Generalforsamling med nye vedtægter - TIR 21 MAR 2023

Logo bedste 500ppi 003399

Som noget helt nyt blev generalforsamlingen i holdt i Sønderborgsalen på Hotel Sønderborg Strand. De seneste årtier har de årlige generalforsamlinger ellers været holdt i Menighedshuset på hjørnet af Kongevej og Østergade. Men tiderne skifter! Menighedshuset har fået ny forpagter, der har andre ansættelsesvilkår, så det ikke længere er muligt at få det traditionelle, solide kaffebord til generalforsamlingen. Bestyrelsen fandt, at det var helt nødvendigt at fastholde traditionen med boller med smør og lagkage med flødeskum. Så sådan blev det så også i år - bare et andet sted.

Knap 90 medlemmer mødte i år op til generalforsamlingen, så vi er endnu ikke helt tilbage til forholdene før Corona-pandemien, hvor der normalt kom omkr. 100 medlemmer til det årlige møde. I 2022 var vi 75 og året før 60 og i Corona-året 2020 kun 40 medlemmer til generalforsamlingerne. Så det går da den rigtige vej!

Det var i forbindelse med indkaldelsen annonceret, at bestyrelsen i årets løb har arbejdet med at revidere foreningens vedtægter. Det er sket i forlængelse af opfordringerne fra sidste års generalforsamling til at justere vedtægterne i forhold til den aktuelle praksis og til at overveje en særlig pris for ægtefæller. Bestyrelsens forslag til reviderede vedtægter med markering af tilføjelser og sletninger var udsendt til alle medlemmer med mail og fremlagt på foreningens websted. 

Formanden Frede Tychsen indledte aftenen med at byde velkommen og forklare årsagen til aftenens nye mødested. Efter en hurtig gennemgang af aftenens program foreslog formanden "Det er så køhnt, det er så dejle" som fællessang. Tom Specht satte sig til klaveret, og teksten kunne følges vers for vers på det store lærred.

Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Povl Thue Kristensen som aftenens dirigent, og han blev valgt med applaus og uden forslag om modkandidat. Dirigenten oplyste, at med indkaldelse med mail MAN 27 FEB og annonce i Ugeavisen ONS 1 MAR var generalforsamlingen lovligt varslet og derfor beslutningsdygtig.

Dirigenten foreslog Jens Verner Nielsen som aftenens referent, og han blev valgt uden forslag om modkandidat.

Bestyrelsen foreslog Jens Madsen og Martin Johnsen som stemmetællere, og de blev ligeledes valgt uden forslag om modkandidater.

Dirigenten gennemgik generalforsamlingens dagsorden og oplyste, at der var indkommet et forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer. Dette forslag ville blive behandlet under dagsordenens pkt. 4) - behandling af indkomne forslag.

Andet punkt på dagsordenen efter valg af dirigent er formandens beretning om foreningens virksomhed og aktiviteter i det forløbne år.

Formanden Frede Tychsen indledte sin beretning med at konstatere, at 2022 ikke som de seneste foregående år havde været præget af coronaen, men havde givet mulighed for et helt normalt, fuldt udfoldet foreningsprogram.

Formanden omtalte og kommenterede først forårets foredragsrække på tre foredrag om arkæologiske udgravninger i Sønderborg Kommune. I det første foredrag fortalte museumsinspektør Mads Leen Jensen om udgravningerne ved Tombølgård, mens museumsinspektør Peter Kahr Jørgensen i det næste foredrag fortalte om udgravningerne ved Nordborg Resort. I det tredje og sidste foredrag fortalte museumsinspektør Christina Berg om udgravningerne i Perlegadekrydset. Formanden refererede hovedlinierne i alle tre foredrag. 

Formanden fortalte, hvordan aftenarrangementet på Sandbjerg Slot i april 2019 med Carsten Porskrog Rasmussen havde haft så mange mulige deltagere på venteliste, at der straks efter arrangementet blev planlagt en gentagelse i maj 2019. Men dette arrangement måtte aflyses på grund af coronaen og kunne først gennemføres her i april 2022, hvor der var 120 medlemmer som deltagere.

Herefter omtalte og kommenterede formanden efterårets foredragsrække om Sønderjyllands søfartshistorie og refererede hovedlinierne i alle tre foredrag.  I det første fortalte fhv. museumsinspektør Flemming Rieck om oldtidens søfart med særlig omtale af Hjortspringbåden og fartøjerne fra Nydam Mose. Museumsinspektør Mikkel Leth Jespersen fortalte i det andet foredrag om søfarten mellem 1814 og 1920, og i det tredje foredrag fortalte museumsinspektør Karsten Hermansen fra Marstal Søfartsmuseum om søfarten efter 1920.

Formanden omtalte og kommenterede årets tre ture og udflugter i ind- og udland. Den første var heldagsturen i juni til BevaringsCenter Sønderjylland, Tørning Mølle og BesøgsCenter Skamlingsbanken med 48 deltagere med Karin Kaad og Jens Verner Nielsen som turledere og med Povl Callesen som yderligere deltager i planlægningsgruppen. I august blev turen over fem dage til Oslo gennemført med 37 deltagende medlemmer og med Frede Tychsen og Henning Jepsen som turledere. Årets tredje tur fandt sted i september over tre dage. Den havde titlen "Kongernes Nordsjælland" og havde Tom Specht som guide og Sigga Henriksen, Jytte Urban og Sten Boye Poulsen som yderligere deltagere i planlægningsgruppen.

Formanden forklarede om baggrunden for og arbejdet med årbogen om Frederik Visbys billeder. Hvordan foreningen "Kastellets Venner" med Erik Housted som mellemmand havde overdraget er række akvareller af Frederik Visby til Museum Sønderjylland, og hvordan Erik Housted efterfølgende påtog sig at skrive bogen om Frederik Visby og hans billeder. Årbogen blev præsenteret for pressen ved et arrangement på Sønderborg Slot med en bogudstilling i anledning af, at årets bog er nummer 100 i skriftrækken ”Fra Als og Sundeved”. Alle 100 årbøger lå til gennemsyn på udstillingen. Formanden takkede Erik Housted for arbejdet med manuskriptet til bogen og Carsten Porskrog Rasmussen for redigeringen af bogen.

Formanden omtalte herefter samarbejdet med Museum Sønderjylland og oplyste, at foreningen i 2022 har ydet tilskud til formidlingsvirksomheden på Sønderborg Slot med omkr. 45.000,- kr. Der er givet tilskud til restaurering af et maleri til den nyopsatte permanente udstilling om Christian 2 og til opdatering af teleslyngeanlægget i Riddersalen. Desuden har foreningen ydet et tilskud på 10.000,- kr. til ”Kultur i Gråsten” til egnsspillet om Fiskbæks historie, der skal opføres i forbindelse med Gråsten Landbrugsskoles 100 års jubilæum i 2024.

Formanden nævnte, at der efter mange års forhandlinger nu er etableret mulighed for belysning af to sider af Sønderborg Slot. Belysningen blev taget i anvendelse ved et arrangement i februar, men kort efter steg el-priserne så meget, at kommunen valgte at spare belysningen væk. Det har ikke har været i brug siden.

Endelig nævnte formanden, at bestyrelsens arbejde med at følge opfordringen på generalforsamlingen i 2022 om at justere vedtægterne i forhold til aktuelle praksis har ført til en gennemgribende revision af foreningens vedtægter.

Formanden sluttede sin beretning med at takke for det gode samarbejde i bestyrelsen med speciel tak til Carsten Porskrog Rasmussen. Og endelig en tak til alle medlemmer for opbakning om Historisk Samfund for Als og Sundeved.

Dirigenten gjorde opmærksom på, at en formandsberetning ikke skal godkendes, men tages til efterretning. Og det blev den så uden yderligere spørgsmål eller kommentarer.

Nu gik kassereren Jens Verner Nielsen på talerstolen og gennemgik det omdelte regnskab for 2022 ved at knytte uddybende kommentarer til de enkelte konti. Kontingentindtægten svarer til et medlemstal på 1286 medlemmer, hvilket er 11 færre end året før. Årets resultat blev et overskud på godt 42.000,- kr, men det skal sammenholdes med, at de bevilligede tilskud til Sønderborg Slot endnu ikke er udbetalte og derfor ikke optræder i regnskabet for 2022. Regnskabet blev godkendt uden spørgsmål eller kommentarer.

Kassereren gennemgik derefter kort det ligeledes omdelte budgetforslag for 2023 med et forventet underskud på 16.000,- kr. Budgetforslaget blev taget til efterretning uden spørgsmål, men med en opfordring til fremover at vise på det omdelte regnskab med budgetforslag, hvilket år, budgettet gælder.

I forlængelse af budgetgennemgangen oplyste kassereren, at bestyrelsen foreslår et uændret kontingent på 200,- kr. for det kommende år. Kontingentforslaget blev godkendt uden spørgsmål eller kommentarer.

Så var tiden kommet til aftenens nok mest spændende dagsordenspunkt - behandlingen af bestyrelsens forslag til nye og gennemreviderede vedtægter. Dirigenten oplyse, at bestyrelsen rettidigt har fremsat forslaget til reviderede vedtægter og at vedtægtsændringerne er udsendt til de medlemmer, der er registreret med email og er fremlagt på foreningens hjemmeside.

Herefter tog formanden over. Han gennemgik meget grundigt forslaget til reviderede vedtægter paragraf for paragraf med
oplæsning af ændringerne og af den foreslåede endelige formulering samtidig med, at vedtægterne blev fremvist som PowerPoint på der store lærred med tilføjelser og sletninger afmærket i hver sin farve.

Efter formandens grundige gennemgang af alle ændringer overtog dirigenten ordet og gennemgik vedtægterne paragraf for paragraf og bad om forsamlingens kommentarer til de enkelte paragraffer. Der var ingen bemærkninger til den nye bestemmelse i §4, at et medlemskab også omfatter evt. ægtefælle/samlever. Der var heller ingen bemærkninger til den nye bestemmelse i §6, at hvert medlemskab giver ret til to stemmer på generalforsamlingen, således at ægtepar har hver sin stemme, mens enlige har to stemmer. Derimod var der et ønske fra salen om, at det i §6 blev præciseret, at vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af de fremmødte på generalforsamlingen. Formand og dirigent anbefalede, at dette forslag blev skrevet ind i de nye vedtægter. Fra salen var der forslag om at det i §7 ikke er mindst 40 medlemmer, der kan kræve en ekstraordinær generalforsamling, men mindst 40 medlemskaber, så ægtepar ikke tæller som to stemmer. Også dette forslag anbefalede formand og dirigent indskrevet i de nye vedtægter. Endelig blev det fra forsamlingen foreslået i §9 at præcisere, at det er 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer, der kan  nedlægge foreningen.

Dirigenten fortalte om afstemningsreglerne om det kvalificerede flertal, der kræves for vedtægtsændringsforslagets vedtagelse og foreslog en omformulering at forsamlingens ændringsforslag, så ordlyden i §6 om vedtægter og i §9 om nedlæggelse blev den samme. Efter en meningsudveksling om stemmeret til den aktuelle afstemning blev bestyrelsens forslag til nye vedtægter med de tre fra forsamlingen foreslåede ændringer sat til en samlet afstemning. Den resulterede i, at de foreslåede nye vedtægter blev vedtaget, idet to tilkendegav, at de hverken stemte for eller imod, mens alle øvrige tilkendegav, at de stemte for. Hermed var de nye vedtægter på plads efter næsten tre kvarters gennemgang.

Til gengæld var valghandlingerne hurtigt overstået, idet der var genvalg på alle poster.

De tre bestyrelsesmedlemmer på valg var Tom Specht, Povl Callesen og Jens Verner Nielsen. De havde alle tre udtrykt villighed til at tage imod et forslag om genvalg og alle tre blev genvalgt uden forslag om modkandidater.

Også de tre suppleanter til bestyrelsen, Lisbeth Kistrup, Kim Løndal og Peter Jordt Jørgensen havde tilkendegivet villighed til at tage imod et forslag om genvalg, og de blev også alle tre genvalgt uden forslag om modkandidater.

Revisorerne Kirsten Todsen og Claus Kejser og revisorsuppleanten Hanne Thrane blev også genvalgt uden forslag om modkandidater.

Under punktet eventuelt blev bestyrelsen opfordret til at overveje indmeldelse i “Lokalhistorisk arkiv for Dybbøl, Ulkebøl og Sønderborg” og evt. i alle de øvrige lokalhistoriske foreninger også. En forespørgsel fra Rita Andersen om muligheden for at få et trykt medlemskort blev besvaret med oplysning om, at vores medlemssystem kun kan danne en kvittering til egen udskrift. Sten Boye Poulsen gjorde opmærksom på folderen om årets 3-dages tur "I pramdragernes fodspor", hvortil der stadig er ledige pladser. Og endelig udtalte Rita Kamrath en tak til bestyrelsen for arbejdet med vedtægtsændringerne.

Da ingen herefter havde ønske om at få ordet, erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet, takkede for god ro og orden og gav ordet tilbage til formanden. Han takkede aftenens dirigent, Povl Thue Kristensen og indbød til en tiltrængt kop kaffe.

Kaffebordet blev meget tæt på det traditionelle fra Menighedshuset med boller med smør og lagkage med mængder af flødeskum og så en enkelt småkage til afslutning. På grund af det fremskredne tidspunkt og af hensyn til aftenens foredragsholder, plan- og myndighedschef ved Sønderborg Kommune Sille Marcussen Dall blev der rykket lidt rundt på rækkefølgen af aftenens programpunkter, og den planlagte sang blev udeladt, så foredraget kunne starte, inden alle var helt færdige med det sidste fra kaffebordet.

Efter at have præsenteret sig selv og sin baggrund fortalte Sille Dall spændende og engagerende og med informative PowerPoint slides om planlægningsarbejdet i Sønderborg Kommune. Vi hørte om forskellige plantyper og om kommunens ønske om mest mulig borgerinddragelse f.eks. i udvikling af bystrategier for alle kommunens otte byer. Planlægningsarbejdets syv fokusområder blev omtalt, og specielt Sundgadeprojektet blev grundigt præsenteret. Vi hørte om indsats mod parallelsamfund og om klimatilpasninger specielt ved havnen og i Skratmosen og om masterplaner for Nordals / Nordborg, for Hertugbyen Augustenborg og for Gråsten. Som afslutning indbød Sille Dall til spørgsmål fra forsamlingen, og der var spørgsmål og informationsudveksling om lokalplaner i Vollerup, om Nordborgs manglende udvikling og om trafikforholdende til den nye Nordborg Resort.

Formanden takkede på forsamlingens vegne for et spændende foredrag og overrakte lidt fugtende til halsen.

Og så var det endelig blevet Carsten Porskrog Rasmussens tur til at fortælle om virksomheden på Sønderborg Slot i 2022. På grund af det sene tidspunkt på aftenen, var Carsten Porskrog noget mere kortfattet end sædvanligt. Vi fik oplysninger om, at taget på slotsbygningen blev totalt udskiftet, og at der endelig blev installeret mulighed for at sætte lys på slottet. 2022 var et godt besøgsår med omkr. 50.000 gæster inde på slottet, hvilket er omkr. halvdelen af det samlede Museum Sønderjyllands besøgstal. Årets særudstilling omhandlede "Makabre Mesterværker", og særudstillingen fra året før om Christian 2 resulterede i opsætning af en ny permanent udstilling om Christian 2 med bl.a. særudstillingens runde bord. Om Museum Sønderjylland kunne Carsten Porskrog fortælle, at året havde været omvæltningsfyldt med ibrugtagning af BevaringsCenter Sønderjylland i Rødekro og med planer om nyt museumsbyggeri i Aabenraa og i Tønder. Men museet blev voldsomt ramt af de eksploderende energipriser, der ville give museet et gigantisk underskud. Det medførte hurtigt afskedigelser og lukning af tre museumsafdelinger. Og oven i det trækker det op til, at den forestående revision af museumsloven kan betyde reduktion af museets statstilskud. Carsten Porskrog sluttede sin orientering med at fortælle om den store særudstilling om "Sønderjyderne og Den Store Krig", der åbner 27. april, og som skal blive stående i to år.

Og så endelig kom vi frem til det traditionelle boglotteri, der normalt ligger i forlængelse af kaffebordet. Der var igen i år en række fine boggevinster, som kom en halv snes medlemmer til gode. Nu var klokken blevet næsten ti, og formanden takkede hurtigt for mødet inden fællessangen "Dagen går med raske fjed".

Det officielle, kortfattede referat af generalforsamlingen kan hentes eller læses lige her link

... og formandens beretning kan tilsvarende hentes eller læses lige her link