En noget anderledes generalforsamling - ONS 21 OKT 2020

logo til kuvert

Det blev en noget anderledes generalforsamling i år!

Den var traditionen tro indkaldt til TOR 19 MAR, men ugen inden lukkede landet som bekendt ned i selvforsvar mod corona-virus. ForretningsUdvalget skønnede, at det ville være uforsvarligt at afvikle generalforsamlingen som planlagt, og 12 MAR blev der udsendt meddelelse om, at generalforsamlingen måtte udsættes indtil videre.

Midt i juni mødtes bestyrelsen og besluttede i forventning om yderligere lempelser af restriktionerne, at generalforsamlingen kunne afvikles helt som oprindeligt planlagt, men ONS 21 OKT. Det blev oplyst til medlemmerne i begyndelsen af juli.

Den endelige indkaldelse til generalforsamlingen blev udsendt og annonceret ONS 23 SEP med de ændringer i forhold til den oprindelige indkaldelse, at mødestedet flyttes fra Menighedshuset til Sønderborg Slot, at det traditionelle kaffebord erstattes af en øl eller en vand, at der ikke bliver fællessang og at der bliver håndsprit og den påbudte afstand mellem stolene.

De seneste år har der været omkr. 100 deltagere til generalforsamlingerne i Menighedshuset, men i år havde blot omkr. 40 medlemmer mod på og lyst til at deltage i generalforsamlingen i Riddersalen på Sønderborg Slot med håndsprit og den påbudte meters afstand mellem stolene.

Læs mere: En noget anderledes generalforsamling - ONS 21 OKT 2020

Sidste nyt om generalforsamling 2020

Da vi i begyndelsen af juli annoncerede den udsatte generalforsamling til ONS 21 OKT i Menighedshuset, var det i forventning om, at corona-restriktionerne til den tid var lempede så meget, at det ville være muligt at gennemføre generalforsamlingen uden andre ændringer end datoen.

Sådan gik det imidlertid ikke! De nugældende restriktioner betyder, at vi må være op til 80 personer i salen i menighedshuset, og vi må ikke synge. Vi plejer at være mellem 100 og 120 personer til generalforsamlingerne, så vi har været nødt til at finde en anden løsning i år.

Løsningen er så blevet, at vi fastholder dato og det meste af aftenens program, men med disse ændringer:

    1. Mødestedet flyttes fra Menighedshuset til Sønderborg Slot
    2. Det traditionelle kaffebord erstattes af en øl eller en vand
    3. Der bliver ikke fællessang
    4. Der bliver håndsprit og god afstand mellem stolene

Derfor lyder indkaldelsen til generalforsamlingen nu:

Generalforsamling

 ONS 21 OKT 2020 kl. 19:00

 i

Riddersalen på Sønderborg Slot

Foreningens vedtægter bestemmer, hvordan generalforsamlingen skal afvikles. Den skal holdes hvert år i marts måned. Indkaldelse skal sker ved annoncering i dagspressen eller ved skriftlig meddelelse til hvert medlem med mindst 21 dages varsel og med en dagsorden, der skal indeholde følgende punkter:

1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning
3: Regnskabsaflæggelse.
4: Behandling af indkomne forslag.
5: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6: Valg af 3 bestyrelsessuppleanter.
7: Valg af revisorer og revisorsuppleant.
8: Eventuelt.

Årets generalforsamling blev oprindeligt annonceret i forbindelse med kontingentopkrævningen for 2020 med mail ONS 8 JAN til alle medlemmer registreret med en email-adresse og med brev til alle øvrige medlemmer et par dage senere. Udsættelsen pga. covid-19 blev oplyst med mail til medlemmer TOR 12 MAR, og forvarsel om den nye dato blev meddelt med mail TIR 7 JUL. Den endelige indkaldelse sker med annonce i Ugeavisen Sønderborg TIR 23 SEP og en samtidig besked med mail til alle medlemmer med registreret mail-adresse.

De tre bestyrelsesmedlemmer på valg er Povl Callesen, Tom Specht og Jens Verner Nielsen. De tre bestyrelsessuppleanter, de to revisorer og revisorsuppleanten er på valg hvert år.

De tre bestyrelsesmedlemmer på valg har tilkendegivet, at de er villige til at påtage sig bestyrelsesarbejdet endnu en valgperiode.

Bestyrelsen foreslår derfor, at generalforsamlingen genvælger de tre bestyrelsesmedlemmer på valg - Povl Callesen, Tom Specht og Jens Verner Nielsen.

Bestyrelsen foreslår endvidere genvalg af de tre bestyrelsessuppleanter Jette Knapp, Lisbeth Kistrup og Gunnar Callesen, af de to revisorer Kirsten Todsen og Claus Kejser og af revisorsuppleanten Hanne Thrane.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Læs mere: Sidste nyt om generalforsamling 2020

Igen, igen en generalforsamling i god ro og orden - TOR 21 MAR 2019

logo til kuvertIgen i år var generalforsamlingen i Historisk Samfund for Als og Sundeved velbesøgt. Lige knap 100 medlemmer havde torsdag den 21. marts fundet vej til Menighedshuset i Østergade.

Efter formandens velkomst og fællessangen "Det er så køhnt, det er så dejle" blev Henning Steen Jensen foreslået af bestyrelsen som aftenens dirigent. Han blev valgt uden forslag om modkandidat. Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet i henhold til vedtægterne og dermed beslutningsdygtig.

Formanden Frede Tychsen indledte formandsberetningen om foreningens virksomhed i 2018 med at konstatere, at 2018 også havde været et godt år for foreningen, der sluttede året med lidt over 1400 medlemmer.

Formanden omtalte årets foredragsvirksomhed, der indledtes i foråret med de to sidste foredrag i foredragsrækken i forbindelse med årbogen for 2017 om historiemalerier på Sønderborg Slot. Den 1. februar fortalte Carsten Porskrog Rasmussen om historiemalernes billeder af Christian II, og den 8. marts fortalte Morten la Cour om historiemaleriets historie.

Efterårets eneste foredrag den 4. december knyttede til årbogen for 2018 om skanser ved Sønderborg. Årbogens forfatter Erik Housted havde kaldt sit foredrag " Festung Sonderburg-Düppel". Formanden refererede hovedlinjerne i alle året foredrag og takkede specielt Erik Housted for arbejdet med årets årbog ”Skanser – Befæstningsanlæg Sønderborg – Dybbøl fra 1657 til i dag”. Årbogen blev udsendt til alle medlemmer i begyndelsen af i december.

Læs mere: Igen, igen en generalforsamling i god ro og orden - TOR 21 MAR 2019

Generalforsamling 2020

Opdatering MAN 6 JUL 20:

Der er nu fundet er ny dato for den generalforsamling, der oprindeligt var annonceret til TOR 19 MAR, men 12 MAR blev udsat indtil videre pga. smittefare.

Generalforsamling

 ONS 21 OKT 2020 kl. 19:00

 i

Menighedshuset på hjørnet af Østergade og Kongevej.

Foreningens vedtægter bestemmer, hvordan generalforsamlingen skal afvikles. Den skal holdes hvert år i marts måned. Indkaldelse skal sker ved annoncering i dagspressen eller ved skriftlig meddelelse til hvert medlem med mindst 21 dages varsel og med en dagsorden, der skal indeholde følgende punkter:

1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning
3: Regnskabsaflæggelse.
4: Behandling af indkomne forslag.
5: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6: Valg af 3 bestyrelsessuppleanter.
7: Valg af revisorer og revisorsuppleant.
8: Eventuelt.

Årets generalforsamling blev annonceret i forbindelse med kontingentopkrævningen for 2020 med mail ONS 8 JAN til alle medlemmer registreret med en email-adresse og med brev til alle øvrige medlemmer et par dage senere.

De tre bestyrelsesmedlemmer på valg er Povl Callesen, Tom Specht og Jens Verner Nielsen. De tre bestyrelsessuppleanter, de to revisorer og revisorsuppleanten er på valg hvert år.

De tre bestyrelsesmedlemmer på valg har tilkendegivet, at de er villige til at påtage sig bestyrelsesarbejdet endnu en valgperiode.

Bestyrelsen foreslår derfor, at generalforsamlingen genvælger de tre bestyrelsesmedlemmer på valg - Povl Callesen, Tom Specht og Jens Verner Nielsen.

Bestyrelsen foreslår endvidere genvalg af de tre bestyrelsessuppleanter Jette Knapp, Lisbeth Kistrup og Gunnar Callesen, af de to revisorer Kirsten Todsen og Claus Kejser og af revisorsuppleanten Hanne Thrane.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Læs mere: Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2019

Som tidligere annonceret er årets

Generalforsamling

 TOR 21 MAR 2019 kl. 19:00

 i

Menighedshuset på hjørnet af Østergade og Kongevej.

Foreningens vedtægter bestemmer, hvordan generalforsamlingen skal afvikles. Den skal holdes hvert år i marts måned. Indkaldelse skal sker ved annoncering i dagspressen eller ved skriftlig meddelelse til hvert medlem med mindst 21 dages varsel og med en dagsorden, der skal indeholde følgende punkter:

1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning
3: Regnskabsaflæggelse.
4: Behandling af indkomne forslag.
5: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6: Valg af 3 bestyrelsessuppleanter.
7: Valg af revisorer og revisorsuppleant.
8: Eventuelt.

Årets generalforsamling blev annonceret i forbindelse med kontingentopkrævningen for 2019 med mail TIR 8 JAN til alle medlemmer registreret med en email-adresse og med brev til alle øvrige medlemmer et par dage senere.

De tre bestyrelsesmedlemmer på valg er Frede Tychsen, Henning Ladefoged Sørensen og Sten Boye Poulsen De tre bestyrelsessuppleanter, de to revisorer og revisorsuppleanten er på valg hvert år.

De to bestyrelsesmedlemmer på valg - Frede Tychsen og Sten Boye Poulsen - har tilkendegivet, at de er villige til at påtage sig bestyrelsesarbejdet endnu en valgperiode. Henning Ladefoged Sørensen har oplyst, at han ikke ønsker at tage imod et forslag om genvalg.

Bestyrelsen foreslår derfor, at generalforsamlingen genvælger de to bestyrelsesmedlemmer på valg - Frede Tychsen og Sten Boye Poulsen - og nyvælger den hidtidige suppleant Karin Kaad til erstatning for Henning Ladefoged Sørensen.

Bestyrelsen foreslår endvidere genvalg af de to bestyrelsessuppleanter Jette Knapp og Lisbeth Kistrup, af de to revisorer Kirsten Todsen og Claus Kejser og af revisorsuppleanten Hanne Thrane. Endelig foreslår bestyrelsen nyvalg af en tredje suppleant til erstatning for Karin Kaad.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Læs mere: Generalforsamling 2019