En generalforsamling lige efter de nye vedtægter - TIR 19 MAR 24

Logo bedste 500ppi 003399

For et år siden blev generalforsamlingen holdt på Hotel Sønderborg Strand efter i rigtigt mange år at have været holdt i Menighedshuset på hjørnet af Kongevej og Østergade. Det viste sig da, at Sønderborg Salen var meget velegnet til foreningens generalforsamling, så igen i år var der indkaldt til generalforsamling på Hotel Sønderborg Strand og dækket op i Sønderborg Salen.

Generalforsamlingen var den første efter vedtægtsændringerne for et år siden. De bestemmer nu, at der er to stemmer knyttet til hvert medlemskab, så ægtefæller har en stemme hver, mens enlige har to stemmer. For at kunne håndtere de nye afstemningsregler havde bestyrelsen indkøbt professionelle stemmesedler, der blev uddelt ved indgangen.

Der mødte lige omkr. 90 medlemmer op til generalforsamlingen. Det er næsten samme antal som for et år siden, men stadig lidt under, hvad der plejede at være af deltagere før Corona-pandemien. Ved en fejl var der blev dækket op til færre deltagere, så der var lidt panik på lige inden klokken syv, hvor hotellets personale i al hast fik dækket op til alle fremmødte.

Formanden Frede Tychsen indledte aftenen med at byde velkommen og konstatere et godt fremmøde på trods af, at fire andre foreninger også holdt generalforsamling denne aften. Efter en hurtig gennemgang af aftenens program foreslog formanden "Det er så køhnt, det er så dejle" som fællessang. Som der er blevet sædvane til foreningens arrangementer, blev sangen vist vers for vers på det store lærred.

Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Povl Thue Kristensen som aftenens dirigent, og han blev valgt med applaus og uden forslag om modkandidat. Dirigenten oplyste, at med indkaldelse med mail TOR 20 FEB og annonce i Ugeavisen ONS 21 FEB var generalforsamlingen lovligt varslet og derfor beslutningsdygtig.

Dirigenten foreslog Jens Verner Nielsen som aftenens referent, og han blev valgt uden forslag om modkandidat.

Dirigenten foreslog Randi Jepsen og Martin Johnsen som stemmetællere, og de blev ligeledes valgt uden forslag om modkandidater.

Dirigenten gennemgik generalforsamlingens dagsorden og oplyste, at der ikke var indkommet forslag til behandling under dagsordenens pkt 4)  - behandling af indkomne forslag, hvorfor dette dagsordenspunkt udgår.

Andet punkt på dagsordenen efter valg af dirigent er formandens beretning om foreningens virksomhed og aktiviteter i det forløbne år.

Formanden Frede Tychsen indledte sin beretning med en påmindelse om foreningens oprindelse og allerførste funktionsår efter stiftelsen 13 MAR 1908 som en nationalpolitisk neutral forening. Han redegjorde for den første svære tid med indsamling af oldsager til forskellige ret så primitive museumslokaler rundt om i byen, indtil Sønderborg Slot efter Genforeningen i 1920 blev det faste udstillingssted for de indsamlede museumsgenstande, der efter overdragelse til daværende Sønderborg Amt blev forvaltet og formidlet først og fremmest af den meget energiske første museumsleder, Jens Raben. Herefter gennemgik formanden foreningens mange aktiviteter i 2023.

Formanden omtalte og kommenterede først forårets foredragsrække med tre foredrag. I det første foredrag fortalte museumsinspektør Frederik Lynge Vognsen om Nis Nielsen fra Egernsund og i det andet fortalte museumsinspektør Mariann Kristensen om Helene Hanssen. Endelig holdt museumsinspektør Sally Schlosser Schmidt et foredrag med titlen ”Kunsten i nederlagets skygge”. Formanden refererede hovedlinjerne i alle tre foredrag. Formanden omtalte og kommenterede derefter efterårets to foredrag, hvor først Jeanette Lykkegaard fortalte om ukrainske flygtninge i Danmark og senere Silke Eisenschmidt om Vikingetiden på Als og Sundeved. Årets sidste foredrag blev holdt menighedshuset "Christiansgården" ved Christianskirken i samarbejde med Historisk Samfund for Sønderjyllands Sønderborgafdeling, mens de fire foregående foredrag som blev afholdt i samarbejde med Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot i Riddersalen på slottet.

Formanden omtalte og kommenterede de arrangementer, hvor foreningen har været repræsenteret med en stand - Sønderborg Handels markedsdage i juni, Kultur- og Idrætsnatten den 1. september og Museum Sønderjyllands store arrangement med omkr. 900 gæster, "Historiens Dag" den 11. november.

Formanden omtalte og kommenterede herefter årets ture og udflugter. Den første var turen over tre dage i maj ”I pramdragernes fodspor” med 34 deltagere og med Tom Specht, Jytte Urban, Sigga Henriksen og Sten Boye Poulsen som arrangører og turledere. Årets næste tur var heldagsturen med 48 deltagere 3. juni til Kalvø og Løjt som opfølgning på efterårets foredragsrække om sønderjysk søfartshistorie. Povl Callesen og Jens Verner Nielsen var turledere med Gunnar Callesen som yderligere deltager i planlægningsgruppen. Den planlagte tur over seks dage til Amsterdam måtte desværre aflyses pga. manglende tilmelding.

Formanden forklarede om baggrunden for og arbejdet med årbogen om ”Sønder­jyderne og Den Store Krig”, der er en specialudgave af det rigt illustrerede katalog til Museum Sønderjyllands hidtil største særudstilling på Sønderborg Slot. Bogens forfattere er dels medarbejdere fra Museum Sønderjylland og dels eksterne fagpersoner med specialviden.

Formanden omtalte herefter samarbejdet med Museum Sønderjylland og oplyste, at foreningen i 2023 har ydet tilskud til formidlings­virksomheden på Sønderborg Slot med omkr. 55.000,- kr. Der er givet tilskud til nyindretning af Drabantsalen og Vægtergangen og til køb af lette klapstole til bringe med rundt i udstillingerne.

Formanden nævnte, at medlemstallet i de senere år har været vigende, så foreningen nu har omkr. 1250 medlemmer mod omkr. 1400 før pandemien, og han opfordrede alle medlemmer til at reklamere for foreningen blandt venner og bekendte.

Formanden omtalte bestyrelsesmedlemmet Gunnar Callesen, der døde i juni, og vil blive mindet som et værdifuldt medlem af bestyrelsen med stor menneskelig erfaring. En måned inden sin død ønskede Gunnar Callesen at træde ud af bestyrelsen pga. svigtende helbred, og suppleanten Lisbeth Kistrup indtrådte i Gunnar Callesens sted.

Formanden sluttede sin beretning med at takke for det gode samarbejde i bestyrelsen med speciel tak til Carsten Porskrog Rasmussen og til Museum Sønderjylland. Og endelig en tak til alle medlemmer for opbakning om Historisk Samfund for Als og Sundeved.

Formandens beretning blev taget til efterretning uden spørgsmål eller kommentarer.

Herefter gik kassereren Jens Verner Nielsen på talerstolen og gennemgik det omdelte regnskab for 2023 ved at knytte uddybende kommentarer til de enkelte konti. Kontingentindtægten svarer til et medlemstal på 1261 medlemmer, hvilket er 25 færre end året før. Årets resultat blev et overskud på godt 18.500,- kr, men det skal sammenholdes med, at de bevilligede tilskud til Sønderborg Slot endnu ikke er udbetalte og derfor optræder i regnskabet for 2023 som gældsposter. Regnskabet blev med alle stemmer godkendt uden spørgsmål eller kommentarer.

Kassereren gennemgik derefter kort det ligeledes omdelte budgetforslag for 2024 med et forventet underskud på godt 60.000,- kr. Budgetforslaget blev taget til efterretning uden spørgsmål.

I forlængelse af budgetgennemgangen oplyste kassereren, at bestyrelsen foreslår et uændret kontingent på 200,- kr. for det kommende år. Kontingentforslaget blev godkendt uden spørgsmål eller kommentarer.

Valghandlingerne var som sædvanligt hurtigt overstået, idet der var genvalg på næsten alle poster.

De tre bestyrelsesmedlemmer på valg var Henning Jepsen, Sigga Henriksen og Lisbeth Kistrup. De havde alle tre udtrykt villighed til at tage imod et forslag om genvalg, og alle tre blev genvalgt uden forslag om modkandidater.

Også de to tilbageværende suppleanter til bestyrelsen, Kim Løndal og Peter Jordt Jørgensen havde tilkendegivet villighed til at tage imod et forslag om genvalg, og de blev også begge genvalgt uden forslag om modkandidater. Som ny suppleant foreslog bestyrelsen valg af Bjarne Kjær Christensen fra Nordborg, og han blev efter en kort præsentation valgt uden forslag om modkandidat.

Revisorerne Kirsten Todsen og Claus Kejser blev også genvalgt uden forslag om modkandidater. Som ny revisorsuppleant til erstatning for Hanne Thrane, der ønskede at fratræde, forslog bestyrelsen Hans Ove Jensen fra Sønderborg, og han blev valgt uden forslag om modkandidat.

Under punktet eventuelt blev det foreslået, at begge ægtefælles mail-adresser blev registreret, så begge fik meddelelserne fra foreningen. Det blev oplyst, at MemberLink-systemet, som foreningen bruger til medlemsstyring, desværre ikke giver denne mulighed. Endelig foreslog Yrsa Ryborg, at en af turene over flere dage blev placeret i foråret. Og hun fik det svar, at der er erfaring for bedre tilslutning til begge ture sidst på sommeren.

Da ingen herefter havde ønske om at få ordet, erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet, takkede for god ro og orden og gav ordet tilbage til formanden. Han takkede aftenens dirigent, Povl Thue Kristensen for god styring og hermed var generalforsamlingen afviklet på lige nøjagtigt en time.

Efter afslutningen af den egentlige generalforsamling gik Carsten Porskrog Rasmussens på talerstolen for at fortælle om virksomheden på Sønderborg Slot i 2023, der har været præget af arbejdet med den store særudstilling "Sønderjyderne og Den Store Krig" med over 800 originale museumsgenstande og forskellige elektroniske installationer. Desuden er det lavet en mindre særudstilling om ukrainske flygtninge i Danmark. Den store udstilling forlænges til ind i 2025, og der vil derfor ikke blive lavet yderligere særudstillinger i år eller til næste år ligesom der ikke er planer om ændringer i de permanente udstillinger. Arbejdet med at nyindrette Drabantsalen og inddrage Vægtergangen som udstillingsområde er ved at være afsluttet. For Museum Sønderjylland var 2023 et besværligt år med besparelser og lukninger, men her i foråret åbner de tre lukkede museumsafdelinger igen, og der arbejdes med udvidede åbningstider. Cathrinesmindes Teglværksmuseum blev alvorligt ramt af oversvømmelserne i oktober, men der arbejdes på at retablere de vandskadede arbejderboliger. Carsten Porskrog arbejder med to nyudgivelser - en bog om eliter i Sønderjylland og en anden om Gråsten Landbrugsskoles historie. Desuden er alle meget spændte på den politiske behandling af en ny museumslov, der kan få stor betydning for Museum Sønderjyllands virksomhed.

Og så var det tiden for det traditionelle kaffebord med boller med smør og lagkage med masser af flødeskum og så en enkelt småkage til afslutning. Snakken gik lystigt ved kaffebordet indtil det traditionelle boglotteri med en halv snes fine præmier til fordeling. Efter fællessangen "Hilsen til forårssolen" var tiden kommet til aftenens foredrag.

Foredragsholderen var tidligere borgmester i Sønderborg A.P.Hansen, og emnet var "Sønderjysk sølv". A.P.Hansen havde inden foredraget lavet en udstilling på to borde med et udvalg af sin egen omfattende sølvsamling, og med den som udgangspunkt fik vi mange interessante oplysninger ikke blot om A.P.Hansens egen samlings historie og omfang, men også mere alment om sølvproduktion og bestemmelser af de forskellige sølvsmedes arbejder. Foredraget var ledsaget af en PowerPoint præsentation af genstande fra A.P.Hansens sølvsamling, og ved skift mellem slides på lærredet og fremvisning af de originale sølvsager holdt foredragsholderen tilhørernes opmærksomhed fangen i fem kvarter med livlige fremvisninger og fortællinger med muntre sidehistorier.

Formanden takkede på forsamlingens vegne for et interessante foredrag og overrakte lidt fugtende til halsen og takkede forsamlingen for mødet inden fællessangen med teksten på lærredet "Farvernes landskab", som vist var ny for mange. Og lige til det allersidste havde A.P.Hansen overskud til at føre individuelle samtaler med særligt interesserede medlemmer.

Det officielle, kortfattede referat af generalforsamlingen kan hentes eller læses lige her 

... og formandens beretning kan tilsvarende hentes eller læses lige her link