Sidste nyt om generalforsamling 2020

Da vi i begyndelsen af juli annoncerede den udsatte generalforsamling til ONS 21 OKT i Menighedshuset, var det i forventning om, at corona-restriktionerne til den tid var lempede så meget, at det ville være muligt at gennemføre generalforsamlingen uden andre ændringer end datoen.

Sådan gik det imidlertid ikke! De nugældende restriktioner betyder, at vi må være op til 80 personer i salen i menighedshuset, og vi må ikke synge. Vi plejer at være mellem 100 og 120 personer til generalforsamlingerne, så vi har været nødt til at finde en anden løsning i år.

Løsningen er så blevet, at vi fastholder dato og det meste af aftenens program, men med disse ændringer:

    1. Mødestedet flyttes fra Menighedshuset til Sønderborg Slot
    2. Det traditionelle kaffebord erstattes af en øl eller en vand
    3. Der bliver ikke fællessang
    4. Der bliver håndsprit og god afstand mellem stolene

Derfor lyder indkaldelsen til generalforsamlingen nu:

Generalforsamling

 ONS 21 OKT 2020 kl. 19:00

 i

Riddersalen på Sønderborg Slot

Foreningens vedtægter bestemmer, hvordan generalforsamlingen skal afvikles. Den skal holdes hvert år i marts måned. Indkaldelse skal sker ved annoncering i dagspressen eller ved skriftlig meddelelse til hvert medlem med mindst 21 dages varsel og med en dagsorden, der skal indeholde følgende punkter:

1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning
3: Regnskabsaflæggelse.
4: Behandling af indkomne forslag.
5: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6: Valg af 3 bestyrelsessuppleanter.
7: Valg af revisorer og revisorsuppleant.
8: Eventuelt.

Årets generalforsamling blev oprindeligt annonceret i forbindelse med kontingentopkrævningen for 2020 med mail ONS 8 JAN til alle medlemmer registreret med en email-adresse og med brev til alle øvrige medlemmer et par dage senere. Udsættelsen pga. covid-19 blev oplyst med mail til medlemmer TOR 12 MAR, og forvarsel om den nye dato blev meddelt med mail TIR 7 JUL. Den endelige indkaldelse sker med annonce i Ugeavisen Sønderborg TIR 23 SEP og en samtidig besked med mail til alle medlemmer med registreret mail-adresse.

De tre bestyrelsesmedlemmer på valg er Povl Callesen, Tom Specht og Jens Verner Nielsen. De tre bestyrelsessuppleanter, de to revisorer og revisorsuppleanten er på valg hvert år.

De tre bestyrelsesmedlemmer på valg har tilkendegivet, at de er villige til at påtage sig bestyrelsesarbejdet endnu en valgperiode.

Bestyrelsen foreslår derfor, at generalforsamlingen genvælger de tre bestyrelsesmedlemmer på valg - Povl Callesen, Tom Specht og Jens Verner Nielsen.

Bestyrelsen foreslår endvidere genvalg af de tre bestyrelsessuppleanter Jette Knapp, Lisbeth Kistrup og Gunnar Callesen, af de to revisorer Kirsten Todsen og Claus Kejser og af revisorsuppleanten Hanne Thrane.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

I forlængelse af generalforsamlingen vil overinspektør Carsten Porskrog Rasmussen fortælle om arbejdet på Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot.

Det traditionelle kaffebord er i år aflyst. I stedet er der enten en øl eller en vand til deltagerne i generalforsamlingen, og det traditionelle lotteri om mange spændende bogpræmier bliver afviklet som altid.

Peter Rathje portræt

Efter pausen vil seniorplanlægger med stadsarkitektfunktion ved Sønderborg Kommune Kristian Holm Jacobsen holde aftenens foredrag om kommunens og byens fortsatte udvikling.

Kristian Holm Jacobsen er uddannet arkitekt i 1984 fra Kunstakademiet i København og har siden 1996 været ansat i Sønderborg Kommune, hvor han har arbejdet med projektledelse, kundeservice og projektplanlægning i forbindelse med byplanlægning og været leder af planafdelingen. Siden 2016 har Kristian Holm Jacobsen haft opgaver som kommunens stadsarkitekt.

Kristian Holm Jacobsens aktuelle arbejdsområder er fortrinsvis planlægning af byudvikling og dialog med eksterne interessenter på området. Han fungerer som rådgiver i forhold til vurdering af byggerier, udarbejdelse af politikker og strategier for byudvikling og arkitektur. Han skal være "advokat" for den arkitektoniske kvalitet samt rådgiver for de politiske beslutningstagere i arkitektoniske spørgsmål.

Så efter Peter Rathjes spændende foredrag ved sidste års generalforsamling om ProjectZero og Sønderborgs grønne fremtid bliver det igen i år et foredrag om lokal samtidshistorie med blik ind i fremtiden. Men nu med fokus på byudvikling og kommuneplanlægning lige fra de enkelte bygninger til de udstrakte landskaber. Det skal nok blive spændende igen i år.