Generalforsamling 2008

Årets generalforsamling bliver

TOR 27 MAR kl. 19:00

De seneste år er generalforsamlingen blevet afviklet på Sønderborg Slot, men i år vender vi tilbage til mødestedet gennem mange år

Menighedshuset i Østergade

 

Foreningens vedtægter bestemmer, at generalforsamlingen skal holdes hvert i marts måned. Indkaldelse til generalforsamlingen skal sker ved annoncering i dagspressen eller ved skriftlig meddelelse til hvert medlem med mindst 21 dages varsel og med en dagsorden, der skal indeholde følgende punkter:


1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning
3: Regnskabsaflæggelse.
4: Behandling af indkomne forslag.
5: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6: Valg af 3 bestyrelsessuppleanter.
7: Valg af revisorer og revisorsuppleant.
8: Eventuelt.


Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage inden generalforsamlingen.

Der vil blive udsendt en lille folder med indbydelse til generalforsamling til alle på medlemslisten i slutningen af februar.

De tre bestyrelsesmedlemmer på valg er i år Lorenz P. Christensen, Jens Jørgen Todsen og Jens Verner Nielsen. De er alle tre villige til at tage imod et eventuelt forslag om genvalg og bestyrelsen foreslår genvalg af alle tre.

De tre suppleanter - Lise Bruun Rasmussen, Ivan Skjoldager og Henning Jepsen - er på valg hvert år. De er alle tre villige til at tage imod et eventuelt forslag om genvalg og bestyrelsen foreslår genvalg af alle tre.

I anledningen af foreningens jubilæum er foreningen vært ved aftenens kaffebord, hvor vi traditionen tro holder lotteri med fine bogpræmier.

Efter generalforsamlingen vil Peter Dragsbo og Inge Adriansen holde foredrag om foreningens og museets historie gennem 100 år.