Generalforsamling 2021

Så prøver vi igen!

I forbindelse med kontingentopkrævningen først i januar blev årets generalforsamling annonceret til TOR 25 MAR. Det skulle vise sig at være lidt for optimistisk, så 28. februar blev der udsendt en besked om, at den varslede generalforsamling udsættes indtil myndighederne finder det forsvarligt, at vi mødes igen. 

Det gør de så nu om ikke ret længe. Derfor indkalder bestyrelsen nu til

Generalforsamling

 TIR 29 JUN 2021 kl. 19:00

 i

Menighedshuset på hjørnet af Østergade og Kongevej.

Foreningens vedtægter bestemmer, hvordan generalforsamlingen skal afvikles. Den skal holdes hvert år i marts måned. Indkaldelse skal sker ved annoncering i dagspressen eller ved skriftlig meddelelse til hvert medlem med mindst 21 dages varsel og med en dagsorden, der skal indeholde følgende punkter: I år blev vi så tvunget til at finde et andet tidspunkt end i marts måned.

Generalforsamlingen vil blive afviklet efter gældende corona-restriktioner om vaccinationspas, mundbild, håndsprit og afstand. Og så regner vi med, at de allerfleste af foreningens medlemmer er vaccinerede sidst i juni.

Foreningens vedtægter bestemmer, at den ordinære generalforsamling skal have dagsordenspunkterne:

1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning
3: Regnskabsaflæggelse.
4: Behandling af indkomne forslag.
5: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6: Valg af 3 bestyrelsessuppleanter.
7: Valg af revisorer og revisorsuppleant.
8: Eventuelt.

De tre bestyrelsesmedlemmer på valg er Sigga Henriksen, Jytte Urban og Henning Jepsen. De tre bestyrelsessuppleanter, de to revisorer og revisorsuppleanten er på valg hvert år.

De to bestyrelsesmedlemmer på valg - Sigga Henriksen og Henning Jepsen - har tilkendegivet, at de er villige til at påtage sig bestyrelsesarbejdet endnu en valgperiode. Jytte Urban har oplyst, at hun ikke ønsker at tage imod et forslag om genvalg.

Bestyrelsen foreslår derfor, at generalforsamlingen genvælger de to bestyrelsesmedlemmer på valg - Sigga Henriksen og Henning Jepsen - og nyvælger den hidtidige suppleant Gunnar Callesen til erstatning for Jytte Urban.

Bestyrelsen foreslår endvidere genvalg af bestyrelsessuppleanten Lisbeth Kistrup, af de to revisorer Kirsten Todsen og Claus Kejser og af revisorsuppleanten Hanne Thrane. Endelig foreslår bestyrelsen nyvalg af Kim Løndal og Peter Jordt som suppleanter til bestyrelsen.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

I forlængelse af generalforsamlingen vil museumsinspektør Carsten Porskrog Rasmussen fortælle om det seneste års arbejde på Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot.

Efter det traditionelle kaffebord er der igen i år det traditionelle lotteri om mange spændende bogpræmier.

Peter Rathje portræt

Efter kaffen vender Carsten Porskrog Rasmussen tilbage for at holde aftenens foredrag. Carsten Porskrog vil fortælle om Christian II, der har den særlige tilknytning til Sønderborg Slot, at han sad som fange på slottet i 17 år fra 1532 til 1549.

Foredraget knytter sig til den særudstilling - Kunstnernes Christian II - der åbner godt en uge inden generalforsamlingen i de nyindrettede særudstillingslokaler på Sønderborg Slot, hvor der de seneste mange år har været blandede kulturhistoriske samlinger.

 

.