Referater fra generalforsamlingen

Så er årets generalforsamling vel overstået. De 165 fremmødte medlemmer godkendte formandens beretning og regnskabet for 2011, fik valgt bestyrelsesmedlemmer og suppleanter - og fik både oplysning og oplevelse med Peter Dragsbos redegørelse for arbejdet på Museet på Sønderborg Slot, med de charmerende børnekor Sønderjysk Pigekors Spirekor og Sønderjysk Drengekor og med René Rasmussens foredrag om civilfangerne på Sønderborg Slot under Første Verdenskrig.

Referatet fra generalforsamlingen kan findes lige her link

En fyldigere gennemgang af aftenens forløb kan læses lige her link eller hos JydskeVestkysten lige her link

Generalforsamling med englelyd

De senereår har Historisk Samfund for Als og Sundeved haft et musisk indslag ved den årlige generalforsamling. I år var det Sønderjysk Pigekors Spirekor og Sønderjysk Drengekor, der med dirigenterne Mette Rasmussen og Cristina Ana i spidsen på den allermest charmerende måde skabte en god stemning fra aftenens start. Af hensyn til de meget unge sangeres sengetid indledte korene aftenen.

I sin velkomst til generalforsamlingen med tak til korene fortalte formanden, Lorenz P. Christensen, at han tit havde gjort sig tanker om, hvordan det lyder, når englene synger. Det mente han nu at vide!

Igen i år blev generalforsamlingen et tilløbsstykke. I Menighedshuset i Østergade var der dækket til de 140, som var til generalforsamlingen sidste år. Men der måtte hentes yderligere stole og service ind - der kom 165 medlemmer i år!

Efter formandens velkomst og en fælles forårssang blev Finn Larsen fra Sønderborg valgt til aftenens dirigent. Han kunne konstatere generalforsamlingen lovligt varslet og dermed beslutningsdygtig.

Formanden indledte sin beretning med at takke Jørgen Dahl, der havde valgt at forlade bestyrelsen, for mange års godt samarbejde. I  beretningen om foreningens virksomhed i 2011 redegjorde formanden for årets udflugter – halvdagsturen i juni til Løjt Land med gentagelse i september pga. overvældende tilslutning, heldagsturen i september til Sydfyn og turen over 5 dage til Sydengland i august - med særlig omtale af forholdene omkring tilmeldingen til turen til Sydengland, der var fuldtegnet i løbet af et øjeblik.

Udgivelsen af årets årbog om Fem Fyrsteslotte med de dertil knyttede efterårsforedrag ved bogens forfattere, Inge Adriansen og Peter Dragsbo blev også omtalt i beretningen.

Formanden kom også ind nogle af indeværende års planlagte arrangementer – bl.a. en tur over to dage til Ditmarsken og den kommende årbog om egnens kirker.

Efter en afsluttende tak til museets ansatte og til bestyrelsen for årets samarbejde - og specielt til forretningsføreren Hanne Thrane – afrundede formanden sin beretning med et indlæg om, hvordan historiske tildragelser er medbestemmende for, hvorfor vi er, som vi er, og om historiefortællingens betydning for et folks overleven med en afsluttende opfordring til medlemmerne om også at få venner og naboer til at blive medlem af Historisk Samfund for Als og Sundeved.

Beretningen blev godkendt uden spørgsmål, men med en kommentar fra Preben Sørensen fra Sønderborg, der på vegne af Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark takkede for Historisk Samfund for Als og Sundeveds værtsskab ved sammenslutningens årsmøde.

Kassereren, Jens Verner Nielsen aflagde i år regnskabet uden den traditionelle oplæsning af de enkelte poster, men med uddybende kommentarer til det omdelte regnskab. Året sluttede med et overskud på godt 57.000,- kr. efter hensættelse af 50.000,- kr. til en jubilæumsford til i 2014 at kunne markere 1864 og verdenskrigen 1914-18.

Regnskabet blev godkendt uden spørgsmål eller kommentarer og det samme gjorde forslaget til budget for 2012.

Der var i år kommet et forslag til behandling fra Povl Hellerøe i Sønderborg. Han foreslog, at foreningens ture og udflugter skulle være forbeholdt foreningens medlemmer. Formanden kunne her oplyse, at det allerede er gældende praksis, men at det er svært at kontrollere hver enkelt tilmelding. Formandens besvarelse blev godkendt med en opfordring til at nævne i annoncerne, at turene er forbeholdt medlemmer.

Valgene var også i år hurtigt overstået, idet alle på valg var villige til at fortsætte i arbejdet. Christian Fægteborg, Egon Bauer og Henning Jepsen blev genvalgt til bestyrelsen, Lise Bruun Rasmussen og Tom Specht blev genvalgt som suppleanter til bestyrelsen. Som ny suppleant efter Ivan Skjoldager, der  indtrådte i bestyrelsen efter Jørgen Dahl, blev Kristian Knutzen fra Sønderborg  valgt efter forslag fra bestyrelsen. Claus Kejser og Kirsten Todsen blev genvalgt til revisorer og Poul Bølling til revisorsuppleant.

Der var intet at behandle under punktet eventuelt, så dermed var den ordinære generalforsamling 2012 afviklet i god ro og orden.

Inden det store kaffebord med både boller med smør, flødeskumslagkage og småkager fortalte overinspektør Peter Dragsbo udførligt og detaljeret om arbejdet på museet på Sønderborg Slot. Det blev klart for forsamlingen, at museets virksomhed er særdeles mangeartet og omfattende med forskning og formidling, registrering og bevaring. Der skrives bøger og artikler, etableres særudstillinger og laves nyopsætning af de permanente udstillinger, og museet er vært for mange arrangementer i årets løb.

Under kaffen blev det traditionelle boglotteri med mange fine præmier afviklet under formandens muntre ledelse og med ekstraordinært mange fine præmier i år.

Aftenens foredrag blev holdt af den nyansatte museumsinspektør på Museet på Sønderborg Slot, René Rasmussen. Han fortalte levende og spændende om de danske, der i starten af Første Verdenskrig af sikkerhedshensyn blev interneret på Sønderborg Slot. Foredraget var ledsaget af en lang række portrætter af internerede og af mange interessante billeder fra Sønderborg under Første Verdenskrig. Der var sikkert mange, der fik ny historisk viden fra det lokale sat i sammenhæng med globale hændelser.

Så det blev igen i år en lang aften med mange og afvekslende oplevelser i en god stemning af samhørighed og fælles forståelse omkring den virksomhed, Historisk Samfund for Als og Sundeved udøver.

Referater fra generalforsamlingen

Årets generalforsamling er nu vel overstået. De 140 fremmødte medlemmer godkendte formandens beretning og regnskabet for 2010, fik valgt bestyrelsesmedlemmer og suppleanter - og fik både oplysning og oplevelse med Peter Dragsbos redegørelse for arbejdet på Museet på S'ønderborg Slot, med sanggruppen Canzone og med Henrik Skov Kristensens foredrag om koncentrationslejren i Ladelund.

Referatet fra generalforsamlingen kan findes lige her link og formandens beretning kan findes lige her link

En fyldigere gennemgang af aftenens forløb kan læses lige her link eller hos JydskeVestkysten lige her link

Generalforsamling 2012

Så er alle detaljer i forbindelse med afviklingen af årets generalforsamling helt på plads og aftenens forløb bliver:

Generalforsamlingen finder sted

TOR 15 MAR kl. 19:00

i

Menighedshuset i Østergade.


Foreningens vedtægter bestemmer, at generalforsamlingen skal holdes hvert i marts måned. Indkaldelse til generalforsamlingen skal sker ved annoncering i dagspressen eller ved skriftlig meddelelse til hvert medlem med mindst 21 dages varsel og med en dagsorden, der skal indeholde følgende punkter:

1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning
3: Regnskabsaflæggelse.
4: Behandling af indkomne forslag.
5: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6: Valg af 3 bestyrelsessuppleanter.
7: Valg af revisorer og revisorsuppleant.
8: Eventuelt.

De tre bestyrelsesmedlemmer på valg er Christian Fægteborg, Henning Jepsen og Egon Bauer. De er alle tre villige til at tage imod et eventuelt forslag om genvalg. Og bestyrelsen vil foreslå genvalg af de tre.

Jørgen Dahl har ønsket at udtræde af bestyrelsen ved dette års generalforsamling. Bestyrelsen foreslår, at suppleanten Ivan Skjoldager indtræder i bestyrelsen efter Jørgen Dahl i den resterende del af dennes valgperiode. Derved vil Ivan Skjoldager være på ordinært valg i 2013.

Som ny suppleant i stedet for Ivan Skjoldager foreslår bestyrelsen Mikkel Blønd Vestergård fra Sønderborg valgt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage inden generalforsamlingen.

Aftenen starter med musikalske indslag præsenteret af Sønderjysk Pigekors Spirekor og det nydannede Sønderjysk Drengekor.

Efter kaffen er der selvfølgelig igen i år et lotteri om mange spændende bogpræmier.

renerasmussenAftenens foredrag bliver holdt af den nyansatte inspektør ved Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot, Rene Rasmussen.

Han har kaldt sit foredrag "Civilfangerne på Sønderborg Slot". Foredraget knytter sig til den nyåbnede, permanente udstilling om Sønderjylland under Første Verdenskrig og vil belyse forhold fra tiden 1914 -1918, som nok ikke er så almindeligt kendte om interneringen af danske ledere og farvandskyndige i august 1914.

Rene Rasmussen har skrevet om emnet i bogen Sønderjyderne og den store krig 1914-1918, redigeret af Inge Adriansen og Hans Schultz Hansen og udgivet af af Museum Sønderjylland og Historisk samfund for Sønderjylland i 2006.

Hvis du ikke har bogen og gerne vil læse afsnittet som forberedelse til generalforsamlingens foredrag er afsnittet tilgængeligt på webstedet historiennu.dk lige her link

Der er planer om igen i år at supplere foredraget med et musikalsk indslag, men det er endnu ikke helt afklaret, hvem der skal underholde forsamlingen.

Indkaldelsen til generalforsamlingen bliver sendt med posten sammen med et girokort til betaling af kontingent for 2012 midt i februar. Desuden annonceres generalforsamlingen i Sønderborg Ugeavis.

Men sæt allerede nu kryds i kalenderen ved TOR 15 MAR.

En generalforsamling med oplevelser

Igen i år blev generalforsamlingen i Historisk Samfund for Als og Sundeved  lidt af et tilløbsstykke.  I Menighedshuset i Østergade var der dækket til 120, men der måtte hentes yderligere stole og service ind  - der kom 140 medlemmer!

Efter formandens velkomst og en fælles forårssang blev Knud Valbjørn fra Nordborg valgt til aftenens dirigent. Han kunne konstatere generalforsamlingen lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

I sin beretning om foreningens virksomhed i 2010 indledte formanden, Lorenz P. Christensen med at oplyse, at bestyrelsen også i år havde forsøgt at planlægge aftenen med oplysende og underholdende indslag, så det måske lidt kedelige med beretning og regnskabsfremlæggelse ikke blev altdominerende.

Årets udflugter – henholdsvis halvdagsturen i juni til ”Jollmands Gaard” i Holm og videre til Nydamselskabet bådeværft i Sottrupskov og den store tur over 5 dage til Berlin i august - blev grundigt gennemgået i beretningen.

Efterårets foredragsrække om Genforeningen med Henrik Becker-Christensen, Inge Adriansen og Peter Dragsbo som foredragsholdere havde haft interesse for medlemmerne, og der havde været et godt fremmøde til alle foredragene.

Foreningens økonomi har de seneste år været så god, at bestyrelsen nu har lavet retningslinier for at kunne hjælpe og støtte lokale projekter og udgivelser.

Det har betydet, at foreningen har kunnet stå bag udgivelsen af en CD med orgelmusik spillet af Karsten Munk på det gamle orgel i Dronning Dorotheas Kapel.

I 2010 er der desuden givet tilskud til Nydambådens Laug til bygning af kopien af Nydambåden, til Cathrinesminde Teglværk til udgivelse af bogen om flensborgsten,  til  Broagerlands Lokalhistoriske Forening til udgivelse af en DVD om Broagerland, til Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet til udgivelse af Martin Reimers bog om værnemagtens brug af Nordborg Slot under Besættelsen og endelig til Ringridermuseet til indkøb af flag til museet i Kirkegade. Desuden har foreningen foræret Museet på Sønderborg Slot to grafiske tryk af Per Kirkeby med Sct. Marie Kirkes kommende glasmosaikker som motiv.

Formanden kom i sin beretning også ind på indeværende års planlagte arrangementer – efterårets heldagtur til det sydlige Fyn og den store bustur over en lille uge til det sydlige England.

Inden formandens kommentarer til aktuelle debatemner om byplanlægning og -udvikling med en opfordring til at støtte foreningen Bedre Bymiljø rettede formanden en særlig tak til Erik Manthei Nielsen fra Nordborg, der efter mange  års arbejde for foreningen nu har valgt at udtræde af bestyrelsen.

Det blev i forbindelse med omtalen af de løbende debatter om byens udvikling fremhævet, at museets ansattes mange udadvendte aktiviteter medvirker til at holde den historiske interesse levende i lokalbefolkningen.

Efter formandens afsluttende tak til bestyrelsen for årets samarbejde - og specielt til forretningsføreren Hanne Thrane – og til alle de nu 1550 medlemmer blev beretningen godkendt uden kommentarer eller bemærkninger fra forsamlingen.

Kassereren, Jens Verner Nielsen aflagde regnskabet med enkelte uddybende  kommentarer til de enkelte poster. Året sluttede med et overskud på knap 38.000,- kr. efter at der er givet godt 48.000,- kr. i tilskud til udgivelser og projekter. Regnskabet blev godkendt efter forslag fra forsamlingen om fremover at forenkle regnskabsaflæggelsen og om at bruge B-post til medlemshenvendelser. Forslaget til budget for 2011 med et forventet overskud på 15.000,- ved uændret medlemstal blev godkendt uden kommentarer.

Der var ingen forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen.

Valgene var hurtigt overstået, idet alle på valg var villige til at fortsætte i arbejdet. Lorenz P. Christensen, Jens Verner Nielsen og Jens Jørgen Todsen  blev genvalgt til bestyrelsen, Lise Bruun Rasmussen og Ivan Skjoldager blev genvalgt som suppleanter til bestyrelsen. Som ny suppleant efter Henning Jepsen, der var indtrådt i bestyrelsen efter Erik Manthei, blev Tom Specht fra Østerholm valgt efter forslag fra bestyrelsen. Claus Kejser og Kirsten Todsen blev genvalgt til revisorer og Poul Bølling til revisorsuppleant.

Under punktet eventuelt takkede Preben Sørensen fra Sønderborg på vegne af Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark for det gode samarbejde med Historisk Samfund for Als og Sundeved, og Jens Verner Nielsen fortalte kort om foreningens websted med opfordring til at abonnere på nyhedsbrevet.

Og hermed var den ordinære generalforsamling 2011 afviklet i god ro og orden.

Inden det store kaffebord med både smørsmurte boller, lagkage og småkager fortalte overinspektør Peter Dragsbos om arbejdet på museet på Sønderborg Slot. Det blev klart for forsamlingen, at museets virksomhed er mangeartet og omfattende med både forskning og formidling, registrering og bevaring. Der skrives bøger og artikler, etableres særudstillinger og laves genopsætning af de permanente udstillinger, og museet er vært for mange arrangementer i årets løb – og så reddes der bygningstegninger fra genbrugspladser! Også kommende projekter som restaureringen af bygningerne omkring Dybbøl Mølle og arbejdet i forbindelse med, at Sønderborg kan blive europæisk kulturby i 2017, blev omtalt.

Under kaffen blev det traditionelle boglotteri med mange fine præmier afviklet under formandens muntre ledelse. Og så var der musikalsk underholdning med sanggruppen Canzone. I godt en halv time underholdt de fire dygtige sangere med danske viser og sange i raffinerede arrangementer støttet af Kai Møller ved klaveret. Der var så stor begejstring for ensemblets friske og charmerende optræden, at de måtte give ekstranummer.

Ved generalforsamlingen i 2010 var der for første gang i foreningens historie ikke noget fagligt foredrag, men i stedet munter oplæsning på alsisk dialekt. Men i år var der så igen foredrag som afslutning på aftenen. Museumsinspektør Henrik Skov Kristensen fra Frøslevlejrens Museum fortalte om den lille koncentrationslejr i Ladelund, der i en kort periode i 1944 fungerede som en afdeling under den store lejr i Neuengamme. Selv om teknikken drillede, så foredraget måtte afvikles uden billedledsagelse, kunne det dystre emne i den grad fange tilhørernes interesse, og mange fik ny viden og indsigt om et hjørne af det nazistiske regimes umenneskelighed.

Og så var den aften ellers gået! Igen en generalforsamling med oplysning og oplevelse i en rar stemning af samhørighed og fælles forståelse omkring den virksomhed, Historisk Samfund for Als og Sundeved udøver.