Forvarsel om generalforsamlingen

Årets generalforsamling med beretninger om året 2014 og planer for det indeværende år er fastsat til
 
TOR 26 MAR kl. 19:00
 
i Menighedshuset på hjørnet af Østergade og Kongevej.
 
Dagsorden og program annonceres senere i forbindelse med indkaldelsen, men sæt allerede nu X i kalenderen! Det kan dog allerede nu afsløres, at der er aftale med en foredragsholder, der kan gøre aftenen til en helt speciel begivenhed.
 
{flike id=314}

Generalforsamling med formandsskifte

Sædvanen tro var der et stort fremmøde til generalforsamlingen i Historisk Samfund for Als og Sundeved i Menighedshuset i Østergade TOR 20 MAR. Der var i år dækket til 160, og der var kun ganske enkelte ledige pladser.
Efter formandens velkomst og en frisk fællessang fra Højskolesangbogen blev Henning Steen Jensen valgt til aftenens dirigent. Han kunne konstatere generalforsamlingen lovligt varslet og dermed beslutningsdygtig.

Formanden, Lorenz P. Christensen indledte sin beretning med nogle tankevækkende overvejelser over kirkebyggeri og kirkebygningernes historie og også nutidige betydning. Han argumenterede for, at det stadig er vigtigt med rum for tro og religion, og at kirkebygningerne også er umistelige kulturminder, der ikke må lukkes.
Lorenz Christensen fortsatte med en grundig gennemgang af foreningens aktiviteter i 2013. Han omtalte og kommenterede årets fem ture og udflugter – turen til Celle og Lübeck i maj, turen til Haderslev Fjord i juni, turen til Amsterdam og Bruxelles i august, turen til Kiel i september og endelig turen rundt til egnens tre slotskirker også i september.
Videre fortalte han om de tilskud til andres formidlingsvirksomhed, som foreningen havde ydet i 2013 – et tilskud til ”Historisk Forening for Graasten By og Egn” til en bogudgivelse, et større tilskud til køb af en interaktiv tavle med projektor til Sønderborg Slot og et tilskud til museets udgivelse af hæftet ”Anden Slesvigske Krig 1864”.
Efterårets to foredrag i tilknytning til årbogen for 2012 om træskulpturer og om kalkmalerier og årbogen for 2013 om ”De Slesvigske Krige i kulturlandskabet i Sønderjylland” blev også omtalt.
Formanden sluttede så sin beretning med at fortælle, at han efter 30 år i bestyrelsen og heraf 22 år som formand havde besluttet, at tiden nu var inde til at træde tilbage. Han takkede  foreningens medlemmer, museets ansatte, bestyrelsesmedlemmerne og specielt Hanne Thrane og Inge Adriansen for det gode samarbejde igennem alle årene.
Beretningen blev godkendt uden spørgsmål eller kommentarer.

Kassereren, Jens Verner Nielsen gennemgik det omdelte regnskab for 2013 ved at knytte uddybende kommentarer til de enkelte konti. Året sluttede med et pænt overskud på godt 65.000,- kr.
Regnskabet blev godkendt uden spørgsmål eller kommentarer, og det samme gjorde bestyrelsens forslag til budget for 2014.

I år var der vedtægtsændringer på dagsordenen. Ivan Skjoldager fremlagde og begrundede bestyrelsens forslag til de vedtægtsændringer, der var udsendt som bilag til indkaldelsen til generalforsamlingen. Ud over et par småjusteringer rettes vedtægterne nu ind efter, at der fremover ikke længere er gratis adgang for foreningens medlemmer til museumsafdelingerne Dybbøl Mølle og Historiecenter Dybbøl Banke.
Generalforsamlingen godkendte de foreslåede vedtægtsændringer uden kommentarer.

Igen i år var valgene hurtigt overstået. Lorenz P. Christen havde som nævnt ønsket at udtræde af bestyrelsen, men de øvrige på valg var alle villige til at fortsætte bestyrelsesarbejdet. Jens Jørgen Todsen og Jens Verner Nielsen blev genvalgt til bestyrelsen, og til erstatning for Lorenz P. Christen blev den hidtidige suppleant, Tom Specht fra Østerholm foreslået og valgt. Henning Ladefoged Sørensen og Kristian Knutzen blev genvalgt som suppleanter, og som ny suppleant til erstatning for Tom Specht blev Sigga Henriksen fra Nordborg valgt efter forslag fra bestyrelsen. Claus Kejser og Kirsten Todsen blev genvalgt til revisorer og Poul Bølling til revisorsuppleant.

Under punktet eventuelt takkede Frede Tychsen takkede på bestyrelsens vegne Lorenz P. Christensen for de mange års gode samarbejde og fremhævede som den afgåede formands  fortjeneste, at foreningen har et stadigt stigende medlemstal på en plads mellem de mindre lokalhistoriske foreninger og den større forening, Historisk Samfund for Sønderjylland. Efterfølgende takkede Inge Adriansen for det gode samarbejde i museets bestyrelse og fremhævede Lorenz P. Christensens altid muntre vedholdenhed.

Også under eventuelt blev der oplyst om et par af dette års arrangementer – Jens Jørgen Todsen fortalte om den manglende foromtale af heldagsturen til Fårhus og Flensborg i september, Henning Jepsen oplyste om endnu ledige pladser på turen til Rügen i maj og Ivan Skjoldager fortalte om planer om et fortællearrangement til efteråret.
Fra salen blev der stillet forslag om, at bestyrelsen tager aflønningen af forretningsføreren op til fornyet overvejelse.
Formanden for Cathrinesmindes Venner, Elisabeth Alrøe fortalte om foreningens virksomhed og opfordrede til at se årets egnspil ”Skudt i grus” i juni.

Med formandens tak til aftenens dirigent var den egentlige generalforsamling afviklet på lige knap halvanden time.
Efter det store kaffebord med både boller med smør, solid flødeskumslagkage og flere slags småkager var der musik og sang fra marsklandet på programmet.

Igen i år havde bestyrelsen nemlig valgt at erstatte det ellers traditionelle faglige foredrag med et musikalsk indslag. Tønderparret Halvor Bogh og datteren Maja spillede og sang en række viser og sange – både traditionelle og nye og flere til egne melodier – fra de lave områder vestpå. Det var både muntre og mere vemodige sange i meget raffinerede arrangementer på det lidt anderledes sønderjyske, der tales derude vestpå.

Næste punkt på aftenens program var overinspektør Carsten Porskrog Rasmussens  redegørelse for arbejdet på museet på Sønderborg Slot – Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot.
Overinspektøren fortalte om aktuelle og kommende udstillinger – om særudstillingen i efteråret om kongehuset Glücksborg i 150 år, om gæsteudstillingen om frimærker og postvæsen i 1864, om genopstillingen af den permanente udstilling om 1864 med renovering og medieteknisk opdatering af den berømte terrænmodel af 1864-skanserne fra 50 års markeringen i 1914 og om den kommende, store særudstilling til markering af 150 året for krigen i 1864, ”Mennesker i krigen – 1864”. Det blev klart for generalforsamlingens deltagere, at de mange aktiviteter i forbindelse med 1864-markeringen har tæret så meget på museets ressourcer, at markeringen af 100-året for Første Verdenskrig forventes udskudt til de førstkommende år.

Og så som allersidste punkt på aftenens program det traditionelle boglotteri. I år havde bestyrelse valgt at reducere antallet af gevinster for så i stedet at bruge nyere bogudgivelser som gevinster. Så mange kunne forlade den næsten tre timer lange generalforsamlingsaften med en meget fin boggevinst og alle med en god oplevelse af lokalt foreningsliv og folkelig oplysning.

Referater fra generalforsamlingen 2013

generalforsamling13Så er årets generalforsamling vel overstået. De ca. 140 fremmødte medlemmer godkendte formandens beretning og regnskabet for 2012, fik valgt bestyrelsesmedlemmer og suppleanter - og fik både oplysning og oplevelse med Peter Dragsbos redegørelse for arbejdet på Museet på Sønderborg Slot og med det festlige, musikalske indslag med Christian Søgaard Trio.

Det officielle referat af generalforsamlingen kan hentes eller læses lige her link

En fyldigere gennemgang af aftenens forløb kan læses lige her link eller hos JydskeVestkysten lige her link

 

Generalforsamlingen 2014

Generalforsa14Årets generalforsamling er nu vel overstået. De ca. 150 fremmødte medlemmer godkendte sædvanen tro formandens beretning og regnskabet for 2013, fik valgt bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, fik taget afsked med Lorenz Christensen, foreningens formand gennem 22 år - og fik både oplysning og oplevelse med Carsten Porskrog Rasmussens redegørelse for arbejdet på Museet på Sønderborg Slot og med det fine, musikalske indslag med Halvor og Maja Bogh fra Tønder.

Det officielle, kortfattede referat af generalforsamlingen kan hentes eller læses lige her link

En noget fyldigere gennemgang af aftenens forløb kan læses lige her link

... eller hos JydskeVestkysten lige her link

[ På billedet lytter den nye overinspektør til den gamle formand :-) ]

 

Generalforsamling med verdensmusik

Trods sne på vejene og udsigt til mere sne blev generalforsamlingen i Historisk Samfund for Als og Sundeved igen i år lidt af et tilløbsstykke. I Menighedshuset i Østergade var der dækket til 150, og der var kun ganske få ledige pladser.

Efter formandens velkomst blev Finn Larsen fra Sønderborg valgt til aftenens dirigent. Han kunne konstatere generalforsamlingen lovligt varslet og dermed beslutningsdygtig.

Formanden, Lorenz P. Christensen indledte sin beretning med en udførlig gennemgang af årets fire ture og udflugter – heldagsturen til Zeppelinermuseet i maj, heldagsturen til Slesvig i juni, turen over seks dage i Luthers fodspor i august og turen over to dage til Ditmarsken i september.

Efter et lille mellemspil med nogle tankevækkende overvejelser over individuel og kollektiv erindring og over betydningen af at fastholde den kollektive erindring ved historiefortælling i tilknytning til begivenheder og erindringssteder og over den enkeltes muligheder for at bidrage til den kollektive erindring med egne fortællinger til styrkelse af fællesskabet omtalte formanden de tilskud til andres formidlingsvirksomhed – et tilskud til Alsingergildet til en bogudgivelse og et tilskud til køb af en interaktiv projektor til Sønderborg Slot – som Historisk Samfund for Als og Sundeved har ydet i 2012.

Formanden kommenterede ligeledes årets fornemme årbog om egnens kirker og annoncerede de to foredrag og den udflugt, der i september 2013 skal følge op på årbogsudgivelsen.

Efter en tak til bestyrelsen, til museets personale, til foreningens medlemmer og til forretningsføreren for samarbejdet i årets løb sluttede formanden sin beretning med en speciel tak til Lise Bruun Rasmussen for den nu afsluttede tid som suppleant til bestyrelsen.

Beretningen blev godkendt af forsamlingen uden spørgsmål eller kommentarer.

Kassereren, Jens Verner Nielsen aflagde i år regnskabet uden oplæsning af de enkelte poster, men med uddybende kommentarer til det omdelte regnskab. Året sluttede med et overskud på godt 10.000,- kr.

Regnskabet blev godkendt uden spørgsmål eller kommentarer og det samme gjorde bestyrelsens forslag til budget for 2013.

Næste punkt på den vedtægtsbestemte dagsorden var behandling af indkomne forslag, men i år var der ikke indkommet forslag til behandling.

Valgene var også i år hurtigt overstået. Suppleanten Lise Bruun Rasmussen havde pga. stigende arbejdspres valgt ikke at genopstille, men ellers var alle på valg villige til at fortsætte arbejdet i bestyrelsen. Ole Andersen, Ivan Skjoldager og Frede Tychsen blev genvalgt til bestyrelsen, Kristian Knutzen og Tom Specht blev genvalgt som suppleanter til bestyrelsen. Som ny suppleant efter Lise Bruun Rasmussen blev Henning Ladefoged Sørensen fra Sønderborg valgt efter forslag fra bestyrelsen. Claus Kejser og Kirsten Todsen blev genvalgt til revisorer og Poul Bølling til revisorsuppleant.

Under punktet eventuelt var der flere indlæg fra salen. Mathiesen fra Broballe fik præciseret de korrekte datoer for årets ture og udflugter, Gerda Sarauw Hansen fra Sønderborg gjorde opmærksom på Sønderjyllands Symfoniorkesters 50 års jubilæum i 2013 og Aage Nielsen fra Høruphav foreslog, at medlemmerne får mulighed for selv at hente årbogen på museet for at spare den dyre porto og kuvertering. Endelig gav foreningens forretningsfører, Hanne Thrane en forhåndsorientering om forestående ændringer i medlemsfordelene for medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved.

Med formandens tak til aftenens dirigent var den egentlige generalforsamling afviklet på lige godt en time.

Så var det tid for det store kaffebord med både boller med smør, solid flødeskumslagkage og flere slags småkager. Men der var ikke tid til at afslutte kaffebordet med det traditionelle boglotteri. For nu skulle musikken spille!

Igen i år havde bestyrelsen valgt at erstatte det ellers traditionelle faglige foredrag med et musikalsk indslag. Christian Søgaard Trio med den tidligere sønderborger Christian Søgaard på harmonika, med Morten Nordal på guitar og med Jens Holgersen på bas har hjemme på Fyn, og de skulle gerne nå den sidste færge tilbage. Så det var med at komme i gang.

Og det kan nok være, at der kom gang i sagerne. Allerede få takter inde i det første nummer havde trioen publikum i deres hule hænder. Det blev tre kvarter med charmerende og tankevækkende sange om både tidløse og aktuelle emner og med både egne melodier og tilpasninger af evergreens og kendte jazzmelodier med klange fra mange egne af verden. Det var vildt festligt med en formidabel kontakt til publikum, der belønnede med stor indlevelse og kraftige bifald. Det var musikalitet på højt niveau.

Efter en lille pause til at komme ned på Jorden igen - og for at give musikerne tid til at pakke alt udstyret sammen - blev det så tid til at afvikle det populære boglotteri. Igen i år var der rigtig mange bogpræmier – og et par puslespil – og mange meget fine bøger.

Aftenens sidste programpunkt blev så overinspektør Peter Dragsbos redegørelse for arbejdet i 2012 på museet på Sønderborg Slot – Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot.

Det blev klart for forsamlingen, at museets også i 2012 har været en travl arbejdsplads med en mangeartet og omfattende virksomhed med både forskning og formidling, registrering og bevaring. Der skrives bøger og artikler, laves genopsætning af de permanente udstillinger – og enkelte særudstillinger - og museet er vært for mange arrangementer i årets løb. Peter Dragbo fortalte også om planer for den kommende tids virksomhed på museet med forberedelse af flere arrangementer til markering af 1864 til næste år.

Og så var den aften gået, og medlemmerne skulle igen ud i kulden og snevejret! Men det havde igen været en generalforsamling med både oplysning og oplevelse i en rar stemning af samhørighed og fælles forståelse omkring den virksomhed, Historisk Samfund for Als og Sundeved udøver.