Gratis adgang for medlemmer

adgang1adgang2Medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved har altid haft gratis adgang til Museet på Sønderborg Slot. Det er jo oprindeligt foreningen, der har skabt museet og ikke omvendt :-)

I de senere år har medlemsskab af Historisk Samfund for Als og Sundeved desuden givet fri adgang til museumsafdelingerne Dybbøl Mølle, Historiecenter Dybbøl Banke og Cathrinesminde Teglværk.

Som oplyst på generalforsamlingen i marts ophører denne ordning pr. 1 JAN 14.

Medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved vil som hidtil have fri adgang til Museet på Sønderborg Slot, men den frie adgang de øvrige museumsafdelinger ophører pr. 1 JAN 14.

Imidlertid har det siden generalforsamlingen vist sig, at industrimuseet Cathrinesminde Teglværk indtil videre gerne vil give fri adgang til dette museum for medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved.

Så fra 1 JAN 14 giver et medlemskab af Historisk Samfund for Als og Sundeved gratis adgang for medlemmet og evt. samlever til Museet på Sønderborg Slot  og til Cathrinesminde Teglværk. Og det er jo slet ikke så dårligt!

Foreningens aktiviteter

Årbøger:
Hvert år udgiver foreningen en bog i skriftrækken "Fra Als og Sundeved".
Alle udgivelserne regnes for værdifulde kildeskrifter til egnens historie, og de senere år har det ofte været bøger henvendt til historieinteresserede over hele landet.
Årbogen udsendes gratis til alle medlemmer, og restoplag sælges til fordelagtige medlemspriser.

Foredrag:
Hvert efterår arrangerer foreningen i lokaler på Sønderborg Slot - ofte i samarbejde med Folkeuniversitetet - en foredragsrække, hvor indbudte sagkyndige fremlægger historiske emner af almen interesse.

Udflugter:
Hver sommer og hvert efterår arrangerer foreningen ekskursioner under kyndig vejledning til historisk interessante mål både nord og syd for grænsen. Efterårsudflugten er normalt en heldagstur og sommerudflugten afvikles en lørdag eftermiddag. Her betaler deltagerne selv de faktiske udgifter.

... og så er der altid fri adgang for medlemmerne til Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot og til Cathrinesminde Teglværk - og til alle særudstillinger på Sønderborg Slot.

 

 

 

Vedtægter

Logo bedste 500ppi 003399

§1
Foreningens navn er Historisk Samfund for Als og Sundeved.
Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune.

§2
Foreningens formål er:
- at fremme kendskabet til og interessen for området, dets fortid, historie og kultur.
- at støtte Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot og dets arbejde.

§3
Foreningen udgiver skrifter og arrangerer foredrag om området og dets historie. Desuden gennemføres udflugter, ekskursioner og andre arrangementer, som understøtter foreningens formål.
Foreningen samarbejder med Museum Sønderjylland-Sønderborg Slot i henhold til den til enhver tid gældende samarbejdsaftale

§4
Enhver, der kan acceptere foreningens vedtægter, kan blive medlem ved at betale det årlige kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen. Ét medlemskab omfatter også det indmeldte medlems evt. ægtefælle/samlever.
Kvittering for kontingentbetalingen gælder som medlemsbevis.
Hvert medlemskab giver ret til ét eksemplar af foreningens årbog.

§5
Foreningen ledes af en bestyrelse på indtil 9 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen. Desuden vælges hvert år 3 suppleanter, der med taleret, men uden stemmeret, deltager i bestyrelsens møder.
Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær samt nedsætter ad hoc udvalg.
Hvert år fratræder 3 medlemmer efter tur. Genvalg er tilladt.
Formand, næstformand og kasserer tegner i fællesskab foreningen og danner et forretningsudvalg, som varetager foreningens daglige forretninger.
Formanden skal indkalde til mindst 2 bestyrelsesmøder om året.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot udpeger en repræsentant, der med taleret, men uden stemmeret deltager i bestyrelsens møder.

§6
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.
Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved annoncering i den lokale presse og ved e-mail til alle medlemmer med kendt e- mail adresse med mindst 21 dages varsel og med en dagsorden, der skal indeholde følgende punkter:
          1: Valg af dirigent
          2: Formandens beretning
          3: Regnskabsaflæggelse til godkendelse.
          4: Behandling af indkomne forslag.
          5: Budget og fastsættelse af kontingent
          6: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
          7: Valg af 3 bestyrelsessuppleanter.
          8: Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
          9: Eventuelt.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar.
Ét medlemskab jf. § 4 giver ret til to stemmer på generalforsamlingen. Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal. Ved personvalg er den valgt, der opnår flest stemmer (ved stemmelighed trækkes lod).
Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 flertal af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§7
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel i følgende tilfælde:
• I tilfælde af bestyrelsens beslutning, eller
• Mindst 40 medlemskaber fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden.

§8
Der føres protokol over forhandlingerne på alle bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.
Referaterne godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

§9
Foreningen kan nedlægges, hvis et flertal på 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer samt et tilsvarende flertal på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling stemmer for det.
Hvis foreningen bliver nedlagt, skal dens formue og arkivalier tilfalde Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. marts 2023

Vedtægter pr. 20 MAR 2014

 

 

§1
Foreningens navn er Historisk Samfund for Als og Sundeved.

§2
Foreningens formål er:
- at fremme kendskabet til og interessen for området, dets fortid, historie og kultur.
- at støtte Museum Sønderjylland – Kulturhistorie – Sønderborg Slot og dets arbejde.

§3
Foreningen udgiver skrifter og arrangerer foredrag om området og dets historie. Desuden gennemføres udflugter , ekskursioner og andre arrangementer, som understøtter foreningens formål.

§4
Enhver, som kan acceptere foreningens vedtægter, kan blive medlem ved at betale det årlige kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen.
Alle medlemmer modtager foreningens vedtægter. Kvittering for kontingentbetalingen gælder som adgangskort for medlemmet samt evt. samlever til Museum Sønderjylland – Kulturhistorie – Sønderborg Slot.
Medlemmet modtager desuden foreningens årbog.
Flytning eller udmeldelse meddeles til sekretariatet.

§5
Foreningen ledes af en bestyrelse på indtil 9 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen. Desuden vælges hvert år 3 suppleanter.
Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næst-formand, kasserer og ad hoc udvalg.
Museum Sønderjylland – Kulturhistorie – Sønderborg Slot udpeger en repræsentant, som med taleret, men uden stemmeret deltager i bestyrelsens møder.
Hvert år fratræder 3 medlemmer efter tur. Genvalg er tilladt.
Formand, næstformand og kasserer danner et forretningsudvalg, som varetager foreningens daglige forretninger.
Formanden skal indkalde til mindst 2 bestyrelsesmøder om året.


§6
Generalforsamlingen vælger 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

§7
Der afholdes generalforsamling hvert år i marts måned.
Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved annoncering i dagspressen eller ved meddelelse til hvert medlem med mindst 21 dages varsel og med en dagsorden, der skal indeholde følgende punkter:
1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning
3: Regnskabsaflæggelse.
4: Behandling af indkomne forslag.
5: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6: Valg af 3 bestyrelsessuppleanter.
7: Valg af revisorer og revisorsuppleant.
8: Eventuelt.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

§8
Bestyrelsen kan med mindst 8 dages varsel indkalde til ekstraordinær generalforsamling; men den kan også indkaldes, hvis mindst 40 medlemmer fremsætter skriftligt ønske med angivelse af dagsorden.

§9
Der føres protokol over forhandlingerne på alle bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.
Referaterne godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

§10
Alle valg og afgørelser træffes ved simpelt flertal.
Ved stemmelighed trækkes lod.
Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af deltagerne i generalforsamlingen.

§11
Foreningen kan nedlægges, hvis et flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen samt et tilsvarende flertal på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling stemmer for det.
Hvis foreningen bliver nedlagt, skal dens formue og arkivalier tilfalde Museum Sønderjylland – Kulturhistorie – Sønderborg Slot.

Vedtaget på generalforsamlingen 20 MAR 2014