Referater fra generalforsamlingen

Årets generalforsamling er nu vel overstået. De 140 fremmødte medlemmer godkendte formandens beretning og regnskabet for 2010, fik valgt bestyrelsesmedlemmer og suppleanter - og fik både oplysning og oplevelse med Peter Dragsbos redegørelse for arbejdet på Museet på S'ønderborg Slot, med sanggruppen Canzone og med Henrik Skov Kristensens foredrag om koncentrationslejren i Ladelund.

Referatet fra generalforsamlingen kan findes lige her link og formandens beretning kan findes lige her link

En fyldigere gennemgang af aftenens forløb kan læses lige her link eller hos JydskeVestkysten lige her link

En generalforsamling med oplevelser

Igen i år blev generalforsamlingen i Historisk Samfund for Als og Sundeved  lidt af et tilløbsstykke.  I Menighedshuset i Østergade var der dækket til 120, men der måtte hentes yderligere stole og service ind  - der kom 140 medlemmer!

Efter formandens velkomst og en fælles forårssang blev Knud Valbjørn fra Nordborg valgt til aftenens dirigent. Han kunne konstatere generalforsamlingen lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

I sin beretning om foreningens virksomhed i 2010 indledte formanden, Lorenz P. Christensen med at oplyse, at bestyrelsen også i år havde forsøgt at planlægge aftenen med oplysende og underholdende indslag, så det måske lidt kedelige med beretning og regnskabsfremlæggelse ikke blev altdominerende.

Årets udflugter – henholdsvis halvdagsturen i juni til ”Jollmands Gaard” i Holm og videre til Nydamselskabet bådeværft i Sottrupskov og den store tur over 5 dage til Berlin i august - blev grundigt gennemgået i beretningen.

Efterårets foredragsrække om Genforeningen med Henrik Becker-Christensen, Inge Adriansen og Peter Dragsbo som foredragsholdere havde haft interesse for medlemmerne, og der havde været et godt fremmøde til alle foredragene.

Foreningens økonomi har de seneste år været så god, at bestyrelsen nu har lavet retningslinier for at kunne hjælpe og støtte lokale projekter og udgivelser.

Det har betydet, at foreningen har kunnet stå bag udgivelsen af en CD med orgelmusik spillet af Karsten Munk på det gamle orgel i Dronning Dorotheas Kapel.

I 2010 er der desuden givet tilskud til Nydambådens Laug til bygning af kopien af Nydambåden, til Cathrinesminde Teglværk til udgivelse af bogen om flensborgsten,  til  Broagerlands Lokalhistoriske Forening til udgivelse af en DVD om Broagerland, til Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet til udgivelse af Martin Reimers bog om værnemagtens brug af Nordborg Slot under Besættelsen og endelig til Ringridermuseet til indkøb af flag til museet i Kirkegade. Desuden har foreningen foræret Museet på Sønderborg Slot to grafiske tryk af Per Kirkeby med Sct. Marie Kirkes kommende glasmosaikker som motiv.

Formanden kom i sin beretning også ind på indeværende års planlagte arrangementer – efterårets heldagtur til det sydlige Fyn og den store bustur over en lille uge til det sydlige England.

Inden formandens kommentarer til aktuelle debatemner om byplanlægning og -udvikling med en opfordring til at støtte foreningen Bedre Bymiljø rettede formanden en særlig tak til Erik Manthei Nielsen fra Nordborg, der efter mange  års arbejde for foreningen nu har valgt at udtræde af bestyrelsen.

Det blev i forbindelse med omtalen af de løbende debatter om byens udvikling fremhævet, at museets ansattes mange udadvendte aktiviteter medvirker til at holde den historiske interesse levende i lokalbefolkningen.

Efter formandens afsluttende tak til bestyrelsen for årets samarbejde - og specielt til forretningsføreren Hanne Thrane – og til alle de nu 1550 medlemmer blev beretningen godkendt uden kommentarer eller bemærkninger fra forsamlingen.

Kassereren, Jens Verner Nielsen aflagde regnskabet med enkelte uddybende  kommentarer til de enkelte poster. Året sluttede med et overskud på knap 38.000,- kr. efter at der er givet godt 48.000,- kr. i tilskud til udgivelser og projekter. Regnskabet blev godkendt efter forslag fra forsamlingen om fremover at forenkle regnskabsaflæggelsen og om at bruge B-post til medlemshenvendelser. Forslaget til budget for 2011 med et forventet overskud på 15.000,- ved uændret medlemstal blev godkendt uden kommentarer.

Der var ingen forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen.

Valgene var hurtigt overstået, idet alle på valg var villige til at fortsætte i arbejdet. Lorenz P. Christensen, Jens Verner Nielsen og Jens Jørgen Todsen  blev genvalgt til bestyrelsen, Lise Bruun Rasmussen og Ivan Skjoldager blev genvalgt som suppleanter til bestyrelsen. Som ny suppleant efter Henning Jepsen, der var indtrådt i bestyrelsen efter Erik Manthei, blev Tom Specht fra Østerholm valgt efter forslag fra bestyrelsen. Claus Kejser og Kirsten Todsen blev genvalgt til revisorer og Poul Bølling til revisorsuppleant.

Under punktet eventuelt takkede Preben Sørensen fra Sønderborg på vegne af Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark for det gode samarbejde med Historisk Samfund for Als og Sundeved, og Jens Verner Nielsen fortalte kort om foreningens websted med opfordring til at abonnere på nyhedsbrevet.

Og hermed var den ordinære generalforsamling 2011 afviklet i god ro og orden.

Inden det store kaffebord med både smørsmurte boller, lagkage og småkager fortalte overinspektør Peter Dragsbos om arbejdet på museet på Sønderborg Slot. Det blev klart for forsamlingen, at museets virksomhed er mangeartet og omfattende med både forskning og formidling, registrering og bevaring. Der skrives bøger og artikler, etableres særudstillinger og laves genopsætning af de permanente udstillinger, og museet er vært for mange arrangementer i årets løb – og så reddes der bygningstegninger fra genbrugspladser! Også kommende projekter som restaureringen af bygningerne omkring Dybbøl Mølle og arbejdet i forbindelse med, at Sønderborg kan blive europæisk kulturby i 2017, blev omtalt.

Under kaffen blev det traditionelle boglotteri med mange fine præmier afviklet under formandens muntre ledelse. Og så var der musikalsk underholdning med sanggruppen Canzone. I godt en halv time underholdt de fire dygtige sangere med danske viser og sange i raffinerede arrangementer støttet af Kai Møller ved klaveret. Der var så stor begejstring for ensemblets friske og charmerende optræden, at de måtte give ekstranummer.

Ved generalforsamlingen i 2010 var der for første gang i foreningens historie ikke noget fagligt foredrag, men i stedet munter oplæsning på alsisk dialekt. Men i år var der så igen foredrag som afslutning på aftenen. Museumsinspektør Henrik Skov Kristensen fra Frøslevlejrens Museum fortalte om den lille koncentrationslejr i Ladelund, der i en kort periode i 1944 fungerede som en afdeling under den store lejr i Neuengamme. Selv om teknikken drillede, så foredraget måtte afvikles uden billedledsagelse, kunne det dystre emne i den grad fange tilhørernes interesse, og mange fik ny viden og indsigt om et hjørne af det nazistiske regimes umenneskelighed.

Og så var den aften ellers gået! Igen en generalforsamling med oplysning og oplevelse i en rar stemning af samhørighed og fælles forståelse omkring den virksomhed, Historisk Samfund for Als og Sundeved udøver.

En festlig generalforsamling

Det er aldrig kedeligt at gå til generalforsamling i Historisk Samfund for Als og Sundeved. Det vidste de 130 medlemmer, der torsdag aften modstod  fristelsen til at blive i haven den første forårsdag for i stedet at tage til generalforsamling i Menighedshuset i Østergade. Og de blev heller ikke skuffede!

Historisk Samfund for Als og Sundeved stræber efter at være en moderne og livskraftig forening med stolte traditioner. I år havde bestyrelsen valgt at tilrettelægge generalforsamlingen med mere hensyn til det moderne end til traditionerne, idet det ellers meget traditionelle foredrag efter generalforsamlingen i år helt udgik for at blive erstattet af musisk underholdning.

Men inden da blev den ordinære generalforsamling afviklet helt efter traditionerne. Torben Vestergaard, museumsinspektør på Cathrinesminde Teglværk blev hurtigt valgt til aftenens dirigent, og han styrede forløbet så effektivt, at dagsordenen var gennemført på mindre end tre kvarter.

I sin beretning om foreningens virksomhed i 2009 tog formanden, Lorenz P. Christensen udgangspunkt i citatet ”Et folk, som glemmer sin historie, vil gå til grunde” og uddybede Hal Kocks begrundelser for, at vi også i dag har brug for at kende historierne om fortidens hændelser. Trods emnets alvor fik formandens lune sidebemærkninger ofte både smil og latter frem hos tilhørerne.

Årets to udflugter – henholdsvis halvdagsturen i juni til skole- og klokkemuseerne i Over Lerte og videre til Skibelund Krat og Skibelund Efterskole og turen over 3 dage i august til Lund – blev grundigt omtalt.

De fire efterårsforedrag om bygningsbevaring og restaurering havde også haft et stort fremmøde blandt medlemmerne.

Efter formandens afsluttende tak til museets personale og til den øvrige bestyrelse blev beretningen godkendt – uden at nogen tilsyneladende opdagede, at formanden faktisk glemte at omtale udsendelsen til alle medlemmer af den fornemme årbog om foreningens og museets 100-årige historie!

Kassereren, Jens Verner Nielsen aflagde regnskabet med korte kommentarer til de enkelte poster. Det viste et overskud på knap 90.000,- kr, hvilket giver mulighed for, at foreningen fremover kan støtte udgivelser og projekter på initiativ af andre foreninger i lokalområdet. Regnskabet blev godkendt uden kommentarer og det samme gjorde budgettet for 2010.

Valgene var meget hurtigt overstået, idet alle på valg var villige til at fortsætte i arbejdet. Ole Andersen, Jørgen Dahl og Frede Tychsen blev genvalgt til bestyrelsen, Lise Bruun Rasmussen, Ivan Skjoldager og Henning Jepsen blev genvalgt som suppleanter til bestyrelsen,  Claus Kejser og Kirsten Todsen blev genvalgt til revisorer og Poul Bølling til revisorsuppleant.

Der var ikke kommet forslag til behandling på generalforsamlingen, og ingen  havde noget at tilføje under punktet eventuelt, så dermed var den egentlige generalforsamling afsluttet.

Inden det også meget traditionelle store kaffebord med både boller og lagkage blev der tid til overinspektør Peter Dragsbos redegørelse for arbejdet på museet på Sønderborg Slot – ikke blot om museets omfattende og mangeartede virksomhed i 2009, men også om planerne for de kommende år, hvor store dele af museets permanente udstillinger skal omorganiseres, og hvor flere spændende samarbejds- og forskningsprojekter skal gennemføres. Aftenens dirigent, Torben Vestergaard fortalte tilsvarende om museumsvirksomheden på Carhrinesmindes Teglværk.

Under kaffen er der tradition for et boglotteri. Det blev også gennemført i år med rigtig mange fine bogpræmier. Og oven i fik alle de fremmødte en lille gave fra Museum Sønderjylland – et nyudgivet hæfte med omtale af alle museets mere end 20 afdelinger. Så alle fik læsestof med hjem!

Og så var der ellers musisk underholdning!

Først spillede det helt egenartede ”Ulkebøl Salonorkester”. Med fornøjelige kommentarer og forklaringer undervejs fra lederen, Johan Korsfeldt gav orkesteret først et musikhistorisk overblik ved at spille Danmarks ældste melodistump i skiftende tiders stilarter. Derefter spillede – og sang – salonorkesteret eksempler på salon- og restaurationsmusik fra slutningen af 1800-tallet og op til midten af 1900-tallet. Det var bare så festligt og fornøjeligt, og publikum ville meget gerne have haft et ekstranummer eller to. Men orkesterlederen måtte beklagende fortælle, at nu havde orkesteret spillet hele deres repertoire!

Så stemningen var allerede høj, da Christian Jessen fra Holm – blandt andet kendt fra Alsingergildet og fra musikgruppen "Rondt o e goll"  - tog over med oplæsning på så klingende alsisk, at der var lige så meget musik i luften som under salonorkesterets optræden. En lang række historier og anekdoter, vers og remser blev læst op med lun indlevelse og veldrejede pointer.

Der har sikkert været mange af aftenens deltagere, der på vejen hjem har overvejet, om der kunne være andre foreninger, hvor man kan blive i så godt humør af at gå til generalforsamling som hos Historisk Samfund for Als og Sundeved?

Generalforsamlingen 2011

Så er de praktiske detaljer i forbindelse med den kommende generalforsamling på plads.

Generalforsamlingen finder sted

TOR 24 MAR kl. 19:00

i

Menighedshuset i Østergade

Foreningens vedtægter bestemmer, at generalforsamlingen skal holdes hvert i marts måned. Indkaldelse til generalforsamlingen skal sker ved annoncering i dagspressen eller ved skriftlig meddelelse til hvert medlem med mindst 21 dages varsel og med en dagsorden, der skal indeholde følgende punkter:

1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning
3: Regnskabsaflæggelse.
4: Behandling af indkomne forslag.
5: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6: Valg af 3 bestyrelsessuppleanter.
7: Valg af revisorer og revisorsuppleant.
8: Eventuelt.

De tre bestyrelsesmedlemmer på valg er Lorenz P. Christensen, Jens Verner Nielsen og Jens Todsen. De er alle tre villige til at tage imod et eventuelt forslag om genvalg.

Erik Manthei Nielsen har ønsket at udtræde af bestyrelsen ved dette års generalforsamling. Bestyrelsen foreslår, at suppleanten Henning Jepsen indtræder i bestyrelsen efter Erik Manthei i den resterende del af dennes valgperiode. Derved vil Henning Jepsen være på ordinært valg i 2012.

Som ny suppleant i stedet for Henning Jepsen foreslår bestyrelsen Tom Specht fra Østerholm valgt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage inden generalforsamlingen.

Efter kaffen er der selvfølgelig igen i år et lotteri om mange spændende bogpræmier.

henrikskovAftenens foredrag bliver holdt af lederen af Frøslevlejrens Museum, overinspektør Henrik Skov Kristensen.

Han vil fortælle om koncentrationslejren i Ladelund lige syd for grænsen. Lejren i Ladelund var en "Außenkommando" til den store lejr i Neuengamme..

Lav evt. lidt hjemmearbejde inden foredraget ved et besøg på Frøslevlejrens Museums websted eller på webstedet for KZ Gedenk- und Begegnungsstätte Ladelund.

Men inden foredraget vil musikgruppen Canzone underholde med sang og musik på festligste vis.

canzone

Læs evt. mere om musikgruppen på Canzones websted.

Indkaldelsen til generalforsamlingen bliver sendt med posten sammen med et girokort til betaling af kontingent for 2011 lige omkring 1. marts.

Men sæt allerede nu kryds i kalenderen for TOR 24 MAR.

 

 

 

Generalforsamling 2010

Årets generalforsamling bliver

TOR 25 MAR kl. 19:00

i

Menighedshuset i Østergade

Foreningens vedtægter bestemmer, at generalforsamlingen skal holdes hvert i marts måned. Indkaldelse til generalforsamlingen skal sker ved annoncering i dagspressen eller ved skriftlig meddelelse til hvert medlem med mindst 21 dages varsel og med en dagsorden, der skal indeholde følgende punkter:

1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning
3: Regnskabsaflæggelse.
4: Behandling af indkomne forslag.
5: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6: Valg af 3 bestyrelsessuppleanter.
7: Valg af revisorer og revisorsuppleant.
8: Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage inden generalforsamlingen.

De tre bestyrelsesmedlemmer på valg er i år Frede Tychsen, Ole Andersen og Jørgen Dahl, og suppleanterne på valg er Lise Bruun Rasmussen, Ivan Skjoldager og Henning Jepsen.

Efter generalforsamlingen og kaffebordet med det traditionelle boglotteri er der musikalsk underholdning og oplæsning på dialekt.

"Ulkebøl Salonorkester" spiller festlig wienermusik som den i dampradioens tid blev transmiteret fra restaurant Wivex i København og Christian Jessen fra Holm læser op på alsisk.

Alle nuværende medlemmer vil i den første uge i marts modtage skriftlig indkaldelse til generalforsamlingen sammen med et girokort til kontingentbetaling, så medlemsskabet kan være i orden inden generalforsamlingen.