Generalforsamling 2017

Som tidligere annonceret er årets

Generalforsamling

 TOR 23 MAR 2017 kl. 19:00

 i

Menighedshuset på hjørnet af Østergade og Kongevej.

Foreningens vedtægter bestemmer, hvordan generalforsamlingen skal afvikles. Den skal holdes hvert år i marts måned. Indkaldelse skal sker ved annoncering i dagspressen eller ved skriftlig meddelelse til hvert medlem med mindst 21 dages varsel og med en dagsorden, der skal indeholde følgende punkter:

1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning
3: Regnskabsaflæggelse.
4: Behandling af indkomne forslag.
5: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6: Valg af 3 bestyrelsessuppleanter.
7: Valg af revisorer og revisorsuppleant.
8: Eventuelt.

Årets generalforsamling blev annonceret i forbindelse med kontingentopkrævningen for 2017 med mail TIR 10 JAN til alle medlemmer registreret med en email-adresse og med brev til alle øvrige medlemmer et par dage senere.

De tre bestyrelsesmedlemmer på valg er Tom Specht, Jens Jørgen Todsen og Jens Verner Nielsen. De tre bestyrelsessuppleanter, de to revisorer og revisorsuppleanten er på valg hvert år.

Tom Specht og Jens Verner Nielsen har tilkendegivet, at de er villige til at påtage sig bestyrelsesarbejdet endnu en valgperiode. Men Jens Jørgen Todsen har oplyst, at han efter mange års bestyrelsesarbejde nu ønsker at udtræde af bestyrelsen. Ligeledes har Ole Andersen oplyst, at han også ønsker at udtræde af bestyrelsen ved dette års generalforsamling. Der skal således i år vælges to nye medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår, at suppleanterne Sten Boye Poulsen og Povl Christian Callesen vælges til bestyrelsen til erstatning henholdsvis for Ole Andersen og for Jens Jørgen Todsen. Følger generalforsamlingen bestyrelsens indstilling, bliver der derfor i år behov for to nye suppleanter til bestyrelsen. Bestyrelsen har allerede kontakt til mulige kandidater til suppleantposterne, men modtager gerne yderligere forslag inden generalforsamlingen.

Forslag, som ellers ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

I forlængelse af generalforsamlingen vil overinspektør Carsten Porskrog Rasmussen fortælle om arbejdet på Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot.

EfTimHansenter det traditionelle kaffebord er der igen i år et lotteri om mange spændende bogpræmier.

Efter kaffen vil der være musikalsk underholdning ved Tim Hansen, der i mange år har været lærer på Nordborg Slots Efterskole.

Tim Hansen er født og opvokset i Sønderborg og læreruddannet fra seminariet i Haderslev. Han har i mange år undervist i sang og musik og har selv optrådt i mange sammenhænge med nye og gamle viser og sange på både rigsdansk og alsisk - og gerne som leder af fornøjelig fællessang.

En generalforsamling ligeud ad landevejen - TOR 17 MAR 2016

logo til kuvertDa generalforsamlingen i Historisk Samfund for Als og Sundeved  i Menighedshuset i Østergade TOR 17 MAR  efter godt tre kvarter var vel overstået, takkede formanden de ca. 90 deltagere for afviklingen med bl.a. at konstatere, at det havde været en generalforsamling ligeud ad landevejen.

Efter formandens velkomst og fællessangen "Lysfyldt morgen, til marven kold"  blev Henning Steen Jensen foreslået af bestyrelsen som aftenens dirigent. Han blev valgt uden forslag om modkandidat. Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet i henhold til vedtægterne og dermed beslutningsdygtig.

Formanden Frede Tychsen indledte beretningen med at minde om foreningens dobbelte formål - at fremme kendskabet til områdets historie og at støtte arbejdet på Museet på Sønderborg Slot. Han betragtede årets beretning som en beskrivelse af, hvordan der er arbejdet for dette dobbelte formål i 2015.

Formanden omtalte årets foredragsvirksomhed, der indledtes med tre foredrag i januar om hertuginde Louise Augusta i forbindelse med museets køb af et Jens Juel-maleri af hertuginden. I oktober var foreningen medarrangør ved et foredrag om gartner­familien Voetmann i forbindelse med Gråsten Æblefestival. Og i november blev der afholdt tre foredrag i tilknytning til årets årbog om kaserneliv i Sønderborg. Årbogen blev præsenteret ved et arrangement først i december.

Læs mere: En generalforsamling ligeud ad landevejen - TOR 17 MAR 2016

Generalforsamling med udskiftning i bestyrelsen

logo300Som altid var der et stort fremmøde til generalforsamlingen i Historisk Samfund for Als og Sundeved i Menighedshuset i Østergade TOR 26 MAR. De godt 140 deltagere fyldte den store sal helt ud.

Efter formandens velkomst og den omdelte forårssang af Benny Andersen som fællessang blev Henning Steen Jensen valgt til aftenens dirigent. Han kunne konstatere generalforsamlingen lovligt varslet og dermed beslutningsdygtig.

Formanden Frede Tychsen indledte sin beretning med at fortælle om de aktiviteter, foreningen har medvirket til i forbindelse med årets to store begivenheder – markeringerne af 150-året for krigen i 1864 og af 100-året for starten af Første Verdenskrig.

Foreningen var repræsenteret ved det store arrangement 18 APR og havde medvirket ved nyopsætningen museets permanente 1864-udstilling i forbindelse med årets store særudstilling ”Mennesker i krigen – 1864” og ved de ledsagende foredrag om krigen. I august deltog foreningen i kransenedlæggelserne og de ledsagende foredrag,  og de fire efterårsforedrag havde Første Verdenskrig som tema. Også årets årbog "Füsilierregiment "Königin" Nr. 86" havde tilknytning til 100-års markeringen. Den blev udsendt til alle medlemmer i begyndelsen af december.

Beretningen fortsatte med en grundig gennemgang af foreningens øvrige aktiviteter i 2014. Formanden fortalte udførligt om årets tre ture og udflugter – den store tur til Rügen i maj, heldagsturen til Föhr i juni og heldagsturen til Flensborg og Frøslev i september. Alle tre ture var fuldtegnede, og der er kun hørt om tilfredse turdeltagere.

Formanden fortsatte beretningen med at omtale de tilskud til andres formidlings­virksomhed, som foreningen har ydet i 2014 og om disse tilskuds sammenhængen med årets driftsunderskud på ca. 90.000,- kr. Der er ud over tilskuddene til museet på Sønderborg Slot i forbindelse med markeringen af 1864 ydet tilskud til en bogudgivelse som opfølgning på et seminar om 1864, tilskud til ”Cathrinesmindes Venner” til egnsspillet ”Skudt i grus” og tilskud til ”Bevarings- og Forskønnelsesudvalget ved Lokalhistorisk Arkiv for Augustenborg og Omegn” til arbejdet med at sikre byens fredede bygninger.

Sønderborg Kommune arbejder med en kulturstrategi, og foreningen har budt ind med et tilbud om at arrangere busture for nye tilflyttere.

Formanden omtalte arbejdet med at tage det nye MemberLink medlemssystem i brug og fortsatte med at fortælle om de ændringer, der er sket i bestyrelsens sammensætning i 2014, hvor Ivan Skjoldager er erstattet af suppleanten Henning Ladefoged Sørensen og suppleanten Kristian Knutzen er trådt ud. 2014 blev også det sidste år med Hanne Thrane som foreningens forretningsfører. Opgaverne som forretningsfører vil fremover blive varetaget af Bjarne Andersen fra Høruphav, mens Hanne Thrane vil virke som foreningens ambassadør i kontakten med museets besøgende.

Formanden sluttede beretningen med at fortælle om bestyrelsens visionsdebat i efteråret. Den har nu resulteret i en forretningsorden for bestyrelsen og i etablering af flere faste udvalg med forventning om mere dynamik i bestyrelsesarbejdet. Formanden takkede til sidst specielt Hanne Thrane og museets ansatte og bestyrelsesmedlemmerne for det gode samarbejde i det forløbne år.

Beretningen blev godkendt uden spørgsmål eller kommentarer.

Kassereren, Jens Verner Nielsen gennemgik det omdelte regnskab for 2014 ved at knytte uddybende kommentarer til de enkelte konti. Året sluttede med et planlagt underskud på ca. 90.000,- kr. Regnskabet blev godkendt uden spørgsmål eller kommentarer, og det samme gjorde bestyrelsens forslag til budget for 2015.

Kassereren fortalte afslutningsvis om erfaringer med ibrugtagning af det nye MemberLink-system til bogholderi og medlemshåndtering.

I år var der ikke kommet forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen.

Igen i år var valgene hurtigt overstået. De tre bestyrelsesmedlemmer på valg var Christian Fægteborg, Egon Bauer og Henning Jepsen. Christian Fægteborg og Egon Bauer havde inden generalforsamlingen oplyst, at de efter mange år i bestyrelsen nu fandt tiden inde til at udtræde af bestyrelsen. Til erstatning for Christian Fægteborg foreslog bestyrelsen den nuværende suppleant Sigga Henriksen fra Nordborg. Sigga Henriksen blev valgt uden forslag om modkandidat. Til erstatning for Egon Bauer blev Jytte Urban fra Augustenborg foreslået. Efter en kort præsentation blev Jytte Urban valgt uden forslag om modkandidat. Henning Jepsen blev genvalgt uden forslag til modkandidat.

Til de tre ledige poster som suppleanter til bestyrelsen blev der stillet forslag om valg af Jette Knapp fra Adsbøl, af Poul Callesen fra Brobøl og af Sten Boye Poulsen fra Sønderborg. De blev alle tre valgt uden forslag om andre kandidater.
Claus Kejser og Kirsten Todsen blev genvalgt til revisorer og Hanne Thrane blev valgt til ny revisorsuppleant.

Under punktet eventuelt efterlyste skolehistorikeren Erik Nørr lærere, der som seminarieelever i 50'erne og 60'erne havde været vikarer under lærermangelen i Sønderjylland.

Egon Bauer takkede på egne og Christian Fægteborgs vegne tidligere og nuværende bestyrelsesmedlemmer for de mange års gode samarbejde i bestyrelsen.

Frede Tychsen takkede på bestyrelsens vegne Christian Fægteborg og Egon Bauer for de mange års solide arbejde i bestyrelsen. Ligeledes takkede formanden den afgående forretningsfører, Hanne Thrane for de 12 år som bestyrelsens blæksprutte, altid parat til med godt humør at hjælpe i alle forhold.

Med formandens tak til aftenens dirigent for god styring og til forsamlingen for valg af en bestyrelse, der nu har repræsentanter fra alle de syv gamle kommuner var den egentlige generalforsamling afviklet på lige godt en time.

. . . o o o O o o o . . .

I forlængelse af generalforsamlingen fortalte museeets leder, overinspektør Carsten Porskrog Rasmussens  om årets arbejde på museet på Sønderborg Slot – Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot. Overinspektøren fortalte om 2014 som et travlt år, hvor besøgstallet steg fra ca. 50.000 til ca. 60.000 besøgende. Det store arrangement 18 APR havde blandt meget andet omfattet frokost for kongefamilien i Riddersalen. Den store særudstilling ”Mennesker i krig 1864” blev suppleret med flere mindre udstillinger med samme tema afsluttende med vandreudstillingen ”Fra Fjendskab til forsoning”, der efter en tur rundt til syv byer, bl.a. til Berlin og Bruxelles og til  Foketinget i København nu er tilbage på Sønderborg Slot.

Blandt museets nyerhvervelser i 2014 er et portræt af hertuginde Louise Augusta malet af Jens Juel. Auktionskøbet afledte en foredragsrække i foråret om maleriet. Et stort samling avisudklip med samtidige billeder fra krigen i 1864 er erhvervet med støtte fra Historisk Samfund for Als og Sundeved. Desuden har museet erhvervet et maleri af den tyske maler J.H. Kretzschmer med motiv fra Nybøl i 1864.

Også på de digitale medier er museet repræsenteret. Foruden bidrag til den fælles hjemmeside for Museum Sønderjylland styrer museet også en Facebook-gruppe og har været med i udviklingen af tre apps til mobile enheder.
Årets foredragsrækker var om hertuginde Louise Augusta i foråret og om Første Verdenskrig i efteråret.

Museets større bogudgivelser har ud over årbogen om "Füsilierregiment "Königin" Nr. 86" været festskriftet ”Forundringsparat” til Inge Adriansen, det store udstillingskatalog til årets særudstilling ”mennesker i krigen – 1864” og Peter Dragsbos bog om ”Arkitektur til grænsen”.

Det nye initiativ med gratis rundvisninger på museet i sommerperioden vil fortsætte i 2015, med nu udelukkende på dansk.

På personalesiden har den store ændring været museumsinspektør Inge Adriansens fratræden sidst på året. Som hendes efterfølger er Axel Johnsen fra  Museet på Koldinghus netop blevet valgt blandt 63 ansøgere.

Carsten Porskrog omtalte planerne for indeværende år og nævnte bl.a., at der ikke bliver nogen stor særudstilling i år, men en mindre om de nyerhvervede avisbilleder fra 1864. Desuden arbejdes der med foreløbige planer om nye permanente udstillinger om tiden efter 1920 og om slottets bygningshistorie. Lige nu arbejdes der med omlægning af museets publikumsmodtagelse med ny  garderobe og velkomstområde i sydfløjen.

Museumslederen sluttede med tak for samarbejdet med og forskellige tilskud fra Historisk Samfund for Als og Sundeved og glædede sig til fortsat samarbejde med det nydannede aktivitetsudvalg.

Og så var det tid til kaffen med det sædvanlige store kagebord med både boller med smør, høj flødeskumslagkage og flere slags småkager. Som afslutning på kaffebordet blev det traditionelle boglotteri med mange fine præmier afviklet.

Aftenens foredrag blev holdt af tidligere museumsinspektør Inge Adriansen, der fortalte medrivende om 45 års virksomhed på Sønderborg Slot fra hun som ganske ung uopfordret henvendte sig om en endnu ikke oprettet stilling som museumspædagog til pensioneringen som museumsinspektør med en ph.d. forskeruddannelse og en alenlang liste over udgivne bøger og artikler. Det blev en spændende time om et meget aktivt formidlingsliv krydret med muntre erindringsglimt – et flittigt museumsliv, der ikke alene har præget lokalområdet, men også har sat sig spor i resten af landet og med tråde ud i Europa.

Ved 22-tiden kunne de ca. 140 medlemmer tage hjem med nye indtryk og informationer om den del af det lokale kulturliv og historieformidling, som Historisk Samfund for Als og Sundeved bidrager til.

{flike id=325}


 Det officielle, kortfattede referat af generalforsamlingen kan hentes eller læses lige her link

... og ovenstående udførlige omtale kan også læses hos JydskeVestkysten lige her link

Generalforsamling 2016

Årets generalforsamling med beretninger om året 2015 og planer for det indeværende år er fastsat til

TOR 17 MAR kl. 19:00

 i

Menighedshuset på hjørnet af Østergade og Kongevej.

Foreningens vedtægter bestemmer, hvordan generalforsamlingen skal afvikles. Den skal holdes hvert år i marts måned. Indkaldelse skal sker ved annoncering i dagspressen eller ved skriftlig meddelelse til hvert medlem med mindst 21 dages varsel og med en dagsorden, der skal indeholde følgende punkter:

1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning
3: Regnskabsaflæggelse.
4: Behandling af indkomne forslag.
5: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6: Valg af 3 bestyrelsessuppleanter.
7: Valg af revisorer og revisorsuppleant.
8: Eventuelt.

Årets generalforsamling blev annonceret i forbindelse med kontingentopkrævningen for 2016 med mail MAN 11 JAN til alle medlemmer registreret med en email-adresse og med brev til alle øvrige medlemmer et par dage senere.

De tre bestyrelsesmedlemmer på valg er Ole Andersen, Henning Ladefoged Sørensen og Frede Tychsen. De tre bestyrelsessuppleanter, de to revisorer og revisorsuppleanten er på valg hvert år. Alle på valg har tilkendegivet, at de er villige til at påtage sig bestyrelsesarbejdet endnu en valgperiode. Bestyrelsen foreslår derfor genvalg af alle på valg.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

I forlængelse af generalforsamlingen vil museumsinspektør Axel Johnsen fortælle om arbejdet på Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot.

Efter det traditionelle kaffebord er der igen i år et lotteri om mange spændende bogpræmier.

Efter kaffen holder museumsinspektør Axel Johnsen aftenens foredrag med titlen "Sønderjylland i Europa-debatten 1957-1963".

Axel Johnsen arbejder for tiden på en bog om Grænseforeningens historie og er i den forbindelse stødt på flere kilder, der kan sætte betydningen af København-Bonn Erklæringerne i 1955 og udviklingen i årene derefter i nye perspektiver.

{flike id=347}

Generalforsamling 2015

Årets generalforsamling med beretninger om året 2014 og planer for det indeværende år er fastsat til

TOR 26 MAR kl. 19:00

 i

Menighedshuset på hjørnet af Østergade og Kongevej.

Foreningens vedtægter bestemmer, hvordan generalforsamlingen skal afvikles. Den skal holdes hvert år i marts måned. Indkaldelse skal sker ved annoncering i dagspressen eller ved skriftlig meddelelse til hvert medlem med mindst 21 dages varsel og med en dagsorden, der skal indeholde følgende punkter:

1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning
3: Regnskabsaflæggelse.
4: Behandling af indkomne forslag.
5: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6: Valg af 3 bestyrelsessuppleanter.
7: Valg af revisorer og revisorsuppleant.
8: Eventuelt.

De tre bestyrelsesmedlemmer på valg er Christian Fægteborg, Egon Bauer og Henning Jepsen. Christian Fægteborg og Egon Bauer har efter mange års bestyrelsesarbejde valgt at udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen vil foreslå genvalg af Henning Jepsen og nyvalg af den nuværende suppleant, Sigga Henriksen.

Siden generalforsamlingen i 2014 er Ivan Skjoldager udtrådt af bestyrelsen og erstattet af suppleanten Henning Ladefoged Sørensen. Desuden er suppleanten Kristian Knutzen fratrådt som suppleant til bestyrelsen.

Der skal således i år vælges yderligere et bestyrelsesmedlem og tre suppleanter, men bestyrelsen har  haft kontakt med mulige kandidater til alle ledige pladser.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

I forlængelse af generalforsamlingen vil overinspektør Carsten Porskrog Rasmussen fortælle om arbejdet på Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot.

Efter det traditionelle kaffebord er der selvfølgelig igen i år et lotteri om mange spændende bogpræmier.

Efter kaffen vil Inge Adriansen fortælle om sine 45 år på Sønderborg Slot Det må forventes, at rigtig mange gerne vil høre Inge Adriansen fortælle, så der kan bllive rift om pladserne i år

De senere år er indkaldelse til generalforsamlingen sket med brev til alle medlemmer sammen med girokort til betaling af årets kontingent. I år vil indkaldelsen ske ved annoncering i Sønderborg Ugeavis. Desuden sendes indbydelsen med mail til de 952 medlemmer, der nu er registreret i foreningens nye medlemssystem på adressen http://hsaos.memberlink.dk/

Der er stadig en del medlemmer, der endnu ikke har betalt kontingent for 2015, men det kan jo nås endnu.

{flike id=324}