Povl Callesen og Jens Verner Nielsen var også med i turudvalget. Den store tur over syv dage fra 24. til 30. august med titlen "De sønderjyske fodspor fra 1. Verdenskrig i Holland, Belgien og Frankrig" havde 36 deltagere. Jørgen Flintholm Hansen fra Dragør var rejseleder på turen, der var arrangeret af Henning Jepsen og Frede Tychsen i samarbejde med Panter Rejser.

I 2019 er der igen planer om tre ture. En tur over otte dage til Tallinn i Estland fra 12. til 19. juni med deltagelse i fejring af 800 års jubilæet for Dannebrog. En heldagstur til "Fæstningsbyen Fredericia" den 22. juni. Og endelig en tur over tre dage til herregårde på Djursland fra 20. til 22. august.

Historisk Samfund for Als og Sundeved deltog den 6. november i samarbejde med andre foreninger og institutioner i markeringen af afslutningen af Første Verdenskrig med et gadeteater om revolutionen i Sønderborg og "præsident" Bruno Topff. Der var ca. 250 deltagere i gadeteateret rundt i byen. Samme aften var der to tilknyttede foredrag i Riddersalen på slottet, hvor Carsten Porskrog Rasmussen og Frode Sørensen satte de revolutionære hændelser ind i er større sammenhæng.

Formanden fortalte også om foreningens deltagelse i det forarbejde, der er startet for at planlægge markeringen af Genforeningen i 2020.

Foråret hvervekampagne med trykning af en nyrevideret brochure og af helt nye visitkort og med henvendelse til alle medlemmer med opfordring til at få venner og bekendte til at melde sig ind i foreningen gav ikke nogen synlig ændring af det svagt vigende medlemstal.

Efter omtale af foreningens deltagelse med en stand på Kultur- og Idrætsnatten i august, ved Gråsten Æblefestival i oktober og på historiefestivalen på Sønderborg Slot i november opfordrede formanden alle medlemmer til at anbefale venner og bekendte indmeldelse i foreningen.

Formanden omtalte de tilskud til andres formidlingsvirksomhed, der er ydet i 2018. Til Museum Sønderjyllands afdeling på Sønderborg Slot er der givet tilskud på knap 15.000,- kr. til køb af et maleriet "Generalløjtnant v. Krogh, sejrherren ved Isted 25. 7. 1850" udført Otto Bache. Til køb ef en samling karikaturtegninger fra 1864 er der ydet et tilskud på 5.000,- kr. og til køb af Jørgen Berndorffs enestående samling af genstande fra fortrinsvis Første Verdenskrig er der ydet et tilskud på 40.000,- kr. I alt har Historisk Samfund for Als og Sundeved ydet tilskud på knap 60.000,- kr. til Museum Sønderjyllands afdeling på Sønderborg Slot.

Formanden fortalte, at den nye organisation af Museum Sønderjylland ikke har medført de store forandringer for foreningen, men at der stadig er uafklarede forhold f.eks. omkring foredragsvirksomhed, hvor foreningen foretrækker, at vore medlemmer fortsat har gratis mod at foreningen betaler for brug af lokalerne.

Formanden sluttede sin beretning med at takke det afgående bestyrelsesmedlem Henning Ladefoged Sørensen for arbejdet i bestyrelse. Desuden takkede formanden for det gode samarbejde i bestyrelsen i øvrigt og specielt en tak til Carsten Porskrog Rasmussen og Hanne
Thrane og til Bjarne Andersen. Og endelig en tak til alle medlemmer for opbakning om Historisk Samfund for Als og Sundeved.

Beretningen blev godkendt uden spørgsmål eller kommentarer.

Kassereren Jens Verner Nielsen gennemgik det omdelte regnskab for 2018 ved at knytte uddybende kommentarer til de enkelte konti. Årets resultat blev et overskud på godt 19.000,- kr. og foreningen har en egenkapital på lige godt 500.000,- kr. Regnskabet blev godkendt efter spørgsmål og kommentarer om bankgebyrer og om porto og uddeling af årbøger.

Kassereren gennemgik derefter meget hurtigt det opstillede budgetforslag for 2019 med et forventet overskud på 1.500,- kr, Budgettet blev godkendt uden spørgsmål eller kommentarer.

Dirigenten havde ved generalforsamlingens indledning oplyst, at der ikke var indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen, så det dagsordenspunkt var hurtigt overstået.

De tre  bestyrelsesmedlemmer på valg var i år Frede Tychsen, Henning Ladefoged Sørensen og Sten Boye Poulsen. Henning Ladefoged Sørensen havde oplyst, at han ønskede at udtræde af bestyrelsen, men de to øvrige var villige til at tage imod et forslag om genvalg. Frede Tychsen og Sten Boye Poulsen blev begge genvalgt uden forslag om modkandidater. Til erstatning for Henning Ladefoged Sørensen foreslog bestyrelsen valg af den hidtidige suppleant Karin Kaad. Og Karin Kaad blev valgt uden forslag om modkandidater. 

De tre suppleanter til bestyrelsen er på valg hvert år. Jette Knapp og Lisbeth Kistrup havde tilkendegivet villihed til at tage imod et forslag om genvalg, og de blev begge genvalgt uden forslag om modkandidater. Til erstatning for den hidtidige suppleant Karin Kaad foreslog bestyrelsen valg af Gunnar Callesen fra Sønderborg. Gunnar Callesen  blev valgt uden forslag om modkandidat.

Revisorerne Kirsten Todsen og Claus Kejser og revisorsuppleanten Hanne Thrane blev også genvalgt uden forslag om modkandidater.

Under punktet eventuelt takkede Arne Boldsen for de udsendte meddelelser med email

Med dirigentens tak til forsamlingen for god ro og orden, og formandens tak til dirigenten for god styring var den egentlig generalforsamling afviklet i løbet af en lille time.

. . . o o o O o o o . . .

I forlængelse af generalforsamlingen fortalte overinspektør Carsten Porskrog Rasmussens  om årets arbejde på museet på Sønderborg Slot – Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot, det første hele år med den nye organisation af Museum Sønderjylland, en organisation, der har giver nye udfordringer og nye muligheder i forlængelse af et 50 år gammelt samarbejde mellem museerne i det gamle Sønderjyllands Amt. Den nye organisation betyder for personalet mere arbejde på tværs i organisationen uden noget fast tilholdssted.

Carsten Porskrog omtalte Museum Sønderjyllands store særudstilling ""Derfra hvor vi stod – Sønderjyderne i 1960’erne og 1970’erne", som for tiden vises fordelt på tre udstillingssteder i Haderslev, Tønder og Aabenraa. Det vil blive vanskeligt at arrangere så stor en udstilling et enkelt udstillingssted. I Højer arbejdes der med en større udstilling om marsklandets historie.

Carsten Porskrog fremhævede at museumsafdelingen på Sønderborg Slot havde den heldige fordel at være forpligtet på at skildre hele Sønderjyllands historie.

Fordelingen ag Museum Sønderjyllands opgaver i forbindelse med markeringen af Første Verdenskrigs afslutning i november gjorde, at der i Sønderborg skulle lægges særlig vægt på Topff og begivenhederne i Sønderborg den 6. november 1918. Det blev et meget vellykket arrangement og opfølgningen den 10. november med en Historiefestival på slottet var også meget vellykket og bevirkede ca. 750 besøgende på museet. Den store tilslutning til historiefestivalen har udløst et ønske om at gøre en sådan festival til en årligt tilbagevendende begivenhed. Der arbejdes nu med planlægning af en tilsvarende historiefestival i september om Christian II.

Carsten Porskrog takkede for foreningens tilskud til køb af Jørgen Berndorffs samling af genstande fra Første Verdenskrig. Samlingen styrker de svage punkter i de nuværende udstillinger ved at pege på både civilsamfundet og på et tysksindet perspektiv.

Arbejdet med den seneste permanente udstilling om perioden fra 1920 til 2019 skrider godt frem i de fire rum afsat til udstillingen. Udstillingen vil åbne i januar 2020. Den vil præsentere mange spændende genstande og historie og vil inddrage ny teknik i formidlingen med otte nyudviklede digitale elementer.

Carsten Porskrog sluttede sin orientering om årets arbejde på museet med at understrege, at museum og forening som altid prøve at gøre det godt for hinanden.

Og så var der kaffe med det sædvanlige store kagebord med både boller med smør, høj flødeskumslagkage og flere slags småkager. Som afslutning på kaffebordet blev det traditionelle boglotteri med en halv snes flotte præmier. Før og efter lotteriet oplyste Henning Jepsen, at der stadig var enkelte ledige pladser i bussen til Tallinn, og Jytte Urban slog et slag for Djurslandsturen i august, mens Tom Specht oplyste kort om den planlagte Sandbjerg-aften den 23. april. Kaffebordet sluttede med fællessangen "Den danske sang er en ung, blond pige".

. . . o o o O o o o . . .

Aftenens foredrag blev holdt af lederen af ProjectZero, direktør Peter Rathje, der meget levende og med illustrationer på PowerPoint fortalte om de første tolv år med Sønderborgs ProjectZero, der blev etableret i 2007 som et offentligt privat partnerskab af SE, Bitten & Mads Clausens Fond, Sønderborg Kommune, DONG Energy og Nordea-fonden.

Peter Rathje, der har det ledelsesmæssige ansvar for ProjectZero-sekretariatet på Alsion, gav en status for Sønderborg-områdets klimaomstilling med fremhævelse af den netop godkendte Roadmap2025 og af de opnåede gode resultater på vejen mod et CO2-neutralt Sønderborg-område i 2029. Det blev klart, at klimaforandringerne udfordrer os alle, og at Sønderborgs planer om omstilling kun lykkes såfremt borgere i alle aldre deltager aktivt.

Det var en meget væsentligt foredrag om lokal samtidshistorie med blik ind i en grøn fremtid med fokus på effektiv energianvendelse og mere vedvarende energiforsyning baseret på områdets egne ressourcer og med udsyn til den globale interesse, der er for hvordan Sønderborg løser klimaomstillingen i tæt samarbejde mellem områdets institutioner, foreninger og virksomheder.

Ingen var efter foredraget i tvivl om, at det et meget vigtige opgaver, der er godt på vej til at blive løst, at det er dybt foruroligende tilstande for alt liv på Jorden der er på spil, men også om, at opgaverne slet ikke er håbløse.

Efter det meget medrivende foredrag var der spørgsmål fra salen. Der var mange spørgsmål, som Peter Rathje besvarede så fyldestgørende, at alle blev yderligere oplyste.

Efter den afsluttende aftensang "Fred hviler over land og by" kunne de næsten 100 medlemmer klokken ti tage hjem med nye indtryk og mange nye informationer om den del af det lokale kulturliv og den historieformidling, som Historisk Samfund for Als og Sundeved bidrager til.


 Det officielle, kortfattede referat af generalforsamlingen kan hentes eller læses lige her link

... og formandens beretning kan tilsvarende hentes eller læses lige her link