Generalforsamling TOR 24 MAR 2022

Så kan vi igen indkalde til en helt ordinær generalforsamling på det tidspunkt, som vedtægterne bestemmer. Nu skal vi ikke længere lade os styre af hverken den ene eller den anden lille virus!

Generalforsamlingen blev annonceret allerede i forbindelse med kontingentopkrævningen først i januar, men nu er der helt styr på aftenens program, og der er truffet aftale med en spændende foredragsholder.

Derfor indkalder bestyrelsen nu til

Generalforsamling

 TOR 24 MAR 2022 kl. 19:00

 i

Menighedshuset på hjørnet af Østergade og Kongevej.

Foreningens vedtægter bestemmer, hvordan generalforsamlingen skal afvikles. Den skal holdes hvert år i marts måned. Indkaldelse skal sker ved annoncering i dagspressen eller ved skriftlig meddelelse til hvert medlem med mindst 21 dages varsel og med en dagsorden, der skal indeholde følgende punkter:

1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning

3: Regnskabsaflæggelse.
4: Behandling af indkomne forslag.
5: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6: Valg af 3 bestyrelsessuppleanter.
7: Valg af revisorer og revisorsuppleant.
8: Eventuelt.

De tre bestyrelsesmedlemmer på valg er Sten Boye Poulsen, Karin Kaad og Frede Tychsen. De tre bestyrelsessuppleanter, de to revisorer og revisorsuppleanten er på valg hvert år.

De tre bestyrelsesmedlemmer på valg har tilkendegivet, at de er villige til at påtage sig bestyrelsesarbejdet endnu en valgperiode. Bestyrelsen foreslår derfor, at generalforsamlingen genvælger de tre bestyrelsesmedlemmer på valg - Sten Boye Poulsen, Karin Kaad og Frede Tychsen.

Bestyrelsen foreslår endvidere genvalg af bestyrelsessuppleanterne Lisbeth Kistrup, Kim Løndal og Peter Jordt og af de to revisorer Kirsten Todsen og Claus Kejser og af revisorsuppleanten Hanne Thrane.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

I forlængelse af generalforsamlingen vil museumsinspektør Carsten Porskrog Rasmussen fortælle om det seneste års arbejde på Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot.

Efter det traditionelle kaffebord er der igen i år det traditionelle lotteri om mange spændende bogpræmier.

   Diplomatigraenseland               

Efter kaffen vil tidligere generalkonsul i Flensborg dr. phil.

Henrik Becker-Christensen

holde aftenens foredrag. Henrik Becker-Christensen vil fortælle om de næsten tyve år, han var dansk generalkonsul i Flensborg i tiden fra 1998 til 2017.

Foredraget tager udgangspunkt i Becker-Christensens erindringsbog

"Diplomat I Grænselandet"

der blev udgivet i 2020 af Historisk Samfund for Sønderjylland.