Generalforsamling 2009

Så ligger det fast, at den kommende generalforsamling bliver

 

TOR 26 MAR kl. 19:00

i

Menighedshuset i Østergade

 

Foreningens vedtægter bestemmer, at generalforsamlingen skal holdes hvert i marts måned. Indkaldelse til generalforsamlingen skal sker ved annoncering i dagspressen eller ved skriftlig meddelelse til hvert medlem med mindst 21 dages varsel og med en dagsorden, der skal indeholde følgende punkter:


1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning
3: Regnskabsaflæggelse.
4: Behandling af indkomne forslag.
5: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6: Valg af 3 bestyrelsessuppleanter.
7: Valg af revisorer og revisorsuppleant.
8: Eventuelt.


Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage inden generalforsamlingen.

 

Den endelige indkaldelse med oplysning om dagsorden og valg til bestyrelsen og oplysninger om årets foredrag vil følge senere. Men sæt allerede nu kryds i kalenderen for TOR 26 MAR.