En noget anderledes generalforsamling - ONS 21 OKT 2020

logo til kuvert

Det blev en noget anderledes generalforsamling i år!

Den var traditionen tro indkaldt til TOR 19 MAR, men ugen inden lukkede landet som bekendt ned i selvforsvar mod corona-virus. ForretningsUdvalget skønnede, at det ville være uforsvarligt at afvikle generalforsamlingen som planlagt, og 12 MAR blev der udsendt meddelelse om, at generalforsamlingen måtte udsættes indtil videre.

Midt i juni mødtes bestyrelsen og besluttede i forventning om yderligere lempelser af restriktionerne, at generalforsamlingen kunne afvikles helt som oprindeligt planlagt, men ONS 21 OKT. Det blev oplyst til medlemmerne i begyndelsen af juli.

Den endelige indkaldelse til generalforsamlingen blev udsendt og annonceret ONS 23 SEP med de ændringer i forhold til den oprindelige indkaldelse, at mødestedet flyttes fra Menighedshuset til Sønderborg Slot, at det traditionelle kaffebord erstattes af en øl eller en vand, at der ikke bliver fællessang og at der bliver håndsprit og den påbudte afstand mellem stolene.

De seneste år har der været omkr. 100 deltagere til generalforsamlingerne i Menighedshuset, men i år havde blot omkr. 40 medlemmer mod på og lyst til at deltage i generalforsamlingen i Riddersalen på Sønderborg Slot med håndsprit og den påbudte meters afstand mellem stolene.

 

Efter formandens velkomst - men altså uden den traditionelle indledende fællessang -  blev Jens Todsen foreslået af bestyrelsen som aftenens dirigent. Han blev valgt uden forslag om modkandidat. Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet i henhold til vedtægterne og dermed beslutningsdygtig.

Formanden Frede Tychsen indledte formandsberetningen om foreningens virksomhed i 2019 med at konstatere, at det igen havde været et begivenhedsrigt år for foreningen, der følger traditionerne med årbog, foredrag og rejser i et tæt samarbejde med Museum Sønderjylland.

Formanden omtalte årets foredragsvirksomhed og refererede hovedlinierne i foredragene. Årets første arrangement var Sandbjerg-aftenen 23 APR, hvor Carsten Porskrog Rasmussen viste rundt i parken og i bygningerne og efter kaffen fortalte om Sandbjergs historie og betydning for Als og Sundeved. Der deltog 100 tilmeldte medlemmer, men der var yderligere et par hundrede medlemmer på venteliste. Derfor blev der planlagt en gentagelse af Sandbjerg-aftenen 20 MAJ 20, men dette arrangement måtte aflyses pga. coronaen.

Årets andet foredragsarrangement var 6 NOV i RiddersalenSønderborg Slot, hvor museumsinspektør Henrik Skov Kristensen fra Frøslevlejrens Museum fortalte ud fra sine to bøger ”Straffelejren – Fårhus, landssvigerne og retsopgøret” fra 2011 og ”Gerningsmænd eller Ofre” fra 2018.

Årbogen for 2019 - ”Sønderjylland mellem dansk og tysk ...” - med tekst af Carsten Porskrog Rasmussen blev noget forsinket og først udsendt til alle medlemmer sidst i januar 20. Årsagen til den sene udsendelse i forhold til den traditionelle udsendelse i god tid inden jul skyldtes, at bogen blev produceret og udgivet som en særudgave af museets udgivelse i forbindelse med den nye permanente udstilling om tiden fra 1920 til 2019. Museets udgave af bogen skulle først præsenteres i forbindelse med udstillingens officielle åbning 17 JAN. Derfor kunne Historisk Samfund for Als og Sundeveds udgave af bogen også først præsenteres på dette tidspunkt.

Formanden omtalte og kommenterede årets tre ture og udflugter til ind- og udland.  Den første var over otte dage i juni til Estland med 39 deltagere, der således deltog i festlighederne til markering af de 800 år med Dannebrog. Turen var arrangeret af Henning Jepsen og Frede Tychsen i samarbejde med Panter Rejser. Den næste tur var heldagsturen til ”Fæstningsbyen Fredericia” i juni med 42 deltagere arrangeret af Henning Ladefoged Sørensen, Poul Callesen og Jens Verner Nielsen, der alle tre fortalte undervejs. Årets sidste tur var turen over tre dage i august med 56 deltagere til Djursland. Tom Specht var guide på turen, der desuden var tilrettelagt af Sigga Henriksen og Jytte Urban i samarbejde med Panter Rejser.

Formanden omtalte herefter samarbejdet med Museum Sønderjylland og oplyste, at Historisk Samfund for Als og Sundeved i 2019 har ydet tilskud til formidlingsvirksomheden på Sønderborg Slot på godt 58.000,- kr. Der er givet tilskud til køb af et maleriet "Erindring fra Skandsen nr. 6 i Dybbøl Stilling d. 16. april 1864” udført af af Saxo W. Wiegel og til lydanlæg og AV-udstyr med lærred, projektor og computer i Riddersalen.

Formanden omtalte derefter den nye samarbejdsaftale med Museum Sønderjylland, der betyder, at nyorganiseringen af museet ikke vil medføre alvorlige ændringer i det hidtidige samarbejde mellem Historisk Samfund for Als og Sundeved og museumsafdelingen på Sønderborg Slot. Foredragene vil som tidligere blive søgt arrangeret i samarbejde mellem museum og forening med fortsat gratis adgang for foreningens medlemmer.

Formanden afrundede beretningen over årets aktiviteter med en omtale af foreningens første tid med etableringen af et museum i Sønderborg og af hændelserne i forbindelse med det første museums etablering på Sønderborg Slot efter Genforeningen med et kort rids over tiden til nu, hvor museet er i superligaen i forhold til andre af landets museer.

Formanden sluttede sin beretning med at takke for det gode samarbejde i bestyrelsen med speciel tak til Carsten Porskrog Rasmussen og Hanne Thrane og til Bjarne Andersen. Og endelig en tak til alle medlemmer for opbakning om foreningen.

Beretningen blev herefter godkendt uden spørgsmål eller kommentarer.

Kassereren Jens Verner Nielsen gennemgik det omdelte regnskab for 2019 ved at knytte uddybende kommentarer til de enkelte konti. Årets resultat blev et lille overskud på knap 4.000,- kr., og foreningen har nu en egenkapital på lige godt 500.000,- kr, der er placeret hos Sydbank, så foreningen betaler mindst muligt i negative renter. Regnskabet blev godkendt uden spørgsmål eller kommentarer.

Kassereren gennemgik derefter meget hurtigt det opstillede budgetforslag for 2020 med et forventet overskud på knap 7.000,- kr. Budgettet blev godkendt uden spørgsmål eller kommentarer.

Behandlingen af indkomne forslag var hurtigt overstået, idet dirigenten kunne oplyse, at der ikke var indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

De tre  bestyrelsesmedlemmer på valg var i år Povl Callesen, Tom Specht og Jens Verner Nielsen, der alle tre var villige til at tage imod et forslag om genvalg. Povl Callesen, Tom Specht og Jens Verner Nielsen blev genvalgt uden forslag om modkandidater.

De tre suppleanter til bestyrelsen er på valg hvert år. Jette Knapp, Lisbeth Kistrup og  Gunnar Callesen havde tilkendegivet villighed til at tage imod et forslag om genvalg, og de blev alle tre genvalgt uden forslag om modkandidater.

Revisorerne Kirsten Todsen og Claus Kejser og revisorsuppleanten Hanne Thrane blev også genvalgt uden forslag om modkandidater.

Der var intet til behandling eller til orientering under dagsordenpunktet "Eventuelt".

Med formandens tak til dirigenten for god styring var den egentlig generalforsamling afviklet i løbet af tre kvarter.

. . . o o o O o o o . . .

Nu var der en pause på tyve minutter, hvor alle deltagere i generalforsamlingen kunne stille sig i korte køer med behørig afstand og hente en øl eller en vand efter eget valg som erstatning for det traditionelle store kaffebord med boller med smør og lagkage med flødeskum.

Herefter fortalte overinspektør Carsten Porskrog Rasmussen om arbejdet på Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot og fastslog, at året udefra kunne se ud til at være gået stille og roligt, men det var faktisk det travleste år nogensinde. Den nyeste permanente udstilling, "100 år med Danmark" blev åbnet af prinsesse Benedikte 17 JAN 20. Det var resultatet af fire års arbejde og den største fornyelse på Sønderborg Slot i 40 år - og årsagen til, at årbogen blev udsendt senere end sædvanligt. I februar var der 250 tilhørere til den store valgaften i Riddersalen. Det var godt og vel, hvad der måtte være af mennesker i salen, og en del måtte desværre afvises ved porten..

Museumsafdelingen havde et væsentligt højere besøgstal i årets første måneder, men midt i marts gik alt i stå og museet lukkede. Da det åbnede igen først i juni, strømmede de besøgende til igen, og juni måned blev museets travleste med et besøgstal dobbelt så stort som normalt.

Museet på Sønderborg Slot har gennem mange år været organiseret i tre grene - en om Sønderborg Slot, en om Sønderjyllands historie og en om kulturhistorien i lokalområdet. Afdelingen med kulturhistorie bliver nu ryddet og genstandene lagt i magasin, så lokalerne fremover kan anvendes til skiftende særudstillinger. Den første åbner i juni 2021 og handler om Christian II i kunsten. Det er tanken, at der gerne skulle opstilles en ny særudstilling en gang om året.

Carsten Porskrog Rasmussen fortsatte med at fortælle om arbejdet ikke specielt på Sønderborg Slot, men i historieenheden under Museum Sønderjylland, som museumsafdelingen på Sønderborg Slot er tilknyttet. Museets Genforeningsmagasin blev hurtigt udsolgt og er nu trykt i et nyt oplag. Genforeningsbussen havde aftaler med 80 skoler, men nåede kun 40 inden coronalukningen. Men bussen er nu i gang igen.

Der var planlagt en tæt arrangementskalender i forbindelse med markeringerne af Genforeningen i 1920, men alt gik i stå midt i marts, og efter genåbningen i juni er der nu igen aflysninger, og det er svært at se, hvordan fremtiden bliver for museet. Lige nu arbejdes der med planlægning af to foredragsrækker, en om Genforeningen og en om renæssancefyrster.

Den fælles magasinbygningen i Rødekro er tæt på færdiggørelse, men der forestår et årelangt arbejde med registrering og nedpakning og flytning af genstande fra gamle magasiner til det nye.

I øjeblikket er årets store særudstilling "Medgang & Modgang – Udvekslinger mellem dansk og tysk kunst" fordelt på afdelingerne i Tønder og i Aabenraa. Særudstillingen i Aabenraa om H.P.Hansen lukker 31 OKT, men åbner igen til næste år.

Carsten Porskrog Rasmussen sluttede sin beretning om arbejdet på Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot med at besvare enkelte uddybende spørgsmål fra forsamlingen.

Herefter var det blevet tid til det traditionelle boglotteri, der normalt finder sted i forlængelse af kaffebordet. I år var der pga. af det lave deltagerantal forholdsvis mange, der kunne gå hjem med en af de fine bøger som gevinst.

. . . o o o O o o o . . .

Aftenens foredrag skulle have været holdt af seniorplanlægger med stadsarkitektfunktion ved Sønderborg Kommune Kristian Holm Jacobsen om kommunens og byens fortsatte udvikling. Men teknikken drillede og inden længe stod det klart, at foredraget ikke kunne gennemføres. Årets generalforsamling sluttede derfor allerede kvart i ni, hvor de ca. 40 deltagere kunne forlade Riddersalen med den anbefalede indbyrdes afstand.

... men det er allerede aftalt, at Kristian Holm Jacobsen kommer og fortæller om kommunens og byens fortsatte udvikling ved generalforsamlingen i 2021, som forhåbentlig kan holdes i marts, som vedtægterne påbyder.


 Det officielle, kortfattede referat af generalforsamlingen kan hentes eller læses lige her link

... og formandens beretning kan tilsvarende hentes eller læses lige her link